ILPP4/443-693/11-3/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od zapłaconej faktury związanej z realizacją projektu pn.: „Odbudowa Domu Strażaka”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawione we wniosku bez daty wypełnienia (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 14 października 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 17 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od zapłaconej faktury związanej z realizacją projektu pn.: „Odbudowa Domu Strażaka” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od zapłaconej faktury związanej z realizacją projektu pn.: „Odbudowa Domu Strażaka”. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 3 stycznia 2012 r.) o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego, pytanie oraz stanowiska Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca złożył w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o przyznanie pomocy na Odbudowę Domu Strażaka. Do wniosku zostały ujęte wydatki związane z zakupem towarów i usług (opodatkowanych podatkiem VAT) niezbędnych do zrealizowania projektu. Do złożonego wniosku o przyznanie pomocy koszty podatku VAT zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych. W celu rozliczenia podatku VAT, jako kosztu kwalifikowanego - niezbędne jest przedstawienie przez Zainteresowanego indywidualnej interpretacji, która będzie konieczna na etapie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność. Koszty te zostały uznane za koszty kwalifikowane z uwagi na to, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, że ubiega się on o dofinansowanie projektu pn.: „Odbudowa Domu Strażaka”. Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Celem operacji jest poprawa życia mieszkańców ale przede wszystkim dzieci oraz młodzieży na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Projekt polegający na odbudowie Domu Strażaka pomoże w zagospodarowaniu wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom, dorastającej młodzieży co stworzy możliwość spotykania się różnych środowisk i pozwoli na ukształtowanie pozytywnych zachowań koleżeńskich. Realizacja celów umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez funkcjonowanie kółek gospodyń domowych, spotkania rolników, oraz Absolwentów Szkół Rolniczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany będzie miał możliwość odzyskania podatku od zapłaconej faktury z tytułu realizacji wyżej wymienionego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa odzyskania podatku VAT od zapłaconej kwoty z tytułu realizacji projektu. Zainteresowany nie jest też płatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy określa, że podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca złożył w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o przyznanie pomocy na Odbudowę Domu Strażaka. We wniosku zostały ujęte wydatki związane z zakupem towarów i usług (opodatkowanych podatkiem VAT) niezbędnych do zrealizowania projektu. Zainteresowany wskazał, że ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „Odbudowa Domu Strażaka”. Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte usługi nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektu będącego przedmiotem pytania.

W związku z wydatkami poniesionymi w ramach ww. projektu, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odzyskania podatku od zapłaconej faktury z tytułu realizacji projektu będącego przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania za środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.