ILPP4/443-501/14-4/BA | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie”.
ILPP4/443-501/14-4/BAinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatnik
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o pytanie podatkowe oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013, poz. 474), zwanej dalej „Ustawą”.

Zgodnie z art. 2 ust. 2b Ustawy – zadaniem Ośrodka jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 lit. d) tiret 5 Ustawy, Ośrodek może odpłatnie wykonywać usługi, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej niezwiązanej z realizacją zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Ośrodek przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie”. Szkolenie będzie realizowane w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Doskonaleniem zawodowym w ramach działania będą objęci rolnicy i posiadacze lasów na zasadzie dobrowolności. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w szkoleniach. Program szkolenia będzie realizowany zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U., poz. 554). Ponadto wszyscy uczestnicy muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U., poz. 554)). Źródłem finansowania w 75% jest Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w 25% środki krajowe.

Finansowanie szkoleń będzie polegało na refundacji dla Ośrodka 100% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia MRiRW z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto zgodnie § 6 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005).

W uzupełnieniu do wniosku Ośrodek wskazał, że:

 1. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;
 2. faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu szkoleniowego wystawiane będą na Ośrodek;
 3. Koszty ponoszone w ramach przedmiotowego projektu to:
  • koszty naboru uczestników szkoleń,
  • zakup materiałów biurowych,
  • opracowanie i drukowanie materiałów szkoleniowych,
  • najem pomieszczeń i sprzętu do przeprowadzenia szkoleń,
  • zakup odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz uczestników szkoleń,
  • koszty wykładowców i obsługi szkoleń,
  • dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie kadry dydaktycznej oraz uczestników szkoleń.
  Nazwa projektu: „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie”;
 4. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją opisanego projektu szkoleniowego będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sprecyzowane ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku).

Czy Ośrodek może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących koszty związane z realizacją ww. szkoleń...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane do realizacji w ramach projektu usługi szkoleniowe, są zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, gdyż są to usługi kształcenia zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych. Podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług związanych z tymi usługami nie podlega odliczeniu zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W niniejszej sprawie podstawowy warunek związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi nie będzie spełniony. Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu służyć będą świadczeniu usług szkoleniowych, które korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, tj. najważniejszą przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego. W związku z powyższym, Ośrodkowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji planowanych szkoleń. Dlatego też podatek VAT należy uznać jako koszt kwalifikowalny projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z udzielonych informacji wynika, że Wnioskodawca będący samorządową wojewódzką osobą prawną utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiotu Wdrażającego dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – na realizację szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie”. Szkolenie będzie realizowane w ramach Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Działanie ma na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE. Faktury dokumentujące koszty (tj.: koszty naboru uczestników szkoleń, zakup materiałów biurowych, opracowanie i drukowanie materiałów szkoleniowych, najem pomieszczeń i sprzętu do przeprowadzenia szkoleń, zakup odzieży ochronnej dla kadry dydaktycznej oraz uczestników szkoleń, koszty wykładowców i obsługi szkoleń, dojazdy, zakwaterowanie i wyżywienie kadry dydaktycznej oraz uczestników szkoleń) poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu szkoleniowego, wystawiane będą na Wnioskodawcę. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu szkoleniowego pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie” będą związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W konsekwencji, Zainteresowany nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących koszty (towary i usługi) związane z realizacją projektu szkoleniowego pt. „Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie”. W analizowanej sprawie nie zostanie spełniony warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, określony w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy poinformować również, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

Tut. Organ zaznacza, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu szkoleniowego będą wykorzystywane przez Zainteresowanego wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.