ILPP4/443-469/14-2/ISN | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania zapłaconego podatku VAT w ramach realizacji projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych (...)”.
ILPP4/443-469/14-2/ISNinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. odzyskanie podatku
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu Przyrodników przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania zapłaconego podatku VAT w ramach realizacji projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania zapłaconego podatku VAT w ramach realizacji projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako płatnik podatku VAT realizuje projekt LIFE+ pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych (...)”. Ramy czasowe projektu to 1 września 2014 r. – 30 czerwca 2018 r. Projekt finansowany jest przez instrument finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest ochrona siedliska Natura 2000: torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (kod siedliska: 7230) w obszarach Natura 2000 w południowej i centralnej Polsce. Wybrane obiekty są jednocześnie ostoją rzadkich roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Z uwagi na krajową specyfikę struktury powierzchniowej siedliska, tj. ogromną przewagę obiektów o niewielkiej powierzchni (poniżej 2 ha) oraz wyjątkowe ich rozproszenie, w projekcie znalazło się ok. 100 niewielkich obiektów o łącznym areale zaledwie ok. 210 ha. Celem strategicznym projektu jest zahamowanie procesu degradacji oraz poprawa, a także zachowanie właściwego stanu torfowisk alkalicznych Polski południowej jako siedliska występowania wielu rzadkich, chronionych i skrajnie zagrożonych gatunków roślin, w tym szczególnie gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz przywrócenie w ich obrębie ekstensywnego użytkowania kośnego zapewniającego ich dobry stan w długoterminowej perspektywie czasowej.

Cele operacyjne projektu to:

 • zahamowanie nadmiernego odpływu i podniesienie poziomu wód gruntowych w obszarze torfowisk alkalicznych,
 • zahamowanie procesu mineralizacji i eutrofizacji powierzchniowej warstwy torfowisk alkalicznych,
 • zatrzymanie procesu spadku różnorodności biologicznej torfowisk alkalicznych spowodowanej ekspansją gatunków charakterystycznych dla siedlisk o niższej wilgotności, np. traw, drzew i krzewów,
 • upowszechnienie metod ochrony torfowisk alkalicznych na bazie dobrych planów zarządzania sporządzonych w oparciu o solidne podstawy naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów hydroekologicznych,
 • promowanie ochrony torfowisk alkalicznych jako ostoi rzadkich i zagrożonych gatunków stanowiących również regionalne i lokalne atrakcje przyrodnicze,
 • utworzenie grupy osób zainteresowanych ochroną torfowisk alkalicznych w przyszłości podejmujących działania utrwalające uzyskane w ramach projektu efekty,
 • zachęcenie możliwie największej liczby osób (rolników) do ekstensywnego użytkowania kośnego siedliska w przyszłości.

Projekt stanowi również rozszerzenie na południową Polskę działań z projektu Life+ pn. Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej prowadzonego przez Wnioskodawcę, dla którego wydano w dniu 14 grudnia 2012 r. interpretację indywidualną.

W ramach projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych (...)” zaplanowano następujące działania służące osiągnięciu powyższych celów:

 • dla wszystkich obszarów sporządzenie dokumentacji i planów zarządzania obszarem, w tym planów ochrony dla obszaru Natura 2000 w granicach obiektów (tam gdzie takie plany do tej pory nie były sporządzone i nie planuje się ich sporządzenia),
 • dla wybranych obiektów sporządzenie dokumentacji niezbędnej do utworzenia na ich terenie rezerwatów przyrody i sporządzenia planu ochrony,
 • blokowanie rowów melioracyjnych oraz skoncentrowanych odpływów wody przyczyniających się do erozji (szczególnie w obrębie terenów górskich) poprzez budowę systemu zastawek i/lub ich punktową likwidację,
 • stabilizację poziomu wody (zapobieganie zalewom wodami powierzchniowymi) podwyższonego na skutek działalności bobrów,
 • usunięcie zarośli krzewów i nalotów drzew,
 • przygotowawcze i poprawiające warunki świetlne,
 • koszenie całej powierzchni siedliska ułatwiające, umożliwiające przywrócenie ekstensywnego użytkowania,
 • zakup sprzętu umożliwiającego koszenie torfowisk w szczególnie trudnych warunkach (poziom wody, położenie na stokach górskich itp.) w celu obniżenia kosztów zabiegu w trakcie realizacji projektu jak też po jego zakończeniu, także zachęcenia użytkowania siedliska przez właścicieli w przyszłości,
 • wykup najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożonych fragmentów torfowisk alkalicznych,
 • zorganizowanie serii spotkań w celu nawiązania współpracy z osobami i instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym zainteresowanymi ochroną torfowisk alkalicznych,
 • organizację warsztatów krajowych dla użytkowników (rolników) w celu prezentacji metod właściwego użytkowania i zagospodarowania siedliska 7230,
 • organizację jednego warsztatu zagranicznego dla poznania i porównania metod ochrony torfowisk alkalicznych oraz osiąganych rezultatów,
 • zaplanowanie i założenie systemu monitoringu pozwalającego ocenić uzyskane w ramach projektu efekty oraz bieżąco zachodzące zmiany, który będzie realizowany systematycznie w miarę możliwości wcześniej.

Ponadto monitoring będzie stanowił ocenę stanu wyjściowego (rejestracja warunków przed podjęciem jakichkolwiek działań ochronnych), pośredniego i końcowego. Monitoring będzie prowadzony także po zakończeniu projektu.

Nabycie towarów i usług służących realizacji ww. projektu nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ustawy o podatku od towaru i usług z dnia 11 marca 2004 r. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, podatek VAT od nabytych towarów i usług nie służących czynnościom opodatkowanym nie podlega też odliczeniu. Planowane w ramach projektu działania służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz nie są związane z działalnością gospodarczą, dlatego Wnioskodawca nie może, ze względu na podane powyżej przesłanki odzyskać zapłaconego podatku VAT. Planowane nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu zarówno w trakcie jego realizacji jak i też w przyszłości nie będzie służyło bezpośrednio oraz pośrednio czynnościom opodatkowanym, więc nie istnieją podstawy prawne do całkowitego lub częściowego odliczenia podatku VAT. Indywidualna interpretacja jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w ramach realizacji ww. projektu Wnioskodawca może odzyskać zapłacony podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w trakcie realizacji projektu nie jest realizowana przez niego sprzedaż opodatkowana, dla której według art. 86 ustawy o podatku VAT można odliczyć i odzyskać podatek VAT. Działania realizowane w ramach projektu służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz nie są związane z działalnością gospodarczą, dlatego Wnioskodawca nie może ze względu na wskazane powyżej przesłanki odzyskać zapłaconego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako płatnik podatku VAT realizuje projekt LIFE+ pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych (...)”. Ramy czasowe projektu to 1 września 2014 r. – 30 czerwca 2018 r. Projekt finansowany jest przez instrument finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest ochrona siedliska Natura 2000: torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (kod siedliska: 7230) w obszarach Natura 2000 w południowej i centralnej Polsce. Wybrane obiekty są jednocześnie ostoją rzadkich roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Z uwagi na krajową specyfikę struktury powierzchniowej siedliska, tj. ogromną przewagę obiektów o niewielkiej powierzchni (poniżej 2 ha) oraz wyjątkowe ich rozproszenie, w projekcie znalazło się ok. 100 niewielkich obiektów o łącznym areale zaledwie ok. 210 ha. Celem strategicznym projektu jest zahamowanie procesu degradacji oraz poprawa, a także zachowanie właściwego stanu torfowisk alkalicznych Polski południowej jako siedliska występowania wielu rzadkich, chronionych i skrajnie zagrożonych gatunków roślin, w tym szczególnie gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz przywrócenie w ich obrębie ekstensywnego użytkowania kośnego zapewniającego ich dobry stan w długoterminowej perspektywie czasowej.

W ramach projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski” zaplanowano następujące działania służące osiągnięciu powyższych celów:

 • dla wszystkich obszarów sporządzenie dokumentacji i planów zarządzania obszarem, w tym planów ochrony dla obszaru Natura 2000 w granicach obiektów (tam gdzie takie plany do tej pory nie były sporządzone i nie planuje się ich sporządzenia),
 • dla wybranych obiektów sporządzenie dokumentacji niezbędnej do utworzenia na ich terenie rezerwatów przyrody i sporządzenia planu ochrony,
 • blokowanie rowów melioracyjnych oraz skoncentrowanych odpływów wody przyczyniających się do erozji (szczególnie w obrębie terenów górskich) poprzez budowę systemu zastawek i/lub ich punktową likwidację,
 • stabilizację poziomu wody (zapobieganie zalewom wodami powierzchniowymi) podwyższonego na skutek działalności bobrów,
 • usunięcie zarośli krzewów i nalotów drzew,
 • przygotowawcze i poprawiające warunki świetlne,
 • koszenie całej powierzchni siedliska ułatwiające, umożliwiające przywrócenie ekstensywnego użytkowania,
 • zakup sprzętu umożliwiającego koszenie torfowisk w szczególnie trudnych warunkach (poziom wody, położenie na stokach górskich itp.) w celu obniżenia kosztów zabiegu w trakcie realizacji projektu jak też po jego zakończeniu, także zachęcenia użytkowania siedliska przez właścicieli w przyszłości,
 • wykup najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożonych fragmentów torfowisk alkalicznych,
 • zorganizowanie serii spotkań w celu nawiązania współpracy z osobami i instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym zainteresowanymi ochroną torfowisk alkalicznych,
 • organizację warsztatów krajowych dla użytkowników (rolników) w celu prezentacji metod właściwego użytkowania i zagospodarowania siedliska 7230,
 • organizację jednego warsztatu zagranicznego dla poznania i porównania metod ochrony torfowisk alkalicznych oraz osiąganych rezultatów,
 • zaplanowanie i założenie systemu monitoringu pozwalającego ocenić uzyskane w ramach projektu efekty oraz bieżąco zachodzące zmiany, który będzie realizowany systematycznie w miarę możliwości wcześniej.

Ponadto monitoring będzie stanowił ocenę stanu wyjściowego (rejestracja warunków przed podjęciem jakichkolwiek działań ochronnych), pośredniego i końcowego. Monitoring będzie prowadzony także po zakończeniu projektu.

Planowane w ramach projektu działania służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz nie są związane z działalnością gospodarczą. Planowane nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu zarówno w trakcie jego realizacji jak i też w przyszłości nie będzie służyło bezpośrednio oraz pośrednio czynnościom opodatkowanym.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są i nie będą, w sposób bezpośredni bądź pośredni, związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ z opisu sprawy nie wynika, aby były spełnione te warunki, Wnioskodawca nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych (...)”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.