ILPP4/443-337/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących realizacji projektu pn. „Zakup strojów dla zespołu tanecznego”.
ILPP4/443-337/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. odzyskanie podatku
 7. odzyskanie podatku naliczonego
 8. prawo do odliczenia
 9. prawo do odzyskania podatku
 10. projekt
 11. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących realizacji projektu pn. „Zakup strojów dla zespołu tanecznego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących realizacji projektu pn. „Zakup strojów dla zespołu tanecznego”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest organizacją społeczną pozarządową, skupiającą 110 członków będących osobami fizycznymi. Realizuje on wymiany ze stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi, z którymi ma podpisaną umowę współpracy. Prowadzi także imprezy kulturalno -regionalne, sportowe jak: Festiwal Kolęd i Pastorałek, Święto Pyry, Rumel na fogelce, rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy studyjne pod hasłem „Poznajemy miasta europejskie”. Prowadzi też szkolenia z różnych dziedzin dla społeczeństwa na terenie gminy. Zainteresowany aktywnie działa w kierunku rozwoju aktywności ruchowej społeczności lokalnej. W ramach tego zorganizował m.in. Nordic Walking, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem przyrody. Brał też udział w wielu festynach, promocji lokalnej twórczości i produktów lokalnych, a także sam organizował m.in. festyny związane z tradycjami chleba, wiankami czy świętem pyry. Wnioskodawca kultywuje także miejscowe tradycje, obrzędy i zwyczaje poprzez utworzony w 2008 r. zespół taneczny. Członkami zespołu są członkowie Zainteresowanego, mieszkańcy gminy i okolic. Zespół wykonuje tańce regionalne oparte na kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych. Występował wielokrotnie na festynach regionalnych w kraju i zagranicą. Dotychczas zespół wypożyczał stroje z zasobów instytucji kultury lub występował w swoich prywatnych ubiorach. Zarząd Wnioskodawcy postanowił zakupić dla zespołu stroje oparte na strojach, w tym z motywami regionu (sady owocowe); nawiążą one do dawnych tradycji i zwyczajów regionu i umożliwią kultywować regionalną tradycję i zwyczaje. Stroje będą uszyte przez profesjonalnego wykonawcę z materiałów własnych, w ilości 16 kompletów strojów damskich i męskich. Planowana operacja ma niedochodowy charakter, zespół występował i nadal będzie występował bez pobierania odpłatności za występy. Projekt nosi nazwę: „Zakup strojów dla zespołu tanecznego”. Wszystkie wydatki są finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca zasadnie uznaje, że w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach nabycia usług i towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on organizacją nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jako podmiot nieuprawniony do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, ma prawo uznać podatek zawarty w dokonanych zakupach jako koszt kwalifikowany podlegający w całości finansowaniu zgodnie z wnioskiem o dotację. Zainteresowany nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w dokonanych zakupach. Nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją społeczną pozarządową, skupiającą 110 członków będących osobami fizycznymi. Zainteresowany kultywuje miejscowe tradycje, obrzędy i zwyczaje poprzez utworzony w 2008 r. zespół taneczny. Członkami zespołu są członkowie Wnioskodawcy, mieszkańcy gminy Lwówek i okolic. Zespół wykonuje tańce regionalne oparte na kultywowaniu tradycji i zwyczajów ludowych. Występował wielokrotnie na festynach regionalnych w kraju i zagranicą. Zarząd Zainteresowanego postanowił zakupić dla zespołu stroje oparte na strojach wielkopolskich i szamotulskich, w tym z motywami regionu nawiązującymi do dawnych tradycji i zwyczajów regionu. Planowana operacja ma niedochodowy charakter – zespół występował i nadal będzie występował bez pobierania odpłatności za występy. Projekt nosi nazwę: „Zakup strojów dla zespołu tanecznego”. Wszystkie wydatki są finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany – na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT zawartego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących realizacji projektu pn. „Zakup strojów dla zespołu tanecznego”. Powyższe wynika z tego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.