ILPP4/443-313/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Prawo do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś IV Leader.
ILPP4/443-313/14-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. odzyskanie podatku
 7. odzyskanie podatku naliczonego
 8. prawo do odliczenia
 9. prawo do odzyskania podatku
 10. projekt
 11. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś IV Leader – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś IV Leader.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca został wpisany do rejestru KRS w dniu 27 sierpnia 2008 r. Celem Zainteresowanego jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji, przygotowanie i realizacja projektów współpracy z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś IV Leader. W ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu i realizacji projektów współpracy – Wnioskodawca złożył wnioski o przyznanie pomocy na przygotowanie projektów współpracy – Partnerski Inkubator Kultury (PIK), realizowany w partnerstwie z (...) – Przewodnik za ladą realizowany w partnerstwie: (...). W ramach realizowanych projektów Zainteresowany będzie dokonywał zakupów usług w zakresie organizacji festiwali, szkoleń dla lokalnych liderów, organizacji imprez plenerowych oraz zakupi i wyposaży w stojaki na ulotki i materiały informacyjne punkty informacji turystycznej. Wnioskodawca ponosić będzie także koszty administracyjne służące realizacji ww. projektów (opłaty za telefon, wynagrodzenia specjalistów ds. realizacji projektów), a także będzie ponosił koszty wydawania materiałów informacyjnych (mapy, katalogi, ulotki, przewodniki). Do udziału w realizowanych działaniach zostaną zaproszeni mieszkańcy terenu partnerstwa – udział będzie bezpłatny. Zakupione materiały informacyjne opatrzone znakami zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW 2007-2013 będą bezpłatnie kolportowane podczas organizowanych imprez w ramach ww. projektów współpracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT ma prawo do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w Polsce w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś IV Leader...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc podatnikiem VAT nie ma prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Dokonywane zakupy będą dotyczyły działalności zwolnionej z VAT przedmiotowo. Wobec powyższego nie występują przesłanki stwarzające podstawy do zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca został wpisany do rejestru KRS w dniu 27 sierpnia 2008 r. Celem Zainteresowanego jest realizacja lokalnej strategii rozwoju oraz działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie operacji, przygotowanie i realizacja projektów współpracy z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Oś IV Leader. W ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” – w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu i realizacji projektów współpracy – Wnioskodawca złożył wnioski o przyznanie pomocy na przygotowanie projektów współpracy – Partnerski Inkubator Kultury (PIK), realizowany w partnerstwie z (...) – Przewodnik za ladą realizowany w partnerstwie: (...). W ramach realizowanych projektów Zainteresowany będzie dokonywał zakupów usług w zakresie organizacji festiwali, szkoleń dla lokalnych liderów, organizacji imprez plenerowych oraz zakupi i wyposaży w stojaki na ulotki i materiały informacyjne punkty informacji turystycznej. Wnioskodawca ponosić będzie także koszty administracyjne służące realizacji ww. projektów (opłaty za telefon, wynagrodzenia specjalistów ds. realizacji projektów), a także będzie ponosił koszty wydawania materiałów informacyjnych (mapy, katalogi, ulotki, przewodniki). Do udziału w realizowanych działaniach zostaną zaproszeni mieszkańcy terenu partnerstwa – udział będzie bezpłatny. Zakupione materiały informacyjne opatrzone znakami zgodnie z Księgą Wizualizacji PROW 2007-2013 będą bezpłatnie kolportowane podczas organizowanych imprez w ramach ww. projektów współpracy. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizowanych projektów współpracy nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT nie będzie miał prawa do zwrotu podatku naliczonego VAT od zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś IV Leader.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy poinformować, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w niniejszej interpretacji odniesiono się wyłącznie do możliwości zwrotu podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług. Nie dokonano natomiast analizy, czy wykonywane przez Zainteresowanego czynności nie obligują go do zarejestrowania się jako podatnika VAT czynnego, ponieważ nie było to przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Tut. Organ zaznacza, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.