ILPP4/443-309/13-4/ISN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia , przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 19 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 czerwca 2013 r. (data wpływu 19 sierpnia 2013 r.) o przyporządkowanie zapytania podatkowego oraz własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (dalej Wnioskodawca) zostało w dniu 21 grudnia 2010 r. zarejestrowane w KRS pod nr 0000119233 (wcześniej Komitet Obchodów 800-lecia wsi i 600-lecia Szkolnictwa, zarejestrowany w 2002 r.). Wnioskodawca jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i swojego statutu.

Celem Wnioskodawcy jest:

 1. Integracja organizacji i zespołów wokół wspólnych działań i przedsięwzięć.
 2. Przypomnienie i propagowanie historii wsi i regionu, dbałość o obiekty historyczne i zabytkowe.
 3. Integracja mieszkańców wsi poprzez wspólne działania na rzecz wsi, jej mieszkańców, tradycji, kultury, sportu i rekreacji.
 4. Mobilizacja mieszkańców, od lat znanych z szerokich inicjatyw kulturalnych, sportowych i gospodarczych do nowych inicjatyw i przedsięwzięć.
 5. Wzbogacenie życia kulturalnego wsi.
 6. Wyrabianie w dzieciach i młodzieży poczucia dumy z historii własnej wsi i regionu oraz swoich przodków.
 7. Włączanie dzieci i młodzieży w życie społeczności lokalnej, budzenie w nich inicjatyw i odpowiedzialności w odniesieniu do własnej wsi i regionu.
 8. Dbałość o zachowanie tradycyjnej muzyki, stroju, gwary, obyczajowości i tradycji.
 9. Organizowanie kursów, szkoleń, szczególnie w zakresie wykorzystania technik komputerowych, agroturystyki, ekologii oraz tradycyjnych rzemiosł i sztuk plastycznych.
 10. Promowanie wsi i jego mieszkańców.
 11. Ułatwianie dostępu do nowoczesnych mediów oraz kultury wysokiej.
 12. Pomoc uzdolnionym mieszkańcom w promowaniu siebie i swoich działań oraz w samodoskonaleniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. ze zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868), organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operację tzw. „Małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowanych „Małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej – art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 r. str. 1 ze zm.). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca planuje przygotować wnioski na działania „Małe projekty” – aby prawidłowo przeprowadzić formułę wniosku i realizację projektu, zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe projekty” w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (Dz. U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868).

W ramach ww. operacji będą nabywane bądź zostały nabyte: towary spożywcze i przemysłowe, usługi transportowe, fotograficzne i video, pirotechniczne, szycia obuwia, gastronomiczne, drukarskie i inne. Wydatki te będą dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Wnioskodawcę (lub też rachunkami, umowami zleceń i umowami o dzieło, zawsze jednak wystawianymi na Wnioskodawcę). Wydatki związane z realizacją przedmiotowych operacji nie będą generowały przychodów i nie będą przeznaczone do dalszej sprzedaży więc nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” przez Wnioskodawcę, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868), finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Rozpoczęte i planowane operacje wynikają bezpośrednio z celów Wnioskodawcy i polegają na organizacji imprez kulturalnych i widowisk plenerowych związanych z dziedzictwem kulturowym wsi: (...)” oraz dbałość o zespoły ludowe poprzez zakup: strojów, obuwia, instrumentów muzycznych, prowadzenie działalności promocyjnej, opłacanie kosztów wyjazdów na przeglądy i festiwale. Działania te nie generują dochodów i nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży – zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Wnioskodawca nie jest uznawany za podatnika VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadań objętych rozporządzeniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” jest związana z czynnościami, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, że w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskiwania podatku VAT płaconego przez niego w cenie nabywanych towarów i usług, przy realizacji operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty”, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868), finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach i swojego statutu. Celem Wnioskodawcy jest: integracja organizacji i zespołów wokół wspólnych działań i przedsięwzięć; przypomnienie i propagowanie historii wsi i regionu, dbałość o obiekty historyczne i zabytkowe; integracja mieszkańców wsi poprzez wspólne działania na rzecz wsi, jej mieszkańców, tradycji, kultury, sportu i rekreacji; mobilizacja mieszkańców, od lat znanych z szerokich inicjatyw kulturalnych, sportowych i gospodarczych do nowych inicjatyw i przedsięwzięć; wzbogacenie życia kulturalnego wsi; wyrabianie w dzieciach i młodzieży poczucia dumy z historii własnej wsi i regionu oraz swoich przodków; włączanie dzieci i młodzieży w życie społeczności lokalnej, budzenie w nich inicjatyw i odpowiedzialności w odniesieniu do własnej wsi i regionu; dbałość o zachowanie tradycyjnej muzyki, stroju, gwary, obyczajowości i tradycji; organizowanie kursów, szkoleń, szczególnie w zakresie wykorzystania technik komputerowych, agroturystyki, ekologii oraz tradycyjnych rzemiosł i sztuk plastycznych; promowanie wsi i jego mieszkańców; ułatwianie dostępu do nowoczesnych mediów oraz kultury wysokiej i pomoc uzdolnionym mieszkańcom w promowaniu siebie i swoich działań oraz w samodoskonaleniu. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „Małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca wskazał, że w ramach ww. operacji będą nabywane bądź zostały nabyte: towary spożywcze i przemysłowe, usługi transportowe, fotograficzne i video, pirotechniczne, szycia obuwia, gastronomiczne, drukarskie i inne. Wydatki te będą dokumentowane fakturami VAT wystawianymi na Wnioskodawcę (lub też rachunkami, umowami zleceń i umowami o dzieło, zawsze jednak wystawianymi na Wnioskodawcę). Wydatki związane z realizacją przedmiotowych operacji nie będą generowały przychodów i nie będą przeznaczone do dalszej sprzedaży (nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług).

W niniejszej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe projekty” – będących przedmiotem wniosku – finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 Leader.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabywanych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.