ILPP3/4512-1-51/15-4/TK | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Integracyjna salka muzyczna”.
ILPP3/4512-1-51/15-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Integracyjna salka muzyczna” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Integracyjna salka muzyczna”. Wniosek uzupełniono w dniu 29 lipca 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Fundację złożył wniosek na działanie „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013. Rada Fundacji wybrała wniosek do dofinansowania, a po poprawnej weryfikacji wniosku w UMW została podpisana umowa na dofinansowanie. Projekt dotyczy wyremontowania wyposażenia salki muzycznej. Ma ona pełnić rolę świetlicy wiejskiej służąc mieszkańcom wsi do organizacji spotkań, małych koncertów muzycznych, pokazów multimedialnych lub innych prezentacji talentów. Dla lokalnego zespołu ma być miejscem do prób muzycznych. Ma to być miejsce, gdzie w przyjaznej atmosferze mieszkańcy mogliby rozwijać swoją pasję do muzyki, prezentować siebie lub po prostu przyjść i posłuchać dźwięków bluesa, jazzu, poezji śpiewanej. Sama wieś jest wyjątkowym miejscem: mała, bo tylko kilkudziesięciu mieszkańców, lecz tak wielu z nich robi coś z pasją i wyjątkowego: muzykują, malują, tworzą piękne pamiątki z kamieni, prowadzą pracownię ceramiczną. Podczas jednego ze spotkań mieszkańcy doszli do wniosku, że brak jest sprzętu i miejsca do tego, aby w spokoju, nie przeszkadzając nikomu muzykować, rozwijać swoją pasję do muzyki, wymieniać się doświadczeniem. Zainteresowany postanowił udostępnić jedno z pomieszczeń, które posiada osobne wejście i dobrze chroniące przed hałasem grube mury. Pomieszczenie potrzebowało remontu oraz modernizacji, głównie wymiany i ocieplenia podłogi, wytłumienia sufitu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenia kamiennych ścian. Wszystko to zostało niemałym wysiłkiem zrobione, powstało klimatyczne miejsce, w którym udało się zachować oryginalny surowy wystrój ocieplając wnętrze klimatycznym światłem.

W większości wszelkie prace i inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych, na część z nich został rozpisany projekt o dofinansowanie. Do refinansowania zostały zgłoszone poniższe prace remontowo-modernizacyjne:

 • wylewka – wykonana przez określoną firmę oraz w ramach karty wkładu niepieniężnego: przygotowanie podłogi pod wylewkę (ocieplenie warstwa keramzytu), czyszczenie kamiennych ścian, ich impregnacja, uzupełnianie fug, tynkowanie fragmentów ścian, montaż paneli akustycznych na suficie, budowa sceny – drewnianego podestu (impregnacja, szczotkowanie, zbicie). Nierefinansowane są materiały użyte do budowy sceny, keramzyt pod podłogę, sufitowe panele akustyczne, nowe okna oraz tłumiące hałas drzwi.

  Zakupiony również został sprzęt nagłośnieniowo-nagrywający, dzięki któremu będzie można rejestrować planowane wydarzenia. Do refundacji zgłoszony został poniżej wymieniony sprzęt:

  1. 2 kolumny głośnikowe– umożliwią osiągnąć odpowiednie nagłośnienie;
  2. 2 monitory podłogowe– odsłuch, nauczy jak zgrać się z innymi rytmicznie i harmonicznie;
  3. wzmacniacz mocy– niezbędny, aby wydobyć dźwięk z głośników;
  4. wzmacniacz mocy– niezbędny do funkcjonowania odsłuchu;
  5. 4 szt. mikrofonu– niezbędne nie tylko dla wokalisty, ale także dla innych muzyków do nagłośnienia instrumentów;
  6. rejestrator– rejestrator do nagrywania koncertów i innych prezentacji;
  7. 6 szt. reflektorów– reflektory pozwolą na stworzenie niepowtarzalnej atmosfery;
  8. 4 szt. reflektorów;
  9. sterownik światła – umożliwia sterowanie reflektorami;
  10. 10 szt. okablowania– kable do mikrofonów i do pozostałych urządzeń grających;
  11. 50 metrów okablowania głośnikowego– okablowanie do głośników;
  12. 2 statywy głośnikowe – służą do umieszczenia głośników na odpowiedniej wysokości;
  13. stół mikserski– miksuje dźwięki, pozwala dobrać i wyregulować proporcje głośności i barwy dla poszczególnych instrumentów;
  14. okablowanie– okablowanie pozwoli podłączyć wszystkie źródła sygnału do miksera;
  15. maszynka do dymu – niewielkim kosztem wytwarza niepowtarzalny klimat;
  16. kamera video– wygrana została kamera, która funkcjonuje dobrze przy trudnych warunkach oświetleniowych panujących w salce.

  Oprócz wymienionego wyżej zgłoszonego do refundacji sprzętu na wyposażeniu salki znajdzie się wiele innych rzeczy, m.in. rzutnik i ekran projekcyjny do wyświetlania np. zdjęć z podróży, perkusja, 2 piecyki gitarowe, mikrofon wokalowy, mikrofon do instrumentów dętych.

  Wszelkie prace remontowo modernizacyjne zostały zalegalizowane i zgłoszone do kłodzkiego Starostwa Powiatowego. Do śledzenia wydarzeń stworzona została strona internetowa czas poświęcony na jej stworzenie został również zgłoszony do refundacji w ramach karty wkładu niepieniężnego.

  W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem od towarów i usług. Nazwa „Małego projektu” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” brzmi „Integracyjna salka muzyczna”. Faktury dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem wystawione są na Wnioskodawcę. Towary bądź usługi nabyte w związku realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy Zainteresowany realizujący projekt pt. „Integracyjna salka muzyczna” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

  Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zainteresowany nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7. Realizacja projektu nie ma nic wspólnego z prowadzoną działalnością, projekt jest oddzielną inicjatywą związaną z zainteresowaniami Wnioskodawcy i aktywacją lokalnej społeczności.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

  Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

  Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

  Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

  Fundację złożył wniosek na działanie „Małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013. Rada Fundacji wybrała wniosek do dofinansowania, a po prawnej weryfikacji wniosku w UMW została podpisana umowa na dofinansowanie. Projekt dotyczy wyremontowania wyposażenia salki muzycznej. Ma ona pełnić rolę świetlicy wiejskiej służąc mieszkańcom wsi do organizacji spotkań, małych koncertów muzycznych, pokazów multimedialnych lub innych prezentacji talentów. Dla lokalnego zespołu ma być miejscem do prób muzycznych. Zainteresowany postanowił udostępnić jedno z pomieszczeń, które posiada osobne wejście i dobrze chroniące przed hałasem grube mury.

  Do refinansowania zostały zgłoszone poniższe prace remontowo-modernizacyjne:

 • wylewka – wykonana przez określoną firmę oraz w ramach karty wkładu niepieniężnego: przygotowanie podłogi pod wylewkę (ocieplenie warstwa keramzytu), czyszczenie kamiennych ścian, ich impregnacja, uzupełnianie fug, tynkowanie fragmentów ścian, montaż paneli akustycznych na suficie, budowa sceny – drewnianego podestu (impregnacja, szczotkowanie, zbicie). Nierefinansowane są materiały użyte do budowy sceny, keramzyt pod podłogę, sufitowe panele akustyczne, nowe okna oraz tłumiące hałas drzwi.

  Zakupiony również został sprzęt nagłośnieniowo-nagrywający, dzięki któremu będzie można rejestrować planowane wydarzenia.

  Do refundacji zgłoszony został poniżej wymieniony sprzęt:

  1. 2 kolumny głośnikowe – umożliwią osiągnąć odpowiednie nagłośnienie;
  2. 2 monitory podłogowe – odsłuch, nauczy jak zgrać się z innymi rytmicznie i harmonicznie;
  3. wzmacniacz mocy – niezbędny, aby wydobyć dźwięk z głośników;
  4. wzmacniacz mocy – niezbędny do funkcjonowania odsłuchu;
  5. 4 szt. mikrofonu – niezbędne nie tylko dla wokalisty, ale także dla innych muzyków do nagłośnienia instrumentów;
  6. rejestrator – rejestrator do nagrywania koncertów i innych prezentacji;
  7. 6 szt. reflektorów– reflektory pozwolą na stworzenie niepowtarzalnej atmosfery;
  8. 4 szt. reflektorów;
  9. sterownik światła – umożliwia sterowanie reflektorami;
  10. 10 szt. okablowania– kable do mikrofonów i do pozostałych urządzeń grających;
  11. 50 metrów okablowania głośnikowego– okablowanie do głośników;
  12. 2 statywy głośnikowe – służą do umieszczenia głośników na odpowiedniej wysokości;
  13. stół mikserski– miksuje dźwięki, pozwala dobrać i wyregulować proporcje głośności i barwy dla poszczególnych instrumentów;
  14. okablowanie– okablowanie pozwoli podłączyć wszystkie źródła sygnału do miksera;
  15. maszynka do dymu – niewielkim kosztem wytwarza niepowtarzalny klimat;
  16. kamera video– wygrana została kamera, która funkcjonuje dobrze przy trudnych warunkach oświetleniowych panujących w salce.

  Oprócz wymienionego wyżej zgłoszonego do refundacji sprzętu na wyposażeniu salki znajdzie się wiele innych rzeczy, m.in. rzutnik i ekran projekcyjny do wyświetlania np. zdjęć z podróży, perkusja, 2 piecyki gitarowe, mikrofon wokalowy, mikrofon do instrumentów dętych.

  Do śledzenia wydarzeń stworzona została strona internetowa czas poświęcony na jej stworzenie został również zgłoszony do refundacji w ramach karty wkładu niepieniężnego.

  Zainteresowany wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakupy związane z realizowanym projektem wystawione są na Wnioskodawcę. Towary bądź usługi nabyte w związku realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi związane z realizacją projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  Zatem, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „Integracyjna salka muzyczna” sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013), bowiem – jak wynika z opisu sprawy – nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Wskazać należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

  Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

  Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że nabyte towary i usługi nie będą wykorzystane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatku VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

 • Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.