ILPP3/4512-1-124/15-4/JO | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT związanego z zakupem urządzeń będących przedmiotem dofinansowania projektu pt: „Wzrost (...)”.
ILPP3/4512-1-124/15-4/JOinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. działalność gospodarcza
 3. odliczenia
 4. podatek naliczony
 5. projekt
 6. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 25 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 23 październik 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT związanego z zakupem urządzeń będących przedmiotem dofinansowania projektu pt: „Wzrost (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT związanego z zakupem urządzeń będących przedmiotem dofinansowania projektu pt: „Wzrost (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz przeformułowania pytania.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 11 czerwca 2012 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu stron www, jak również projektowaniu sklepów internetowych oraz przygotowywaniu aplikacji wielozadaniowych opartych o relacyjne bazy danych. Zainteresowany realizuje także zlecenia na fotografie użytkowe, wykorzystywane przykładowo na stronach www.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRO WO na lata 2007-2013. Jako koszt kwalifikowany może być uznany podatek VAT tylko w przypadku, gdy podatnik nie może tego podatku odzyskać. Zainteresowany korzysta ze zwolnienia z VAT, w związku z tym uwzględniono w kalkulacji włączenie tego podatku do wartości zakupów podlegających dofinansowaniu. Na etapie podpisywania umowy niezbędne będzie przedstawienie interpretacji organów podatkowych w tym zakresie

Dodatkowe informacje:

Pomoc przyznawana jest na realizację projektu pt: „Wzrost (...)”. Operacja będzie realizowana w ramach danego działania/poddziałania PRO WO 2007-2013 – dotacja dla mikroprzedsiębiorstwa na wydatki inwestycyjne związane z zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Przedmiotem zaplanowanego nabycia jest następujący sprzęt:
  • komputery – procesor (...) (2 szt), dysk (...) (1 szt),
  • urządzenie wielofunkcyjne z wyświetlaczem i panelem dotykowym, laser kolor dwustronny (1 szt),
  • serwer (...) (2 szt),
  • szafa serwerowa o ład. 1300 kg z 4 wentylatorami (1 szt),
  • monitor 42” (1 szt),
  • kamery HD (5 szt).
 2. Nabyte w ramach projektu urządzenia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. Wnioskodawca nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego na podatek od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7.
 4. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług („zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł., do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”). Zainteresowany nadal w 2015 r. nie przekroczył kwoty obrotu, dlatego w dalszym ciągu korzysta z tego zwolnienia.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że przedmiotem zakupu będą same ww. urządzenia i na pewno przedmiotem zakupu nie będą dodatkowo usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 23 października 2015 r.

Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT zapłacony przy zakupie urządzeń będących przedmiotem dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PRO WO 2007-2013...

Zdaniem Zainteresowanego, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego przy zakupie urządzeń objętych dofinansowaniem, ponieważ korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. W związku z tym wartość naliczona podatku VAT może być uznana za koszt kwalifikowany podczas rozliczania dofinansowania w ramach programu PRO WO 2007-2013 i projektu pt: „Wzrost (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei w art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z art. 113 ust. 5 ustawy, wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Należy zauważyć, że podatnikiem jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, niekoniecznie zaś wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, w związku z czym podlegałby obowiązkowi podatkowemu. Jak wynika z powyższego przepisu ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła limitu 150 000 zł w poprzednim roku podatkowym. Istotą takiego zwolnienia jest to, że cała dokonywana przez niego sprzedaż, bez względu na to jaka stawka VAT jest właściwa dla danej czynności, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego sformułowane zostały w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1. W poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży Zainteresowanego nie przekroczyła łącznie kwoty 150 000 zł. W 2015 r. nadal nie przekroczył wymaganej kwoty obrotu. Nabyte w ramach projektu urządzenia nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zainteresowany nie dokonał zgłoszenia rejestracyjnego do podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano w niniejszej interpretacji obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych zasadach, jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykorzystywaniem ich do czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy, wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż urządzenia zakupione w przyszłości w celu realizacji projektu pt: „Wzrost (...)” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRO WO na lata 2007-2013 nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT czynnym, gdyż wybrał zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał możliwości do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie mógł odzyskać podatku VAT zapłaconego przy zakupie urządzeń będących przedmiotem dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PRO WO 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.