ILPP3/4512-1-11/15-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektów pod nazwą: Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A”oraz Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B”.
ILPP3/4512-1-11/15-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczanie podatku naliczonego
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. odzyskanie podatku
 8. odzyskanie podatku naliczonego
 9. prawo do odliczenia
 10. prawo do odzyskania podatku
 11. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektów pod nazwą: Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A”oraz Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektów pod nazwą: Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A” oraz Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Fundacja) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Prowadzona przez Fundację działalność jest działalnością nieodpłatną. Obecnie Wnioskodawca realizuje projekty:

 1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A”;
 2. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B

w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Projekty polegają na:

 • oznakowaniu pomników przyrody (montaż tablicy informacyjnej);
 • zabezpieczeniu pomników przyrody (montaż słupków zabezpieczających /ogrodzeniowych).

Fundacja nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a nabyte w trakcie realizacji projektów towary i usługi nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektów pod nazwą:

 1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A”;
 2. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektów pod nazwą:

 1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A”;
 2. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Fundacja realizuje projekty:

 1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A”;
 2. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B

w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Projekty polegają na:

 • oznakowaniu pomników przyrody (montaż tablicy informacyjnej);
 • zabezpieczeniu pomników przyrody (montaż słupków zabezpieczających /ogrodzeniowych).

Nabyte w trakcie realizacji projektów towary i usługi nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanych projektów nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektów.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektów pod nazwą:

 1. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „A”;
 2. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „B”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.