ILPP3/4512-1-108/16-2/NF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, Fundacja nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie osiąga przychodów z działalności statutowej.

Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców KRS. Jest Fundacją działającą zgodnie ze statutem w sferze pożytku publicznego, obecnie jedynym źródłem przychodów są darowizny i uzyskane dotacje z Funduszy Unijnych i Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach realizowanego projektu pn. „(...)”, na który Fundacja stara się o dofinansowanie z POIiŚ działanie 2.4.1, będzie ona remontowała zabytkowy budynek, na strychu którego znajduje się kolonia letnia nietoperzy. Remont budynku (który obecnie jest zdegradowany i wyłączony z użytkowania) będzie polegał na przystosowaniu jego części parterowej na salę audiowizualną, natomiast strych pozostanie miejscem bytowania kolonii rozrodczej nietoperzy. W ramach projektu, oprócz kosztów związanych z remontem, zakupione zostaną również środki trwałe i wyposażenie sali audiowizualnej służącej do podglądu życia chronionego gatunku nietoperza - podkowiec mały. Po zakończeniu realizacji inwestycji, część parterowa - sala audiowizualna będzie udostępniana w ramach działalności statutowej nieodpłatnie zwiedzającym w celu propagowania ochrony środowiska. W związku z realizacją tego projektu Fundacja nie będzie uzyskiwała jakichkolwiek przychodów. Budynek składa się tylko z parteru i strychu. W budynku tym nie będzie prowadzona jakakolwiek działalność odpłatna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja może odzyskać podatek naliczony przy zakupach związanych z inwestycją realizowaną w ramach ww. projektu, skoro wyremontowany w ramach inwestycji budynek w całości będzie udostępniany nieodpłatnie w ramach działalności statutowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odliczyć naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu, tj. od zakupów usług inwestycyjnych remontu budynku, zakupu środków trwałych oraz wyposażenia, usług związanych z propagowaniem ochrony środowiska.

Warunkiem prawa obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zgodnie z art. 86 ustawy jest to, aby podatnik posiadał status podatnika VAT. Fundacja nie spełnia ww. warunku, nie ma więc prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

Na mocy art. 86 ustawy odliczenie podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego jest możliwe wówczas, gdy nabywane przez podatnika towary lub usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym.

Z tytułu zrealizowanego ww. projektu Fundacja nie będzie uzyskiwała jakichkolwiek przychodów podlegających podatkowi należnemu. Usługi będą świadczone nieodpłatnie w ramach działalności statutowej pożytku publicznego, tak więc prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje. Jak wynika z powyższych przepisów, a także z treści art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, opodatkowaniu podlegają co do zasady wyłącznie czynności odpłatne, a czynności nieodpłatne podlegają opodatkowaniu wyłącznie w przypadkach wprost przewidzianych w ustawie: art. 7 ust. 2-4 oraz art. 8 ust. 2.

Fundacja nie będzie udostępniała nieodpłatnie towarów wymienionych w art. 7 ust. 2-4, nie będzie również świadczyła usług wymienionych w art. 8 ust. 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie osiąga przychodów z działalności statutowej. Jest Fundacją działającą zgodnie z statutem w sferze pożytku publicznego, której jedynym źródłem przychodów są darowizny i dotacje uzyskane z Funduszy Unijnych i Powiatowego Urzędu Pracy.

Fundacja stara się o dofinansowanie z POIiŚ działanie 2.4.1 na realizację projektu pn. „(...)”. W ramach otrzymanych funduszy Wnioskodawca będzie remontował zabytkowy budynek, na strychu którego mieści się kolonia letnia nietoperzy. Parter zostanie przystosowany jako sala audiowizualna, natomiast strych pozostanie miejscem bytowania kolonii rozrodczej nietoperzy. W ramach projektu, oprócz kosztów związanych z remontem, zakupione zostaną także środki trwałe i wyposażenie sali audiowizualnej.

Po zakończeniu inwestycji, część parterowa będzie nieodpłatnie udostępniana zwiedzającym w ramach działalności statutowej. W związku z realizacją tego projektu Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał jakichkolwiek przychodów i nie będzie prowadzona w tym budynku jakakolwiek działalność odpłatna.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z realizacją projektu, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Fundacja nie spełnia tych warunków, nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca dokonując zakupów produktów i usług w związku z realizacją projektu pn. „(...)” nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.