ILPP2/4512-1-629/15-4/PR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu – działań sieci Enterprise Europe Network, ponieważ poniesione wydatki nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnikiem podatku od towarów i usług.
ILPP2/4512-1-629/15-4/PRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. fundacje
 3. odliczenie podatku
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 20 października 2015 r.) o dokument, z którego wynika prawo osoby podpisanej na wniosku do samodzielnego występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Fundacja jest uczestnikiem Europejskiej Sieci Informacyjno-Doradczej EEN (Enterprise Europe Network) ustanowionej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 CIP (Competiivenes and Innovation Programme), a w nowym okresie budżetowania na lata 2014-2020 programu COSME, będącego kontynuacją programu CIP. Uczestnicy Sieci EEN zostali wybrani przez Komisję Europejską w drodze konkursowej, wszczętej na podstawie zaproszenia do składania wniosków, z obszaru wszystkich państw członkowskich i zorganizowali Konsorcja, które reprezentują upoważnieni Koordynatorzy Konsorcjów, działający w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników. W Polsce ustanowiono 4 Konsorcja, a jednym z nich jest Konsorcjum A, grupujące 9 instytucji z zachodniej Polski, spośród których Fundacja występuje jako jeden ze współpartnerów. Liderem Konsorcjum jest B. Zadania, jakie są realizowane w ramach Sieci EEN, wynikają z Ramowej Umowy o Współpracy, podpisanej w imieniu Fundacji przez Lidera z Komisją Europejską, którą dla realizacji tego projektu reprezentuje Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EASME). Projekt przewiduje świadczenie usług na rzecz MŚP w następujących obszarach działań:

 1. usługi informacyjne, informacji zwrotnych od MŚP na temat polityk UE, współpracy gospodarczej firm i umiędzynarodowienia,
 2. usługi w zakresie innowacji i transferu technologii oraz wiedzy,
 3. usługi doradcze w zakresie ochrony własności intelektualnej uczestnictwa firm w programie badawczym HORYZONT 2020, prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych, znakowania produktów i wyrobów oraz standaryzacji,
 4. usługi szkoleniowe obejmujące zagadnienia prawne, interpersonalne o charakterze międzynarodowym.

Formą realizacji ww. usług jest: udzielanie indywidualnych konsultacji, informacji i doradztwa specjalistycznego w odniesieniu do klientów – MŚP, organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji oraz misji gospodarczych i spotkań kooperacyjnych, redagowanie, publikowanie artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej sieci EEN, tworzenie oraz drukowanie materiałów promocyjnych z opisem usług EEN. Projekt realizowany jest na zasadzie nieodpłatności dla beneficjentów ostatecznych. Pozyskana na ten cel dotacja nie ma jakiegokolwiek związku ze sprzedażą. Wnioskodawca realizując projekt nie uzyskuje dochodów (projekt non profit), bowiem nie występuje sprzedaż związana z projektem, nie wystawia więc żadnych faktur z tego tytułu. Finansowanie projektu jest oparte o zasadę zwrotu poniesionych kosztów. Na pokrycie tych kosztów, uznanych za koszty kwalifikowane projektu, Fundacja otrzymuje od Komisji Europejskiej dotację w wysokości 60%, która przekazuje środki na wskazany w umowie rachunek bankowy Koordynatora, który z kolei – będąc do tego upoważniony – przekazuje środki poszczególnym partnerom Konsorcjum. W pozostałych 40% finansowanie projektu dokonywane jest ze środków Budżetu Państwa, w formie bezzwrotnego wsparcia przekazywanego partnerom przez Koordynatora, na podstawie stosownej umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Kosztem kwalifikowanym jest również podatek VAT, zawarty w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pod warunkiem, że wnioskodawca nie jest uprawniony do ubiegania się o zwrot tego podatku zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi. Fundacja dokonując opodatkowanych podatkiem VAT zakupów towarów i usług w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu C, nie obniża podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w tych towarach i usługach. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, dlatego też Fundacji nie przysługuje prawo do obniżenia podatku naliczonego związanego z kosztami realizacji projektu.

Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej celami statutowymi zajmuje się między innymi:

 • działaniami na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w regionie,
 • prowadzeniem działalności oświatowej i edukacyjnej,
 • doradztwem i udzielaniem informacji potencjalnym projektodawcom polskim i zagranicznym w ramach programów rozwojowych i wspólnych polityk UE,
 • działaniami na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami,
 • konsultacjami dla przedsiębiorców w ramach przygotowania projektów wspierających podmioty gospodarcze.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opodatkowane podatkiem VAT zakupy towarów i usług, dokonywane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu C – działań sieci Enterprise Europe Network, upoważniają Fundację do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, zawartego w tych towarach i usługach, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tego podatku z czynnościami opodatkowanymi; zasada ta została określona w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, gdzie wskazano, że podatek naliczony podlega odliczeniu w zakresie, w jakim towary i usługi, z których nabyciem podatek ten naliczono, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest aby związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi był bezpośredni i bezsporny.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a więc w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz nieopodatkowanych tym podatkiem. Wykonywane w związku z realizacją projektu czynności, ze względu na ich nieodpłatność, zaliczyć należy do nieopodatkowanych podatkiem VAT. Reguluje to przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto, jak wynika z art. 8 ust. 2 Ustawy, opodatkowanie VAT świadczeń nieodpłatnych może nastąpić tylko, gdy nie mają one związku z prowadzonym przedsiębiorstwem i dodatkowo przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli chociaż jeden z tych warunków nie jest spełniony, nieodpłatne świadczenie usługi nie podlega VAT.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że świadczenie usług podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 8 ust. 2 Ustawy jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym. Dostawcę usługi musi łączyć z odbiorcą (beneficjentem) stosunek prawny, z którego wynika obowiązek świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia (świadczenia wzajemnego) za dokonanie tych czynności. Ponadto wyniki realizowanego projektu nie są adresowane do konkretnego odbiorcy, tj. nie zostały wykonane na niczyje zlecenie.

Ponieważ z analizy przedstawionego stanu faktycznego i prawnego wynika, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności przy realizacji projektu C – działań Enterprise Europe Network, nie są opodatkowane, stąd podatek zawarty w zakupowanych towarach i usługach dla wykonywania tych czynności, nie podlega odliczeniu od podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zauważyć tutaj należy, że – jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – dla uznania, że dostawa towarów oraz świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność (za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy).

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym, wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Zatem, pod pojęciem odpłatności świadczenia rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej – zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

O bezpośrednim związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług, a otrzymanym wynagrodzeniem można mówić jedynie wówczas, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę i jeżeli świadczenie wzajemne pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem dokonanej czynności. Zatem, dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wtedy, gdy są wykonane odpłatnie i pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich beneficjentem (odbiorcą) istnieje jawny stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Z kolei, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy).

Wskazać zatem należy, że jeżeli podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi – tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. W powyższym przypadku mamy do czynienia z dotacją przedmiotową, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast dotacje podmiotowe – mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług – nie stanowią zapłaty w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu. Dotacja niedająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest uczestnikiem Europejskiej Sieci Informacyjno-Doradczej EEN (Enterprise Europe Network) ustanowionej przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 CIP (Competiivenes and Innovation Programme), a w nowym okresie budżetowania na lata 2014-2020 programu COSME, będącego kontynuacją programu CIP. Uczestnicy Sieci EEN zostali wybrani przez Komisję Europejską w drodze konkursowej, wszczętej na podstawie zaproszenia do składania wniosków, z obszaru wszystkich państw członkowskich i zorganizowali Konsorcja, które reprezentują upoważnieni Koordynatorzy Konsorcjów, działający w imieniu i na rzecz pozostałych uczestników. W Polsce ustanowiono 4 Konsorcja, a jednym z nich jest Konsorcjum A, grupujące 9 instytucji z zachodniej Polski, spośród których Fundacja występuje jako jeden ze współpartnerów. Liderem Konsorcjum jest B. Zadania, jakie są realizowane w ramach Sieci EEN, wynikają z Ramowej Umowy o Współpracy Numer, podpisanej w imieniu Fundacji przez Lidera z Komisją Europejską, którą dla realizacji tego projektu reprezentuje Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji (EASME). Projekt przewiduje świadczenie usług na rzecz MŚP w następujących obszarach działań: usługi informacyjne, informacji zwrotnych od MŚP na temat polityk UE, współpracy gospodarczej firm i umiędzynarodowienia; usługi w zakresie innowacji i transferu technologii oraz wiedzy; usługi doradcze w zakresie ochrony własności intelektualnej uczestnictwa firm w programie badawczym HORYZONT 2020, prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych, znakowania produktów i wyrobów oraz standaryzacji; usługi szkoleniowe obejmujące zagadnienia prawne, interpersonalne o charakterze międzynarodowym.

Formą realizacji ww. usług jest: udzielanie indywidualnych konsultacji, informacji i doradztwa specjalistycznego w odniesieniu do klientów – MŚP, organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji oraz misji gospodarczych i spotkań kooperacyjnych, redagowanie, publikowanie artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej sieci EEN, tworzenie oraz drukowanie materiałów promocyjnych z opisem usług EEN. Projekt realizowany jest na zasadzie nieodpłatności dla beneficjentów ostatecznych. Pozyskana na ten cel dotacja nie ma jakiegokolwiek związku ze sprzedażą. Wnioskodawca realizując projekt nie uzyskuje dochodów (projekt non profit), bowiem nie występuje sprzedaż związana z projektem, nie wystawia więc żadnych faktur z tego tytułu. Finansowanie projektu jest oparte o zasadę zwrotu poniesionych kosztów. Na pokrycie tych kosztów, uznanych za koszty kwalifikowane projektu, Fundacja otrzymuje od Komisji Europejskiej dotację w wysokości 60%, która przekazuje środki na wskazany w umowie rachunek bankowy Koordynatora, który z kolei – będąc do tego upoważniony – przekazuje środki poszczególnym partnerom Konsorcjum. W pozostałych 40% finansowanie projektu dokonywane jest ze środków Budżetu Państwa, w formie bezzwrotnego wsparcia przekazywanego partnerom przez Koordynatora, na podstawie stosownej umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Kosztem kwalifikowanym jest również podatek VAT, zawarty w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pod warunkiem, że wnioskodawca nie jest uprawniony do ubiegania się o zwrot tego podatku zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi. Fundacja dokonując opodatkowanych podatkiem VAT zakupów towarów i usług w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu C, nie obniża podatku należnego o kwoty podatku naliczonego zawartego w tych towarach i usługach. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Fundacja jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej celami statutowymi zajmuje się między innymi: działaniami na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w regionie; prowadzeniem działalności oświatowej i edukacyjnej; doradztwem i udzielaniem informacji potencjalnym projektodawcom polskim i zagranicznym w ramach programów rozwojowych i wspólnych polityk UE; działaniami na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami; konsultacjami dla przedsiębiorców w ramach przygotowania projektów wspierających podmioty gospodarcze.

W oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Fundacja nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu C – działań sieci Enterprise Europe Network, ponieważ poniesione wydatki nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.