ILPP2/4512-1-245/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, podstawowym przedmiotem działalności Uczelni Wyższej jest kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Uczelnia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowa działalność Wnioskodawcy to usługi w zakresie kształcenia (edukacyjne), które są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, usługi badawcze finansowane ze środków publicznych służące rozwojowi nauki – niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi – opodatkowane według podstawowej stawki podatku VAT (23%).

Realizując statutowe cele działalności Uczelnia bierze udział i jest członkiem konsorcjum realizującego w latach 2015-2020 projekt pod taką samą nazwą (będący kontynuacją realizowanego w latach 2008-2014 projektu). Jest on częścią Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany i koordynowany przez W. w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020, który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013.

Uczelnia jest partnerem w konsorcjum. Partnerami są także A., B., C., D., E., F. oraz G. Adresatami działalności konsorcjum są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety i instytuty naukowe. Działania konsorcjum są realizowane w ramach czterech celów szczegółowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 art. 4 ust. 1 decyzji ustanawiającej program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) i uchylającej decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013, str. 33). Obejmują one także „zintegrowane usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców”, o których mowa w zasadach konkursu. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw dotyczy udostępniania informacji istotnych dla przedsiębiorców oraz organizowania współpracy między nimi, wspomagania przedsięwzięć innowacyjnych, w tym związanych z transferem wiedzy i technologii oraz zachęcania przedsiębiorców do udziału w realizacji programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju technologii.

W szczególności działania konsorcjum obejmują pełnienie funkcji informacyjno-doradczych beneficjentom ostatecznym; organizację szkoleń, warsztatów, seminariów, współorganizację oraz udział w misjach handlowych/technologicznych i spotkaniach brokerskich; udział w targach, konferencjach i innych imprezach branżowych. Ponadto w ramach projektu realizowane są działania promocyjno-informacyjne, tj. prowadzenie serwisu internetowego, opracowanie i zlecanie produkcji/druku materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacje artykułów w mediach, przygotowanie raportów dla Komisji Europejskiej i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu przewidziane są też działania wynikające z uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej sieci współpracy, tj. udział w szkoleniach specjalistycznych dla personelu, wdrażanie „dobrych praktyk” opracowanych w ramach sieci i promowanie własnych, wymiany pracownicze, akcje mentorskie oraz działania wynikające ze zobowiązań administracyjnych. Sieć działająca od 1 stycznia 2008 r. oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Sieć jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Usługi sieci są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Towary i/lub usługi zakupione w celu realizacji projektu wykorzystane są do wykonywania czynności zwolnionych od opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Prowadzone działania w ramach projektu nie stanowią oraz nie będą stanowić źródła przychodu dla Uczelni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu Uczelni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów usług (VAT), a jedynie czynności zwolnione oraz niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Dodatkowo wszystkie świadczenia realizowane na rzecz beneficjentów w ramach projektu będą bezpłatne (koszty związane z ich realizacją zostaną pokryte środkami uzyskanymi z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług. Wg art. 86 ust. 1 w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem nie zostaną spełnione podstawowe przesłanki warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie służą czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym Uczelnia nie ma możliwości, na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych, odzyskania kwoty podatku naliczonego przy realizacji projektu. Tym samym, zgodnie z założeniami projektu, podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jego podstawowa działalność to usługi w zakresie kształcenia (edukacyjne), które są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi badawcze finansowane ze środków publicznych służące rozwojowi nauki – niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem, usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi – opodatkowane według podstawowej stawki podatku VAT (23%).

Realizując statutowe cele działalności Wnioskodawca bierze udział i jest członkiem konsorcjum realizującego projekt pod taką samą nazwą. Jest on częścią Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany i koordynowany przez W. w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020, który stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013.

Adresatami działalności konsorcjum są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, a także uniwersytety i instytuty naukowe. Usługi sieci są działaniami nierynkowymi, które co do zasady oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Prowadzone działania w ramach projektu nie stanowią oraz nie będą stanowić źródła przychodu dla Wnioskodawcy.

Zakupione w celu realizacji projektu towary i/lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych od opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w związku z realizacją ww. projektu przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją niniejszego projektu.

Reasumując w związku z realizacją projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie są wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tutejszy Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja zawęża się jedynie do udzielenia odpowiedzi na sformułowane we wniosku pytanie nie wychodząc poza jego ramy, w szczególności nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zaliczenia wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności do poszczególnych rodzajów działalności – zwolnionej od VAT, opodatkowanej bądź niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie postawiono w tym zakresie pytania oraz nie przedstawiono własnego stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.