ILPP2/443-886/14-2/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(...). Założenie tradycyjnego sadu owocowego z historycznymi odmianami w systemie ekologicznym i ścieżkami edukacyjnymi".
ILPP2/443-886/14-2/MRinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  3. fundusz unijny
  4. odliczenia
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  7. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia , przedstawione we wniosku sygnowanym datą 30 maja 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(...). Założenie tradycyjnego sadu owocowego z historycznymi odmianami w systemie ekologicznym i ścieżkami edukacyjnymi” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Dobra reneta. Założenie tradycyjnego sadu owocowego z historycznymi odmianami w systemie ekologicznym i ścieżkami edukacyjnymi”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Fundację został złożony przez Stowarzyszenie (dalej Wnioskodawca lub Stowarzyszenie) wniosek na działanie Małe projekty w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013. Rada Fundacji wybrała wniosek do dofinansowania, a po poprawnej weryfikacji wniosku w UMW została podpisana umowa na dofinansowanie. W ramach projektu pn. „(...). Założenie tradycyjnego sadu owocowego z historycznymi odmianami w systemie ekologicznym i ścieżkami edukacyjnymi” jest zakładany sad, który będzie spełniał funkcję ochrony starych odmian drzew owocowych typowych dla obszaru LGD i bardzo dobrze przystosowanych do wegetacji na obszarze LGD oraz funkcję edukacyjną. Już od momentu planowania i zakładania sadu odbywają się specjalistyczne warsztaty dla mieszkańców z zakresu tradycyjnego sadownictwa i upraw ekologicznych. W dalszych latach prowadzenia sadu przewiduje się kontynuację organizacji warsztatów, dostosowanych do stadiów rozwoju sadu. Realizacja działań edukacyjnych dla mieszkańców odbywa się bezpłatnie zarówno w trakcie trwania projektu jak po jego zakończeniu. Stowarzyszenie realizując powyższy projekt dokonał zakupu usług: wykonania plakatów, tabliczek informacyjnych oraz założenia sadu polegającej na zabiegach agrotechnicznych, wykonaniu ogrodzenia nasadzeniach drzew owocowych, które zostaną opłacone wraz z naliczonym podatkiem VAT. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia i nie prowadzi do osiągnięcia zysku. Zakup usług założenia sadu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem o statusie pp. prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej. Korzysta z możliwości ustawowych i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie realizujące projekt pn. „(...). Założenie tradycyjnego sadu owocowego z historycznymi odmianami w systemie ekologicznym i ścieżkami edukacyjnymi” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7. Zdaniem Stowarzyszenia nie ma ono prawa ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W myśl art. 96 ust. 1 ww. ustawy – podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na mocy art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Fundację został złożony przez Wnioskodawcę wniosek na działanie Małe projekty w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013. Rada Fundacji wybrała wniosek do dofinansowania, a po poprawnej weryfikacji wniosku w UMW została podpisana umowa na dofinansowanie. W ramach projektu pn. „(...). Założenie tradycyjnego sadu owocowego z historycznymi odmianami w systemie ekologicznym i ścieżkami edukacyjnymi” jest zakładany sad, który będzie spełniał funkcję ochrony starych odmian drzew owocowych typowych dla obszaru LGD i bardzo dobrze przystosowanych do wegetacji na obszarze LGD oraz funkcję edukacyjną. Już od momentu planowania i zakładania sadu odbywają się specjalistyczne warsztaty dla mieszkańców z zakresu tradycyjnego sadownictwa i upraw ekologicznych. W dalszych latach prowadzenia sadu przewiduje się kontynuację organizacji warsztatów, dostosowanych do stadiów rozwoju sadu. Realizacja działań edukacyjnych dla mieszkańców odbywa się bezpłatnie zarówno w trakcie trwania projektu jak po jego zakończeniu. Stowarzyszenie realizując powyższy projekt dokonał zakupu usług: wykonania plakatów, tabliczek informacyjnych oraz założenia sadu polegającej na zabiegach agrotechnicznych, wykonaniu ogrodzenia nasadzeniach drzew owocowych, które zostaną opłacone wraz z naliczonym podatkiem VAT. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia i nie prowadzi do osiągnięcia zysku. Zakup usług założenia sadu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem o statusie pp. prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, nie prowadzi działalności gospodarczej. Korzysta z możliwości ustawowych i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie jest zarejestrowany jako czynny płatnik podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu pn. „(...). Założenie tradycyjnego sadu owocowego z historycznymi odmianami w systemie ekologicznym i ścieżkami edukacyjnymi”.

Tut. Organ wskazuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.