ILPP2/443-767/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego” .
ILPP2/443-767/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  3. fundusz unijny
  4. odliczenia
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. prawo do odliczenia
  7. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 16 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Projekt dot. wydania albumu dot. widoków z wież na obszar objęty Lokalną Grupą Działania , będzie realizowany przez Wnioskodawcę.

Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, ani nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie składa również deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca nie posiada możliwości odliczenia podatku VAT, w zakresie dot. wydania albumu fotograficznego.

Operacja polega na wydaniu albumu fotograficznego prezentującego „a” z perspektywy wieży. Będą to różne wieże, które są w naszym otoczeniu i dają zupełnie inny widok, panoramę na otaczający nas świat np. wieże kościołów, zamków, ratusza, a także inne które pozwalają oglądać krajobraz z góry i dostrzec to czego z perspektywy ziemi nie widzimy. Album będzie posiadał 36 kolorowych stron w formacie A5, ukaże się w twardej okładce, w nakładzie 1.000 egzemplarzy. Będzie on udostępniany nieodpłatnie – działając jako początkujący, lokalny fotograf, Wnioskodawca chce aby był on także formą promocji dla jego pasji. Nieodpłatnie album zostanie przekazany m.in. dla Lokalnej Grupy Działania, ale także do wszystkich instytucji, których obiekty są zaprezentowane w albumie oraz do gmin z terenu których są te obiekty.

Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydany album nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia żadnej działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej – w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi objętego PROW w latach 2007-2013 – pomoc nie obejmuje podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości VAT jest kosztem kwalifikowalnym, czyli możliwym do współfinansowania z EFROW.

Mając na uwadze powyższe, konieczność interpretacji w przedmiotowej sprawie jest wymagana przez Urząd Marszałkowski Województwa w celu uznania podatku VAT od wykonanych robót za koszt kwalifikowalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego”, ponieważ zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Jak wynika z powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a zatem nabywane towary i usługi w związku z realizacją operacji nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji jak wspomniano na wstępie Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Widok z wieży na (...)– wydanie albumu fotograficznego” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Wydany album będzie dotyczył widoków z wież na obszar objęty Lokalną Grupą Działania , tj. prezentował będzie „a” z perspektywy wieży. Album będzie posiadał 36 kolorowych stron w formacie A5, ukaże się w twardej okładce, w nakładzie 1.000 egzemplarzy i będzie udostępniany nieodpłatnie – działając jako początkujący, lokalny fotograf, Wnioskodawca chce aby był on także formą promocji dla jego pasji. Nieodpłatnie album zostanie przekazany m.in. dla Lokalnej Grupy Działania, ale także do wszystkich instytucji, których obiekty są zaprezentowane w albumie oraz do gmin z terenu których są te obiekty.

Towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wydany album nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Widok z wieży na (...) – wydanie albumu fotograficznego”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.