ILPP2/443-765/14-2/AD | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku.
ILPP2/443-765/14-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. fundusz unijny
 2. odzyskanie podatku
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji realizuje dwie operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „ (...) Rok Obrzędowy” i „Rok Pełen Muzyki”.

Na realizację „ (...) Roku Obrzędowego”, 2 grudnia 2013 r. zawarto umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa. Celem ww. operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o zwyczajach, obrzędach i sztuce ludowej podczas spotkań warsztatowych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wskutek organizacji serii imprez tematycznych nawiązujących do tradycji.

W ramach „ (...) Roku Obrzędowego” zaplanowano organizację:

 1. pięciu imprez tematycznych:
  1. podkoziołek,
  2. piyrzok,
  3. wesele,
  4. dożynki,
  5. katarzynki.
 2. (...) Przeglądu Kapel Dudziarskich,
 3. warsztatów:
  1. tanecznych,
  2. śpiewu,
  3. gry na instrumentach ludowych,
  4. haftu (...),
  5. układania wieńcy dożynkowych,

ponadto zakup instrumentów i strojów ludowych oraz wydanie folderu. Odbiorcami są mieszkańcy gminy Krobia i gmin sąsiednich.

Druga operacja – „Rok Pełen Muzyki” została wskazana do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie zostanie dopiero podpisana. W ramach projektu odbywa się cykl 10 koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji. Założono konieczność pokrycia kosztów transportu Orkiestry na koncerty i poczęstunku regeneracyjnego dla młodych muzyków. Zaplanowano wydatki na pracę instruktora i kapelmistrza, przygotowujących orkiestrę do koncertu oraz wydatki związane z nagraniem płyty CD, dokumentującej dorobek Orkiestry i zakup mundurów dla Orkiestry.

Działania w ramach obu operacji nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydanie interpretacji podatkowej jest niezbędne do przedstawienia na etapie rozpatrywania wniosków o płatność ww. operacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gminne Centrum Kultury i Rekreacji będzie miało możliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacji „ (...) Rok Obrzędowy”...
 2. Czy Gminne Centrum Kultury i Rekreacji będzie miało możliwość odzyskania podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, operacji „Rok Pełen Muzyki”...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli zakupione towary i usługi w ramach realizacji operacji „ (...) Rok Obrzędowy” nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, nie wystąpi z tego tytułu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie zostanie bowiem spełniony warunek dający prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Nie będzie można zatem odzyskać podatku naliczonego.

W zakresie drugiego projektu Wnioskodawca uważa, że jeżeli zakupione towary i usługi w ramach realizacji operacji „Rok Pełen Muzyki” nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie wystąpi z tego tytułu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Nie zostanie spełniony warunek umożliwiający obniżenie podatku należnego o podatek naliczony, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Nie będzie można zatem odzyskać podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje dwie operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „ (...) Rok Obrzędowy” i „Rok Pełen Muzyki”.

Na realizację „ (...) Roku Obrzędowego” zawarto umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa. Celem ww. operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy o zwyczajach, obrzędach i sztuce ludowej podczas spotkań warsztatowych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wskutek organizacji serii imprez tematycznych nawiązujących do tradycji. W ramach „(...) Roku Obrzędowego” zaplanowano organizację pięciu imprez tematycznych, (...) Przeglądu Kapel Dudziarskich w Domachowie, warsztatów, zakupu instrumentów i strojów ludowych oraz wydanie folderu. Odbiorcami są mieszkańcy gminy Krobia i gmin sąsiednich.

Druga operacja – „Rok Pełen Muzyki” została wskazana do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie zostanie dopiero podpisana. W ramach projektu odbywa się cykl 10 koncertów Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji. Założono konieczność pokrycia kosztów transportu Orkiestry na koncerty i poczęstunku regeneracyjnego dla młodych muzyków. Zaplanowano wydatki na pracę instruktora i kapelmistrza, przygotowujących orkiestrę do koncertu oraz wydatki związane z nagraniem płyty CD, dokumentującej dorobek Orkiestry i zakup mundurów dla Orkiestry.

Działania w ramach obu operacji nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydanie interpretacji podatkowej jest niezbędne do przedstawienia na etapie rozpatrywania wniosków o płatność ww. operacji.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją ww. projektów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż działania w ramach realizacji ww. projektów nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. projektów.

W związku z poniesionymi wydatkami Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem również możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi realizując operację pn. „ (...) Rok Obrzędowy” oraz operację pn. „Rok Pełen Muzyki”, nie posiada prawa do odliczenia oraz możliwości odzyskania w jakikolwiek sposób podatku VAT naliczonego z faktur związanych z ww. zadaniami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.