ILPP2/443-690/14-3/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poloneza (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia , przedstawione we wniosku sygnowanym datą 8 kwietnia 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 2 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poloneza (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „Poloneza (...)”. Wniosek uzupełniono 5 września 2014 r. o potwierdzenie przedmiotu wniosku oraz o dokument, z którego wynika, że osoby podpisane pod wnioskiem uprawnione są do występowania w imieniu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie (dalej: Wnioskodawca,) jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju mieszkańców powiatu.
 2. Zapobieganie zjawiskom patologicznym.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury.
 4. Pobudzanie świadomości społeczeństwa.
 5. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 6. Działania w zakresie pomocy społecznej i wyrównywanie szans osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Działania na rzecz integracji europejskiej.
 8. Działania na rzecz integracji środowiska lokalnego wokół edukacji.
 9. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 10. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i realizuje wyłącznie zadania statutowe. W ramach zadań statutowych Stowarzyszenie zamierza zrealizować projekt pod nazwą „Poloneza czas zacząć”.

Operacja dotyczy zorganizowania cyklu warsztatów tanecznych oraz imprezy kulturalno -rekreacyjnej – rajdu konnego na szlaku „W(...)” zakończonego balem w centrum rekreacji i wypoczynku „Ostoja (...)”. Projekt przyczyni się do zaktywizowania mieszkańców, co w następstwie przyniesie radość z osiągniętego celu.

Towary i usługi jakie zostaną zakupione w ramach realizacji projektu „Poloneza (...)” to: stroje, art. spożywcze, gadżety promocyjne, wynajem bryczek i koni, usługi transportowe, usługa gastronomiczna, wynajem zespołu muzycznego, usługa informatyczna.

Wyżej wymienione towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizacja powyższego projektu odbywać się będzie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Poniesione na to zadanie koszty z uwagi na fakt korzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, są dla Stowarzyszenia kosztami brutto, gdyż kwota VAT-u nie podlega odliczeniu, a co za tym idzie nie podlega również zwrotowi z urzędu skarbowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wpłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na zasadach określonych w art. 71.3. rozporządzenia 1698/2005.

W instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy zawarte jest stwierdzenie: jeżeli wnioskodawca w tym wypadku – Stowarzyszenie – zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowanych operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie, niebędące podatnikiem podatku VAT, ma możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT od zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług, na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

Wnioskodawca nadmienił, że przy realizacji projektu nie powstaną środki trwałe.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług, w związku z tym naliczony podatek VAT od dokonanych zakupów towarów usług powinien stanowić koszt kwalifikowany realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z kolei, na mocy art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W szczególności, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jednocześnie stosowanie do treści art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest organizacją nie prowadzącą działalności gospodarczej. Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.
 2. Zapobieganie zjawiskom patologicznym.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju kultury.
 4. Pobudzanie świadomości społeczeństwa.
 5. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 6. Działania w zakresie pomocy społecznej i wyrównywanie szans osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Działania na rzecz integracji europejskiej.
 8. Działania na rzecz integracji środowiska lokalnego wokół edukacji.
 9. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 10. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i realizuje wyłącznie zadania statutowe. W ramach zadań statutowych Stowarzyszenie zamierza zrealizować projekt pod nazwą „Poloneza (...)”. Operacja dotyczy zorganizowania cyklu warsztatów tanecznych oraz imprezy kulturalno-rekreacyjnej – rajdu konnego na szlaku „W(...)” zakończonego balem w centrum rekreacji i wypoczynku „Ostoja (...)”. Projekt przyczyni się do zaktywizowania mieszkańców, co w następstwie przyniesie radość z osiągniętego celu. Towary i usługi jakie zostaną zakupione w ramach realizacji projektu „Poloneza czas zacząć” to: stroje, art. spożywcze, gadżety promocyjne, wynajem bryczek i koni, usługi transportowe, usługa gastronomiczna, wynajem zespołu muzycznego, usługa informatyczna. Wyżej wymienione towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Realizacja powyższego projektu odbywać się będzie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odzyskania w jakikolwiek sposób zapłaconego podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „Poloneza (...)”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.