ILPP2/443-669/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Pobudzanie i rozwijanie aktywności dzieci oraz kultywowanie i promowanie tradycji poprzez naukę tańca ludowego i zakup strojów ludowych dla Dziecięcego zespołu tańca ludowego”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Pobudzanie i rozwijanie aktywności dzieci oraz kultywowanie i promowanie tradycji poprzez naukę tańca ludowego i zakup strojów ludowych dla Dziecięcego zespołu tańca ludowego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Pobudzanie i rozwijanie aktywności dzieci oraz kultywowanie i promowanie tradycji poprzez naukę tańca ludowego i zakup strojów ludowych dla Dziecięcego zespołu tańca ludowego”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) jest organizacją posiadającą osobowość prawną i wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Stowarzyszenie zostało utworzone w 2002 r. Głównym celem statutowym przedmiotem działalności są działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, wspieranie ich rozwoju poprzez organizację turnusów rehabilitacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W dniu 3 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pt.: „Pobudzanie i rozwijanie aktywności dzieci oraz kultywowanie i promowanie tradycji poprzez naukę tańca ludowego i zakup strojów ludowych dla Dziecięcego zespołu tańca ludowego” dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Małych projektów.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Efekty realizacji projektu nie będą wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Organizacja nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwana dalej: „ustawą o podatku od towarów i usług” oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT jako „podatnik VAT zwolniony”.

Realizując projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie ponosi różnego rodzaju koszty, gdzie nie mając możliwości odliczenia podatku VAT zalicza podatek naliczony VAT do kosztów kwalifikowanych czyli refundowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może odzyskać w jakikolwiek sposób (poprzez odliczenie od podatku należnego bądź bezpośredni zwrot) naliczony i zapłacony podatek VAT od zakupów towarów usług związanych z czynnościami podejmowanymi w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków unijnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będąc podatnikiem podatku VAT, nie może on odliczyć naliczonego podatku VAT i/lub ubiegać się o zwrot naliczonego podatku związanego z realizacją opisanych w stanie faktycznym czynności w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. z zastrzeleniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Dodatkowo, na mocy art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, na podstawie art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Przywołane wyżej przepisy obejmują generalne zasady dotyczące prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Wskazują one, że ustawodawca wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych bądź dokonania odliczenia/zwrotu przez podatnika, który nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny”.

Ponadto, wskazać należy, że odliczenie podatku naliczonego bądź jego bezpośredni zwrot przysługiwać może wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, którymi na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalność gospodarcza to zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z analizy przywołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki:

  1. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,
  2. towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych,
  3. w chwili deklarowania prawa do odliczenia podatnik jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w odniesieniu do zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego nie zostanie spełniony żaden z warunków przewidzianych przywołanymi przepisami prawa dla uzyskania przez Stowarzyszenie prawa do odliczenia bądź odzyskania w inny sposób podatku VAT naliczonego w związku z zakupami dokonywanymi w ramach realizowania opisanego projektu. W szczególności: Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (nie prowadzi działalności gospodarczej), nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz Wnioskodawca nie jest i nie zamierza być zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie może odliczyć naliczonego podatku VAT i/lub ubiegać się o zwrot naliczonego podatku związanego z realizacją opisanych w stanie faktycznym czynności (dokonywania zakupów towarów usług) w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W dniu 3 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pt: „Pobudzanie i rozwijanie aktywności dzieci oraz kultywowanie i promowanie tradycji poprzez naukę tańca ludowego i zakup strojów ludowych dla Dziecięcego zespołu tańca ludowego” dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Małych projektów.

Realizując projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Stowarzyszenie ponosi różnego rodzaju koszty.

Nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania w jakikolwiek sposób (poprzez odliczenie od podatku należnego bądź bezpośredni zwrot) naliczonego i zapłaconego podatku VAT od zakupów towarów i usług związanych z czynnościami podejmowanymi w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków unijnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.