ILPP2/443-592/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. Szlak Ekomuzeów o akronimie (...).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 27 maja 2014 r.) uzupełnionym w dniu 1 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. Szlak Ekomuzeów o akronimie (...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. Szlak Ekomuzeów o akronimie (...).

Wniosek uzupełniono w dniu 1 sierpnia 2014 r. o potwierdzenie dokonania opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) złożył wniosek o przyznanie pomocy wynikający z realizacji programu LEADER prowadzonego przez Zarząd Województwa Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie będzie korzystało w latach 2009-2015 z dotacji w ramach działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013. W ramach wyżej wymienionej dotacji z programu LEADER, Zainteresowany złożył wniosek na Działanie 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy, które adresowane jest do wszystkich LGD realizujących lokalne strategie rozwoju w ramach PROW (2007-2013).

W dniu 27 lutego 2013 r. wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego.

Stowarzyszenie realizuje projekt współpracy pn. Szlak Ekomuzeów o akronimie (...), polegający na przygotowaniu i realizacji kompleksowej kampanii promującej potencjał turystyczny obszaru Lokalnych Grup Działania, tj. Stowarzyszenia LGD „(...)”, Stowarzyszenie LGD „(...)”, Stowarzyszenie LGD „(...)”.

W ramach projektu każda z LGD poniesie koszty realizacji projektu, które obejmować będą:

 1. Wynagrodzenie dla koordynatora projektu,
 2. Prace eksperckie,
 3. Zakup zdjęć ekomuzeów,
 4. Film promocyjny,
 5. Mapa (...) i ekomuzeów,
 6. Przewodnik po ekomuzeach,
 7. Broszura po ekomuzeach,
 8. Odznaka regionalna,
 9. Pieczątki ekomuzalne,
 10. Konferencja promująca Szlak Ekomuzeów,
 11. Zakup gadżetów promocyjnych,
 12. Księga wizualizacji – system identyfikacji wizualnej,
 13. Tablice informacyjne – bajkowe,
 14. Gra terenowa,
 15. Utworzenie strony www informującej o projekcie i punktach.

Zakup towarów i usług dokonywanych przez Stowarzyszenie w związku z realizacją projektu dotyczącego Działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki wystawiane są na Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej czynności polegające na wykorzystaniu materiałów, usług dla celów zarobkowych. Źródłem przychodów Stowarzyszenia są składki członkowskie od gmin, powiatów, osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wchodzących w skład Stowarzyszenia, oraz dotacje z programów Unii Europejskiej w ramach Programu LEADER na lata 2007-2013.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe, Stowarzyszenie nie będzie mogło obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (realizacja projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT).

Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy wynikający z realizacji programu LEADER, Oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i będzie korzystało w latach 2009-2015 z dotacji w ramach działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013.

Zainteresowany złożył wniosek na Działanie 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy. Stowarzyszenie realizuje projekt współpracy pn. Szlak Ekomuzeów o akronimie (...), polegający na przygotowaniu kompleksowej kampanii promującej potencjał turystyczny obszaru Lokalnych Grup Działania. Zakup towarów i usług dokonywanych przez Stowarzyszenie w związku z realizacją ww. projektu nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013) pn. Szlak Ekomuzeów o akronimie (...).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.