ILPP2/443-515/13-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania zapłaconego podatku VAT związanego z realizacją projektu pn.: „Organizacja konkursu fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych połączonych z rajdem rowerowym podnoszącym świadomość ekologiczną najmłodszych mieszkańców gmin: (...)” .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji , przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania zapłaconego podatku VAT związanego z realizacją projektu pn.: „Organizacja konkursu fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych połączonych z rajdem rowerowym podnoszącym świadomość ekologiczną najmłodszych mieszkańców gmin: (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania zapłaconego podatku VAT związanego z realizacją projektu pn.: „Organizacja konkursu fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych połączonych z rajdem rowerowym podnoszącym świadomość ekologiczną najmłodszych mieszkańców gmin: (...)”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Fundacja) nie jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców, nie prowadził do tej pory i nie zamierza w przyszłości prowadzić działalności gospodarczej. Fundacja w myśl statutu może prowadzić działalność odpłatną - do tej pory nie prowadziła takiej działalności. W przyszłości istnieje możliwość prowadzenia takiej działalności i związanych z nią przychodami, jednakże na niskim poziomie.

Wnioskodawca nie ma statusu OPP, zamierza wystąpić o taki status w przyszłości. Fundacja nie zbiera składek członkowskich, nie dokonuje sprzedaży więc wartość przychodów nie przekroczy 150.000 zł rocznie. Zainteresowany korzysta z dotacji, które w całości przeznacza na realizację swoich celów statutowych. Dotacje te nie mają bezpośredniego wpływu na obniżenie ceny usługi świadczonej przez Fundację, ponieważ nie pobiera ona żadnych opłat od uczestników swoich projektów. Wnioskodawca korzysta więc ze zwolnienia podmiotowego dotyczącego podatku VAT.

Fundacja złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, w którym ubiega się o refinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu w wysokości kosztów brutto wraz z podatkiem VAT ponieważ nie będzie miała możliwości odzyskać tego podatku w innej formie.

Tytuł projektu: „Organizacja konkursu fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych połączonych z rajdem rowerowym podnoszącym świadomość ekologiczną najmłodszych mieszkańców gmin: (...)”.

W ramach tego projektu nabyte będą takie usługi i towary jak: przeprowadzenie zajęć praktycznych związanych z fotografią, wydruk plakatów informacyjnych, zakup pamiątkowych koszulek, zakup wyżywienia dla uczestników rajdu, etc. Nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jednocześnie Fundacja oświadcza, że nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację potwierdzającą autentyczność sytuacji polegającej na braku możliwości odzyskania podatku VAT w przyszłości przy opisanym stanie obecnym.

Do analogicznego zdarzenia została wydana indywidualna interpretacja podatkowa dla Fundacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja może w jakikolwiek sposób odzyskać zapłacony w fakturach podatek VAT związany z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w fakturach związanych z realizacją ww. projektu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, korzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT oraz jednocześnie nie prowadzi działalności powodującej konieczność uiszczenia tego podatku i związanej z tym rejestracji w ewidencji VAT, nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Fundacja) nie prowadził i nie zamierza w przyszłości prowadzić działalności gospodarczej. Nie jest przy tym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT - korzysta ze zwolnienia podmiotowego dotyczącego tego podatku.

Fundacja złożyła wniosek o refinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu w wysokości kosztów brutto wraz z podatkiem VAT.

Tytuł projektu: „Organizacja konkursu fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych połączonych z rajdem rowerowym podnoszącym świadomość ekologiczną najmłodszych mieszkańców gmin: (...)”.

W ramach tego projektu nabyte będą takie usługi i towary jak: przeprowadzenie zajęć praktycznych związanych z fotografią, wydruk plakatów informacyjnych, zakup pamiątkowych koszulek, zakup wyżywienia dla uczestników rajdu, etc. Nabyte towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany, nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będąc podatnikiem podatku od towarów i usług, realizując projekt pn.: „Organizacja konkursu fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych połączonych z rajdem rowerowym podnoszącym świadomość ekologiczną najmłodszych mieszkańców gmin: (...)” nie będzie mógł odzyskać zapłaconego podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.