ILPP2/443-187/13-4/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wpływy środków pieniężnych wpłat dokonywanych przez członków Powiązania na wyodrębniony Fundusz Remontowo-Eksploatacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie jako realizatora Projektu pt.: „Centrum (...)” będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT i czy w związku z tym będą wliczane do limitu przychodów obowiązującego dla zwolnień podmiotowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2013 r. (data wpływu 8 marca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kwalifikacji prawno-podatkowej pieniężnych wpłat dokonywanych przez członków Powiązania na fundusz remontowo-eksploatacyjny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kwalifikacji prawno-podatkowej pieniężnych wpłat dokonywanych przez członków Powiązania na fundusz remontowo-eksploatacyjny.

Wniosek uzupełniono w dniu 20 maja 2013 r. zakresie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również Stowarzyszenie lub Oddział) jest stowarzyszeniem non-profit działającym od 1993 r. Działa na podstawie Statutu, jest płatnikiem VAT zwolnionym - korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują m.in.: działalność w zakresie tworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej, służącej wspieraniu innowacyjności technologii, udział w programach rozwoju pomagających w propagowaniu przemian gospodarczych poprzez innowacje oraz wdrożenie innowacyjności, wsparcie, rozwój i wdrażanie technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością ekonomiczną. Stowarzyszenie jest Liderem Powiązania Kooperacyjnego (tzw. Klastra Energetycznego), skupiającego firmy z branży odnawialnych źródeł energii i branż pokrewnych (dalej: „Powiązanie”). W związku z tą funkcją w dniu 19 maja 2010 r. Oddział zawarł umowę z PARP na realizację Projektu „Centrum (...)” (dalej: „Umowa z PARP”), przewidującej dofinansowanie w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej: „Dotacja”). W wyniku realizacji umowy z PARP Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków publicznych na realizację postanowień umowy, tj. został wybudowany laboratoryjny budynek wraz z infrastrukturą badawczą (m.in. stanowisko badawcze kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pompa ciepła) i infrastruktura ICT, stworzona została informatyczna platforma transferu technologii, sfinansowane zostaną koszty ekspansji rynkowej dla firm, sfinansowane zostaną koszty szkoleń dla Stowarzyszenia i koszty rozwoju powiązania.

Projekt nie pokrywa kosztów związanych z eksploatacją bieżącą budynku oraz z wszelkimi naprawami i remontami. Stowarzyszenie w ramach Projektu współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami oraz instytutami badawczo-rozwojowymi, między innymi z (...). Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności utworzonej grupy przedsiębiorstw kooperacyjnych składających się z podmiotów gospodarczych, które w ramach pomocy de minimis (bezpłatnie) będą korzystały z zakupionych w ramach projektu środków trwałych (budynku wraz z infrastrukturą badawczą i ICT, wyposażenia). Wybudowany budynek wraz z infrastrukturą ma 1200 metrów kwadratowych powierzchni, i został podzielony na różne strefy klimatyczne, wentylacyjne i grzewcze, tak aby w każdej z nich można było optymalnie skonfigurować urządzenia lub instalacje i uzyskać odpowiednie warunki do prowadzenia badań. Jest jednym z najnowocześniejszych budynków w Polsce, w którym znajdują się instalacje oparte o kolektory słoneczne, powietrzne i głębinowe pompy ciepła z pionierską metodą regeneracji dolnego źródła, specjalnie wykonany elektroniczny system zarządzania budynkiem, agregat wody lodowej, nowoczesna klimatyzacja oparta na freecoolingu, inteligentny system pozyskiwania, akumulowania, przekazywania i odzyskiwania ciepła. Budynek jest budynkiem testowym, badawczym i wraz z infrastrukturą ICT, stanowiskami badawczymi i innymi specjalistycznymi urządzeniami zakupionymi w ramach Projektu ma służyć wyłącznie firmom z Powiązania (w ramach pomocy de minimis). Stowarzyszenie nie może na nim zarabiać. Nikt inny za wyjątkiem firm z Powiązania kooperacyjnego nie będzie mógł korzystać z zasobów budynku. Stowarzyszenie nie będzie użytkowało pozyskanego wyposażenia do celów własnych, ani nie będzie świadczyć usług innym podmiotom nie będącym w powiązaniu wykorzystując pozyskane wyposażenie. Zgodnie z projektem Stowarzyszanie ma zapewnić równy dostęp do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia powstałego i nabytego w ramach Projektu dla wszystkich członków powiązania. Jednocześnie działania te nie będą nakierowane na osiągniecie zysku. Wszystkie usługi dla firm z powiązania Stowarzyszenie świadczyć będzie bezpłatnie. W celu utrzymania zakładanej, niezbędnej trwałości Projektu i innych zapisów umowy Stowarzyszenie planuje utworzyć wydzielony fundusz remontowo-eksploatacyjny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów, konserwacji, napraw, materiałów eksploatacyjnych do zakupionej infrastruktury badawczej i ICT, ogrzewania budynku i niezbędnej energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania budynku i zainstalowanych w nim urządzeń badawczych. Fundusz składałby się z wpłat dokonywanych przez członków Powiązania. Wpłaty te byłby przeznaczone tylko i wyłącznie na pokrycie ww. wydatków zapewniających utrzymanie trwałości Projektu. Identyfikacja tych wydatków na tle pozostałych kosztów Stowarzyszenia będzie bardzo ułatwiona. Ułatwi ją system ewidencji księgowej - Stowarzyszenie jest zobowiązane zapisami Umowy z PARP prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów dotyczących Projektu (w tym kosztów związanych z eksploatacją budynku i innych środków trwałych zakupionym w ramach Projektu) przez 10 lat. Dodatkowo budynek został wyposażony w dużą ilość liczników energii, które ułatwią identyfikację powstałych kosztów w ramach budynku i innych środków trwałych.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, iż wydzielony fundusz remontowo -eksploatacyjny i zgromadzone na nim środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów remontów, konserwacji, napraw urządzeń zainstalowanych w budynku, materiałów eksploatacyjnych do zakupionej infrastruktury badawczej i ICT, ogrzewania budynku i niezbędnej energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania budynku i zainstalowanych w nim urządzeń badawczych. Nabywcą ww. towarów i usług będzie Stowarzyszenie.

Dostawcą towarów i usług kupowanych z funduszu remontowo-eksploatacyjnego będą z reguły vatowcy (np. (...)- jako dostawca energii). Dlatego Stowarzyszenie będzie otrzymywało faktury VAT, jednak bez możliwości jego odliczenia.

Wpłaty środków pieniężnych na ww. fundusz przez członków Powiązania Kooperacyjnego nie będą związane z nabywaniem określonego rodzaju towaru czy usługi, nie będą zaliczką czy inną formą przedpłaty - dlatego nie będą podlegały rozliczeniu z wpłacającymi. Opłaty te będą przeznaczone na pokrycie kosztów remontów, konserwacji, napraw, materiałów eksploatacyjnych do zakupionej infrastruktury badawczej i ICT, ogrzewania budynku i niezbędnej energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania budynku i zainstalowanych w nim urządzeń badawczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wpływy środków pieniężnych wpłat dokonywanych przez członków Powiązania na wyodrębniony Fundusz Remontowo-Eksploatacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie jako realizatora Projektu pt.: „Centrum (...)” będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT i czy w związku z tym będą wliczane do limitu przychodów obowiązującego dla zwolnień podmiotowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wpłaty dokonywane przez członków Powiązania na wyodrębniony Fundusz Remontowo-Eksploatacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie jako realizatora Projektu pt.: „Centrum (...)” nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ czynności realizowane w ramach Projektu nie będą związane z działalnością opodatkowaną i w związku z tym nie będą wliczane do kwoty obrotu Stowarzyszenia uprawniającej do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi (art. 8 ust. 2a ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu, czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usług – art. 106 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zm.), fakturę wystawia:

  1. zarejestrowany podatnik VAT czynny;
  2. podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Z kolei w świetle § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem non-profit i korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Stowarzyszenie wskazało, iż jest Liderem Powiązania Kooperacyjnego (tzw. Klastra Energetycznego) i w związku z tą funkcją zawarł umowę z PARP na realizację Projektu „Centrum (...)”.

W wyniku realizacji ww. umowy został wybudowany laboratoryjny budynek wraz z infrastrukturą badawczą i infrastrukturą ICT, stworzona została informatyczna platforma transferu technologii, sfinansowane zostaną koszty ekspansji rynkowej dla firm, sfinansowane zostaną koszty szkoleń dla Stowarzyszenia i koszty rozwoju powiązania.

Budynek jest budynkiem testowym, badawczym i wraz z infrastrukturą ICT, stanowiskami badawczymi i innymi specjalistycznymi urządzeniami zakupionymi w ramach Projektu ma służyć wyłącznie firmom z Powiązania. Zgodnie z Projektem Stowarzyszanie ma zapewnić równy dostęp do usług, szkoleń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia powstałego i nabytego w jego ramach dla wszystkich członków powiązania.

Wszystkie usługi dla tych firm Stowarzyszenie świadczyć będzie bezpłatnie. Stowarzyszenie nie może na nim zarabiać i nie będzie użytkowało pozyskanego wyposażenia do celów własnych.

Projekt nie pokrywa kosztów związanych z eksploatacją bieżącą budynku oraz z wszelkimi naprawami i remontami.

W związku z powyższym Zainteresowany planuje utworzyć wydzielony fundusz remontowo -eksploatacyjny – który składałby się z wpłat dokonywanych przez członków Powiązania – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów, konserwacji, napraw, materiałów eksploatacyjnych do zakupionej infrastruktury badawczej i ICT, ogrzewania budynku i niezbędnej energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania budynku i zainstalowanych w nim urządzeń badawczych. Nabywcą ww. towarów i usług będzie Wnioskodawca.

Za nabywane towary i usługi z funduszu remontowo-eksploatacyjnego Stowarzyszenie będzie otrzymywało faktury VAT, jednak bez możliwości odliczenia tego podatku.

Wnioskodawca zaznaczył również, iż wpłaty środków pieniężnych na ww. fundusz przez członków Powiązania Kooperacyjnego nie będą związane z nabywaniem określonego rodzaju towaru czy usługi, nie będą zaliczką czy inną formą przedpłaty - dlatego nie będą podlegały rozliczeniu z wpłacającymi.

Ze złożonego wniosku wynika, iż przedmiotem wątpliwości Zainteresowanego jest kwestia opodatkowania wpłat, których dokonują członkowie Powiązania na fundusz remontowo -eksploatacyjny.

Mając powyższe na uwadze przede wszystkim wyjaśnić należy pojecie powiązania kooperacyjnego. W Odpowiedzi ministra rozwoju regionalnego na interpelację nr 2978 w sprawie rozwoju klastrów w Polsce wskazuje się, iż: „Powiązanie kooperacyjne to zgrupowanie działających w określonym sektorze niezależnych przedsiębiorców, w tym nowo powstałych przedsiębiorców, prowadzących działalność innowacyjną oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymianę wiedzy i doświadczeń, przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorców wchodzących w skład tego zgrupowania”.

Odnośnie opisanego we wniosku rozliczenia pomiędzy członkami Powiązania zauważyć należy, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Oznacza to, że z punktu widzenia podatku VAT każdy z członków Powiązania jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem nie jest samo Powiązanie. Dlatego też podmioty działające w jego ramach powinny do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne zasady w zakresie wystawiania faktur VAT dokumentujących wykonywane przez nich czynności.

W świetle cytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż sama czynność przekazania wpłat dokonywanych przez członków Powiązania na rachunek bankowy Wnioskodawcy (lidera Konsorcjum Energetycznego) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o ile nie pełni funkcji zapłaty lub zaliczki z tytułu jakiegokolwiek świadczenia usług lub dostawy towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednak w przedmiotowej sprawie Zainteresowany nabywa od podmiotów zewnętrznych różne usługi i towary, które służą utrzymaniu inwestycji w dobrym stanie i korzystaniu z niej przez wszystkich członków Powiązania. Jednocześnie z drugiej strony Wnioskodawca otrzymuje na utworzony fundusz remontowo-eksploatacyjny wpłaty od tych członków.

W przedmiotowej sprawie istotny jest powołany wcześniej przepis art. 8 ust. 2a ustawy. Stanowi on implementację do polskiego porządku prawnego art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 ze zm.), zgodnie z którym, w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej, traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane, niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi (o ile jest on do tego zobowiązany).

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż wpłaty dokonywane przez członków Powiązania na fundusz remontowo-eksploatacyjny utworzony przez Zainteresowanego (lidera) stanowią zapłatę za świadczone przez niego usługi i dostawę towarów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z przepisu art. 113 ust. 1 ustawy wynika, iż zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł (...)

Zgodnie z powyższym przepisem do kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia wlicza się zatem wszelką opodatkowaną podatkiem od towarów i usług sprzedaż, tj. obrót uzyskiwany przez podatnika.

Z kolei w świetle art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ilekroć w ustawie o podatku od towarów i usług jest mowa o sprzedaży – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy – rozumieć należy przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wskazany powyżej przepis zawiera zamknięty katalog czynności, za które ustawa uznaje sprzedaż.

Jak wskazano powyżej, otrzymywane przez Stowarzyszenie kwoty od członków Powiązania stanowią na gruncie ustawy wynagrodzenie za świadczone przez niego usługi i dostawę towarów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W opisanym przypadku wiążą się one z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT – zawartymi w art. 5 ust. 1 ustawy – nadając im charakter odpłatnego świadczenia usług i odpłatnej dostawy towarów.

W konsekwencji, stwierdzić należy, że do wartości sprzedaży wskazanej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy zalicza się odpłatnie świadczone przez Wnioskodawcę usługi oraz odpłatną dostawę towarów. W tym przypadku stanowią one, na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując, wpływy środków pieniężnych wpłat dokonywanych przez członków Powiązania na wyodrębniony Fundusz Remontowo-Eksploatacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie jako realizatora Projektu pt.: „Centrum (...)” stanowią zapłatę za świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym będą one wliczane do limitu obrotu obowiązującego dla zwolnień podmiotowych jednak z uwzględnieniem przepisu art. 113 ust. 2 ustawy .

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.