ILPP2/443-1303/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów usług w zakresie możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków PROW 2007-2013.
ILPP2/443-1303/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenia
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków PROW 2007-2013 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków PROW 2007-2013.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna złożył wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez (...) (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty).

Projekt został oceniony pozytywnie i w dniu 15 lipca 2014 r. podpisano umowę przyznania dotacji na jego realizację. Aby przeprowadzić działania projektowe Wnioskodawca zmuszony był rozpocząć działalność gospodarczą (...), co było warunkiem rozliczenia przedsięwzięcia.

Celem projektu jest propagowanie niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowo-historyczno -przyrodniczego (...), a także wzrost integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, stworzenie narzędzi edukacji regionalnej dla różnych grup wiekowych oraz utworzenie instrumentów wspierających rozwój turystyki kulturowej.

Pierwsza część projektu zakłada stworzenie portalu popularno-naukowego pn. (...), który gromadzić będzie wiedzę w postaci: dokumentów, fotografii, map, opracowań, artykułów, wspomnień, relacji, etc., dających rzeczywisty obraz bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa tego obszaru (istotnym elementem jest współtworzenie portalu przez mieszkańców regionu).

Przewidziane działania: stworzenie portalu; wykonanie serwisu fotograficznego dziedzictwa (...); zakup domeny i serwera portalu; zakup komputera oraz oprogramowania potrzebnych do opracowywania materiałów; zakup dysków pamięci do przechowywania materiałów; zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner-drukarka); tłumaczenie na języki niemiecki, czeski i angielski; przygotowanie projektu graficznych portalu oraz newslettera; kwerenda: archiwalna, w internecie, wśród mieszkańców i pozyskiwanie, przygotowywanie, redakcja materiałów; napisanie tekstów i opracowanie kalendarium historycznego.

Drugi element projektu poświęcony będzie jednej z historycznych tradycji tutejszego rzemiosła – piernikarstwu. Planowane jest stworzenie ekspozycji na temat rzemiosła piernikarskiego pn. „Piernikarnia”, która pozwoli zgłębić jego tajniki, symbolikę pierników oraz poznać i poczuć różnorodne składniki tego dawnego przysmaku (aromatyczne przyprawy zamorskie, miód, mąka żytnia, etc.).

Planowane działania: wydruk plansz ekspozycyjnych o historii piernikarstwa; wykonanie replik historycznych foremek; przygotowanie projektów graficznych plansz; zakup projektora do projekcji materiałów historycznych o rzemiośle (część ekspozycji); zakup 2 szaf (do ekspozycji obiektów związanych z piernikarstwem i przechowywania foremek); wykonanie fotografii Piernikarni; opracowanie treści ekspozycji.

Wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT. Nie składa i nie składał deklaracji VAT-7. Zainteresowany nie ma dochodów i w najbliższym okresie nie będzie ich mieć, więc nie ma możliwości by przekroczyć wartość sprzedaży opodatkowanej w danym roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków PROW 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna złożył wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez (...) (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Małe projekty).

Projekt został oceniony pozytywnie i w dniu 15 lipca 2014 r. podpisano umowę przyznania dotacji na jego realizację. Aby przeprowadzić działania projektowe Wnioskodawca zmuszony był rozpocząć działalność gospodarczą, co było warunkiem rozliczenia przedsięwzięcia.

Celem projektu jest propagowanie niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowo-historyczno -przyrodniczego (...), a także wzrost integracji i aktywizacji lokalnej społeczności, stworzenie narzędzi edukacji regionalnej dla różnych grup wiekowych oraz utworzenie instrumentów wspierających rozwój turystyki kulturowej.

Pierwsza część projektu zakłada stworzenie portalu popularno-naukowego pn. (...), który gromadzić będzie wiedzę w postaci: dokumentów, fotografii, map, opracowań, artykułów, wspomnień, relacji, etc., dających rzeczywisty obraz bogactwa oraz różnorodności dziedzictwa tego obszaru (istotnym elementem jest współtworzenie portalu przez mieszkańców regionu).

Przewidziane działania: stworzenie portalu; wykonanie serwisu fotograficznego dziedzictwa (...); zakup domeny i serwera portalu; zakup komputera oraz oprogramowania potrzebnych do opracowywania materiałów; zakup dysków pamięci do przechowywania materiałów; zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner-drukarka); tłumaczenie na języki niemiecki, czeski i angielski; przygotowanie projektu graficznych portalu oraz newslettera; kwerenda: archiwalna, w internecie, wśród mieszkańców i pozyskiwanie, przygotowywanie, redakcja materiałów; napisanie tekstów i opracowanie kalendarium historycznego.

Drugi element projektu poświęcony będzie jednej z historycznych tradycji tutejszego rzemiosła – piernikarstwu. Planowane jest stworzenie ekspozycji na temat rzemiosła piernikarskiego pn. (...), która pozwoli zgłębić jego tajniki, symbolikę pierników oraz poznać i poczuć różnorodne składniki tego dawnego przysmaku (aromatyczne przyprawy zamorskie, miód, mąka żytnia, etc.).

Planowane działania: wydruk plansz ekspozycyjnych o historii piernikarstwa; wykonanie replik historycznych foremek; przygotowanie projektów graficznych plansz; zakup projektora do projekcji materiałów historycznych o rzemiośle (część ekspozycji); zakup 2 szaf (do ekspozycji obiektów związanych z piernikarstwem i przechowywania foremek); wykonanie fotografii; opracowanie treści ekspozycji.

Zainteresowany nie ma dochodów i w najbliższym okresie nie będzie ich mieć, więc nie ma możliwości by przekroczyć wartość sprzedaży opodatkowanej w danym roku podatkowym w kwocie 150.000 zł. Działalność Wnioskodawcy związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem (działalność związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług). Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków PROW 2007-2013.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.