ILPP2/443-1262/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym”.
ILPP2/443-1262/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczanie podatku naliczonego
 5. odliczenia
 6. odliczenie podatku od towarów i usług
 7. prawo do odliczenia
 8. projekt
 9. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Klubu Sportowego, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Organizacja (dalej: Stowarzyszenie lub Klub) zarejestrowana została w KRS w dniu 9 grudnia 2005 r. Klub posiada osobowość prawną, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.

Głównym zadaniem Klubu jest organizowanie i propagowanie wychowania fizycznego i sportu w zakładach pracy, placówkach oświatowych, instytucjach oraz wśród mieszkańców z terenu jego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem działań Stowarzyszenia jest:

 • organizowanie ćwiczeń fizycznych i zajęć w zakresie sportu, rekreacji rehabilitacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu;
 • organizowanie zawodów imprez sportowych i rekreacyjnych;
 • współpraca z zakładami pracy, placówkami oświatowym i instytucjami w zakresie organizacji ćwiczeń fizycznych rekreacji ruchowej oraz ustanowienie patronatu nad szkołami;
 • organizowanie i utrzymanie kantaków sportowych z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej;
 • budowanie oraz eksploatacja obiektów urządzeń sportowych.

Głównym celem projektu pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym” jest poprawa przestrzeni publicznej w Gminie. Wykonie oświetlenia pozwoli na wykorzystanie boiska cały rok i w godzinach wieczornych. Boisko służyć będzie całej lokalnej i ponad lokalnej społeczności. Wyposażenie boiska w oświetlenie pozwoli na stworzenie miejsca chętniej odwiedzanego przez młodzież i dzieci. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu imprezo charakterze sportowym i integracyjnym przez co będzie to obiekt chętniej odwiedzany. Dzięki budowie oświetlenia teren boiska służyć będzie do organizowania imprez masowych o zasięgu ponadlokalnym takich jak: dożynki, występy, zabawy. Celem planowanej operacji jest podniesienie standardu i estetyki oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Operacja ma na celu poprawę stanu dostępności infrastruktury publicznej, a co za tym idzie poprawę stanu jakości życia mieszkańców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Klub realizując zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur/innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe, nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

Klub nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty zrealizowanego projektu/zadania nie będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie lub Klub) nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT a realizacja projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zadaniem Klubu jest organizowanie i propagowanie wychowania fizycznego i sportu w zakładach pracy, placówkach oświatowych, instytucjach oraz wśród mieszkańców z terenu jego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Głównym celem projektu pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Wiązowie” jest poprawa przestrzeni publicznej w Gminie. Wykonie oświetlenia pozwoli na wykorzystanie boiska cały rok i w godzinach wieczornych. Boisko służyć będzie całej lokalnej i ponad lokalnej społeczności. Wyposażenie boiska w oświetlenie pozwoli na stworzenie miejsca chętniej odwiedzanego przez młodzież i dzieci. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu imprezo charakterze sportowym i integracyjnym przez co będzie to obiekt chętniej odwiedzany. Dzięki budowie oświetlenia teren boiska służyć będzie do organizowania imprez masowych o zasięgu ponadlokalnym takich jak: dożynki, występy, zabawy. Celem planowanej operacji jest podniesienie standardu i estetyki oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Operacja ma na celu poprawę stanu dostępności infrastruktury publicznej, a co za tym idzie poprawę stanu jakości życia mieszkańców.

Efekty zrealizowanego projektu/zadania nie będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, realizując zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na boisku sportowym” Wnioskodawca nie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur/innych dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013).

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.