ILPP2/443-1204/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „(...) - PROMUJEMY TRADYCYJNE ZAWODY I RZEMIOSŁA W KRAINIE (...)”.
ILPP2/443-1204/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  3. fundusz unijny
  4. odliczenia
  5. prawo do odliczenia
  6. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „(...) - PROMUJEMY TRADYCYJNE ZAWODY I RZEMIOSŁA W KRAINIE (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „(...) - PROMUJEMY TRADYCYJNE ZAWODY I RZEMIOSŁA W KRAINIE (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest beneficjentem funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 r. W związku z powyższym w najbliższym czasie podpisze umowę na realizację operacji pn. „(...) - PROMUJEMY TRADYCYJNE ZAWODY I RZEMIOSŁA W KRAINIE (...)”. Polega ona na przeprowadzeniu zajęć rękodzielniczych związanych z wypiekiem chleba i ciast w tradycyjnym piecu chlebowym, który został zbudowany w ramach operacji oraz zostały zakupione ławostoły, nagłośnienie oraz sprzęt kuchenny.

Za powyższą usługę budowy pieca oraz zakup innego wyposażenia niezbędnego do zajęć Wnioskodawca otrzymał faktury VAT.

Zainteresowany nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Ww. wniosek realizuje jako osoba fizyczna i jednym z jego obowiązków będzie złożenie wniosku o płatność – refundacje środków w ramach Programu PROW na lata 2007-2013, Osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych projektów.

Przedmiotem działań w ramach dofinansowanego projektu działania z zakresu 15.5.3. jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Rozliczenie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wymaga od beneficjentów załączenia interpretacji indywidualnej w odniesieniu do zakwalifikowania osoby fizycznej jako płatnika podatku VAT, w celu refundacji kosztów poniesionych w ramach zadań w kwocie brutto.

Wnioskodawca nie jest i nie był podatnikiem VAT w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe).

W wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów. Realizacja operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014, Oś 4 „Leader” działanie 423 „Wdrażane lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji pn. „(...) - PROMUJEMY TRADYCYJNE ZAWODY I RZEMIOSŁA W KRAINIE (...)” nie spowoduje, że stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe Zainteresowany nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją ww. operacji sfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.

Wnioskodawca nie będzie miał nadal obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca jest beneficjentem funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 r. Wniosek realizuje jako osoba fizyczna i jednym z obowiązków Zainteresowanego będzie złożenie wniosku o płatność – refundacja środków w ramach Programu PROW na lata 2007-2013, Osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych projektów.

Przedmiotem działań w ramach dofinansowanego projektu – działania z zakresu 15.5.3. – jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Operacja nosi nazwę „(...) - PROMUJEMY TRADYCYJNE ZAWODY I RZEMIOSŁA W KRAINIE (...)”. Polega ona na przeprowadzeniu zajęć rękodzielniczych związanych z wypiekiem chleba i ciast w tradycyjnym piecu chlebowym, który został zbudowany w ramach operacji oraz zostały zakupione ławostoły, nagłośnienie oraz sprzęt kuchenny.

Za powyższą usługę budowy pieca oraz zakup innego wyposażenia niezbędnego do zajęć Wnioskodawca otrzymał faktury VAT.

W wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych przychodów, nie powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – operacji pn. „(...) - PROMUJEMY TRADYCYJNE ZAWODY I RZEMIOSŁA W KRAINIE (...)”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Ponadto wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Ponadto, wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.