ILPP2/443-1165/14-5/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy”.
ILPP2/443-1165/14-5/TWinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
  3. fundusz unijny
  4. odliczenia
  5. odliczenie podatku od towarów i usług
  6. prawo do odliczenia
  7. projekt
  8. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uczniowskiego Klubu Sportowego przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) uzupełnionym w dniach 6 listopada 2014 r. i 7 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt.: „Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy”.

Wniosek uzupełniono w dniach 6 listopada 2014 r. i 7 stycznia 2015 r. w przedmiocie należnej opłaty za wydanie interpretacji, przedstawionego stanu faktycznego oraz dokumentów, z których wynika prawo osób reprezentujących Wnioskodawcę do występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Klub) jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, działającym jako stowarzyszenie pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Klub jest zarejestrowany w Starostwie Powiatowym.

Wnioskodawca w dniu 2 stycznia 2014 r. podpisał w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie pomocy na operację z zakresu Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 pt.: „Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy”. Finansowanie tego projektu pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i 80% ze środków Unii Europejskiej. Wydatkowane przez Klub środki w ramach tego projektu będą mu refundowane.

Podczas realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt sportowy, prowadzone będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy na zasadzie wolontariatu oraz bezpłatnie wykorzystana będzie sala gimnastyczna należąca do Gminy, a wykorzystywana przez Zespół Szkół .

W związku z realizacją operacji Zainteresowany nie uzyskuje żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wystąpiła także sprzedaż opodatkowana. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Klub na mocy art. 86 ust. 1 nie dokonuje i nie będzie dokonywał odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu towarów i usług na wykonanie powyższych czynności.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, że efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Klub będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu prowadzonego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej („Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie miał on możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu realizowanego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej („Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy ”) ze względu na wykonywanie wyłącznie czynności nieodpłatnych, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 jedynie w zakresie w jakim towary i usługi służą do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Klub) nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Klub w dniu 2 stycznia 2014 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 pt.: „Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy ”. Finansowanie tego projektu pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i 80% ze środków Unii Europejskiej.

Podczas realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt sportowy, prowadzone będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy na zasadzie wolontariatu oraz bezpłatnie wykorzystana będzie sala gimnastyczna.

W związku z realizacją operacji Zainteresowany nie uzyskuje żadnych przychodów. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu prowadzonego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej pt. „Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gminy ”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.