ILPP2/443-1148/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).”
ILPP2/443-1148/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. prawo do odliczenia
 6. projekt
 7. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Stowarzyszenie) w ciągu ostatnich kilku lat znacznie poszerzył swoją działalność. Obecnie podejmuje różne formy aktywności społecznej i skutecznie prowadzi działania w zakresie edukacji nieformalnej, rekreacji osób w różnym wieku, a także działań o charakterze naukowo-badawczym.

Zadanie ma na celu stworzenie publikacji edukacyjnej i filmu edukacyjnego oraz przeprowadzenie cyklu 6 szkoleń warsztatowych na temat zasobów przyrodniczych (...), promocji postaw ekologicznych i poszanowania posiadanych zasobów przyrodniczych oraz jednej konferencji utrwalającej efekty projektu.

Cały projekt będzie spójnie nawiązywał do promocji ważnych zasobów przyrodniczych obszaru LGD, a także edukacji ekologicznej oraz tematu bezpiecznego poruszania się po lesie sprzyjających ochronie flory i faun. Warsztaty będą się składać z II bloków tematycznych, tj.: I blok szkoleniowy składać się będzie następnie z 3 paneli warsztatowych:

 • I panel – specyfika przyrodnicza Lokalnej Grupy Działania;
 • II panel – edukacja ekologiczna;
 • III panel – ochrona przyrody i bezpieczne poruszanie się po lesie.

W celu skutecznej realizacji całego projektu informacje o warsztatach umieszczone będą w intrenecie (strona Wnioskodawcy, Urzędu Gminy). W pierwszej kolejności zostaną opracowane plakaty reklamujące warsztaty oraz rozwieszone na terenie gm.

Po zakończeniu warsztatów projekt będzie upowszechniany za pomocą konferencji podsumowującej i produktów projektu, tj. filmu promującego przyrodę LGD, publikacji oraz e-prezentacji.

W ramach operacji planuje się zorganizowanie cyklu warsztatów – 6 warsztatów całodniowych.

Należy zauważyć, że realizowany projekt dotyka istotnych problemów związanych z edukacją ekologiczną. W założeniu projekt realizowany będzie przy licznym współudziale zasobów ludzkich (wolontariusze), jak i majątkowych (sprzęt). Udział w warsztatach będzie bezpłatny oraz ogólnodostępny, a prawo uczestnictwa w warsztatach będą miały osoby zamieszkujące cały obszar LGD.

W ramach kosztów, które zostaną objęte stawką podatku VAT, będą takie wydatki jak zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów do prowadzenia warsztatów (chusty, kompasy), nagrody dla zwycięzców (latarki LED), wydruk plakatów, wydruk publikacji, catering.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Osi 4 Leader „Małe projekty”. Umowa przyznania pomocy na zadanie pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).”.

W związku z powyższą realizacją zadania Beneficjent nie uzyskuje dochodu z tyt. działania. Nie jest również czynnym podatnikiem VAT.

Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).” Nabyte towary i usługi związane z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).” nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Stowarzyszenie) nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Obecnie podejmuje różne formy aktywności społecznej i skutecznie prowadzi działania w zakresie edukacji nieformalnej, rekreacji osób w różnym wieku, a także działań o charakterze naukowo-badawczym.

Realizowany projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Osi 4 Leader „Małe projekty”.

Umowa przyznania pomocy dotyczy zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).”. Ma ono na celu stworzenie publikacji edukacyjnej i filmu edukacyjnego oraz przeprowadzenie cyklu 6 szkoleń warsztatowych na temat zasobów przyrodniczych (...), promocji postaw ekologicznych i poszanowania posiadanych zasobów przyrodniczych oraz jednej konferencji utrwalającej efekty projektu.

Po zakończeniu warsztatów projekt będzie upowszechniany za pomocą konferencji podsumowującej i produktów projektu, tj. filmu promującego przyrodę LGD, publikacji oraz e-prezentacji.

W ramach kosztów, będą takie wydatki jak zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów do prowadzenia warsztatów (chusty, kompasy), nagrody dla zwycięzców (latarki LED), wydruk plakatów, wydruk publikacji, catering.

W związku z powyższą realizacją zadania Beneficjent nie uzyskuje dochodu z tytułu ww. działania. Nabyte towary i usługi związane z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...).” nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656).

Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją zadania pn. „Odkryjmy przyrodnicze skarby (...)”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.