ILPP1/4512-1-821/15-2/JKu | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu ,,Enterprise Europe Network".
ILPP1/4512-1-821/15-2/JKuinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub w całości w związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w części lub całości w związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Składa co miesiąc deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT związanego z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, a mianowicie m.in.: wspieraniem, tworzeniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw jak również prowadzeniem „Inkubatora Przedsiębiorczości”. Działalność ta polega m.in. na wynajmie po preferencyjnych cenach pomieszczeń biurowych m.in. początkującym przedsiębiorcom.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie obciąża co miesiąc wynajmujących pomieszczenia fakturami VAT z tytułu czynszu i korzystania z mediów.

Ponadto Stowarzyszenie realizuje zadania w ramach podpisanej umowy z:

 • Wojewódzkim Urzędem Pracy (realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2. pt.: „(...) Kuźnia Przedsiębiorczości 3”).

Dodatkowo od 1 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie uczestniczy w projekcie pt.: „Enterprise Europe Network”, realizowanym z inicjatywy Komisji Europejskiej, obecnie w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (COSME), ustanowionego decyzją nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L310/15 z dnia 9 listopada 2006 r.) w zakresie rozwoju usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje. Komisja Europejska dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu Enterprise Europe Network na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE, w drodze konkursu na tzw. Partnerów sieciowych, który został ogłoszony w roku 2014. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji przedsięwzięcia Enterprise Europe Network jest konsorcjum (...) grupujące następujące instytucje: (...)

Stowarzyszenie wchodzi w skład Konsorcjum (...) i uczestniczy w realizacji projektu Enterprise Europe Network na mocy umów zawartych z Komisją Europejską:

 • Umowy Ramowej o Współpracy (Framework Partnership Agreement) oraz,
 • Umowy szczegółowej (Specific Grant Agreement),
 • jak również umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network.

Minister Gospodarki powierzył powyższej instytucji realizację zadania, polegającego na udzieleniu pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia dla podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską zadania partnerów sieciowych.

Usługi świadczone przez ośrodki Enterprise Europe Network dotyczą następujących obszarów: współpracy międzynarodowej, rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania oraz perspektyw rynku wewnętrznego towarów i usług, informowania o procedurach przetargowych, aktywnego promowania inicjatyw, polityk i programów współpracy mających znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dostarczania MŚP informacji na temat procedur korzystania z takich programów; wykorzystania narzędzi pozwalających na zbadanie wpływu obowiązujących przepisów na MŚP; wkład w przeprowadzenie przez Komisję Europejską oceny oddziaływania projektowanych przepisów prawnych na działalność MŚP, wykorzystanie innych odpowiednich środków w celu włączenia MŚP do europejskiego procesu decyzyjnego; pomoc dla MŚP w rozwijaniu działań międzynarodowych; pomoc dla MŚP w poszukiwaniu partnerów z sektora prywatnego lub publicznego za pomocą odpowiednich narzędzi; usługi w zakresie innowacji, transferu technologii oraz wiedzy; informowanie oraz podnoszenie świadomości w zakresie polityk Unii Europejskiej (UE), ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczącego innowacji; uczestniczenie w rozpowszechnianiu i wykorzystaniu wyników badań; zapewnienie usług w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją, stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, ułatwienie łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji, w tym z usługami w dziedzinie własności intelektualnej; usługi w zakresie zachęcenia MŚP do uczestnictwa w 7 Programie Ramowym na rzecz badań: podnoszenie świadomości MŚP w zakresie programów badawczych, pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz w znalezieniu odpowiednich partnerów do realizacji wspólnych projektów, pomoc MŚP w przygotowaniu i koordynowaniu propozycji projektów w sprawie uczestnictwa w programach badawczych. Usługi ośrodków Enterprise Europe Network są działaniami nierynkowymi, tzn. świadczenie tych usług nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Dlatego Komisja Europejska dopuszcza pełne finansowanie realizacji projektu ze środków publicznych i nie traktuje usług sieci jako pomocy publicznej. Usługi świadczone przez te ośrodki nie są usługami przynoszącymi zysk, pełnią rolę informacyjno - doradczą w zakresie usług nieobsługiwanych przez podmioty komercyjne.

Ośrodki Enterprise Europe Network realizują usługi w sieci w następującej formie: prowadzenie indywidualnych konsultacji bezpośrednich (w biurze ośrodka, w firmie, itp.) i pośrednich (mail, telefon, internet); organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, itp.; organizacja przejazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych; zamieszczanie ofert firm w bazach internetowych; opracowywania specjalistycznych raportów z audytów technologicznych, strategii technologicznych, planów marketingowych, itp.; wydawanie biuletynów informacyjnych w formie elektronicznej; zakup specjalistycznych usług (prawniczych, marketingowych, itp.).

Źródłem pokrycia kosztów generowanych przez ośrodki z związku zrealizowanymi usługami (realizacja projektu) są:

 • dotacja z Komisji Europejskiej, ze środków Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020, pokrywająca maksymalnie do 60% poniesionych wydatków,
 • dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środki Budżetu Państwa, pokrywająca maksymalnie do 40% poniesionych wydatków.

Wyżej wymienione środki są przekazywane Stowarzyszeniu w formie zaliczkowej, przy czym odbywa się to za pośrednictwem Koordynatora Konsorcjum (...), którym jest Politechnika.

Wnioskodawca informuje, że na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpił podatek należny, zatem ww. wydatki nie były i nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo Wnioskodawca oświadcza, że zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu nie mają związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wszystkie realizowane w ramach projektu usługi świadczone są przez Wnioskodawcę nieodpłatnie. Ponadto faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu wystawiane są na Stowarzyszenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu w odniesieniu do poniesionych i nadal ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu „Enterprise Europe Network” przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części...

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenia w zakresie poniesionych i nadal ponoszonych kosztów ww. projektu, tj. zakupu towarów i usług wykorzystywanych do czynności nieopodatkowanych, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Otrzymywane wsparcie na pokrycie ponoszonych wydatków (dotacja) zarówno ze środków Budżetu Państwa (40%) jak i środków UE (60%) na podstawie art. 29 ust. 1 nie podlega opodatkowaniu. Bowiem opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wyłącznie te dotacje, które bezpośrednio wpływają na cenę sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Otrzymana dotacja nie wywiera bezpośredniego wpływu na cenę sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zatem w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Stowarzyszenie jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Składa co miesiąc deklaracje VAT-7 dla podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania podatku VAT związanego z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, a mianowicie m.in.: wspieraniem, tworzeniem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw jak również prowadzeniem „Inkubatora Przedsiębiorczości”.

Od 1 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie uczestniczy w projekcie pt.: „Enterprise Europe Network”, realizowanym z inicjatywy Komisji Europejskiej, obecnie w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (COSME), ustanowionego decyzją nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L310/15 z dnia 9 listopada 2006 r.) w zakresie rozwoju usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje. Komisja Europejska dokonała wyboru ośrodków do realizacji projektu Enterprise Europe Network na obszarze wszystkich krajów członkowskich UE, w drodze konkursu na tzw. Partnerów sieciowych, który został ogłoszony w roku 2014. Jednym z partnerów sieciowych wybranych przez Komisję Europejską do realizacji przedsięwzięcia Enterprise Europe Network jest konsorcjum (...)grupujące następujące instytucje (...)

Koordynatorem Konsorcjum jest Politechnika reprezentowana przez „A”.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” wchodzi w skład Konsorcjum (...) i uczestniczy w realizacji projektu Enterprise Europe Network na mocy umów zawartych z Komisją Europejską:

 • Umowy Ramowej o Współpracy (Framework Partnership Agreement) oraz,
 • Umowy szczegółowej (Specific Grant Agreement),
 • jak również umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network.

Minister Gospodarki powierzył powyższej instytucji realizację zadania, polegającego na udzieleniu pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia dla podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących na podstawie umów zawartych z Komisją Europejską zadania partnerów sieciowych.

Usługi świadczone przez ośrodki Enterprise Europe Network dotyczą następujących obszarów: współpracy międzynarodowej, rozpowszechniania informacji dotyczących funkcjonowania oraz perspektyw rynku wewnętrznego towarów i usług, informowania o procedurach przetargowych, aktywnego promowania inicjatyw, polityk i programów współpracy mających znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dostarczania MŚP informacji na temat procedur korzystania z takich programów; wykorzystania narzędzi pozwalających na zbadanie wpływu obowiązujących przepisów na MŚP; wkład w przeprowadzenie przez Komisję Europejską oceny oddziaływania projektowanych przepisów prawnych na działalność MŚP, wykorzystanie innych odpowiednich środków w celu włączenia MŚP do europejskiego procesu decyzyjnego; pomoc dla MŚP w rozwijaniu działań międzynarodowych; pomoc dla MŚP w poszukiwaniu partnerów z sektora prywatnego lub publicznego za pomocą odpowiednich narzędzi; usługi w zakresie innowacji, transferu technologii oraz wiedzy; informowanie oraz podnoszenie świadomości w zakresie polityk Unii Europejskiej (UE), ustawodawstwa oraz programów wsparcia dotyczącego innowacji; uczestniczenie w rozpowszechnianiu i wykorzystaniu wyników badań; zapewnienie usług w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy wszelkimi podmiotami zajmującymi się innowacją, stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, ułatwienie łączenia z innymi usługami w zakresie innowacji, w tym z usługami w dziedzinie własności intelektualnej; usługi w zakresie zachęcenia MŚP do uczestnictwa w 7 Programie Ramowym na rzecz badań: podnoszenie świadomości MŚP w zakresie programów badawczych, pomoc MŚP w określeniu ich potrzeb w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz w znalezieniu odpowiednich partnerów do realizacji wspólnych projektów, pomoc MŚP w przygotowaniu i koordynowaniu propozycji projektów w sprawie uczestnictwa w programach badawczych. Usługi ośrodków Enterprise Europe Network są działaniami nierynkowymi, tzn. świadczenie tych usług nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Dlatego Komisja Europejska dopuszcza pełne finansowanie realizacji projektu ze środków publicznych i nie traktuje usług sieci jako pomocy publicznej. Usługi świadczone przez te ośrodki nie są usługami przynoszącymi zysk, pełnią rolę informacyjno - doradczą w zakresie usług nieobsługiwanych przez podmioty komercyjne. Ośrodki Enterprise Europe Network realizują usługi w sieci w następującej formie: prowadzenie indywidualnych konsultacji bezpośrednich (w biurze ośrodka, w firmie, itp.) i pośrednich (mail, telefon, internet); organizacja konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, itp.; organizacja przejazdowych i wyjazdowych misji gospodarczych i wizyt studyjnych; zamieszczanie ofert firm w bazach internetowych; opracowywania specjalistycznych raportów z audytów technologicznych, strategii technologicznych, planów marketingowych, itp.; wydawanie biuletynów informacyjnych w formie elektronicznej; zakup specjalistycznych usług (prawniczych, marketingowych, itp.).

Źródłem pokrycia kosztów generowanych przez ośrodki z związku zrealizowanymi usługami (realizacja projektu) są:

 • dotacja z Komisji Europejskiej, ze środków Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020, pokrywająca maksymalnie do 60% poniesionych wydatków,
 • dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, środki Budżetu Państwa, pokrywająca maksymalnie do 40% poniesionych wydatków.

Wyżej wymienione środki są przekazywane Stowarzyszeniu w formie zaliczkowej, przy czym odbywa się to za pośrednictwem Koordynatora Konsorcjum Enterprise Europe Network, którym jest Politechnika.

Wnioskodawca informuje, że na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpił podatek należny, zatem ww. wydatki nie były i nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo Wnioskodawca oświadcza, że zakupy towarów i usług dokonywane w związku z realizacją projektu nie mają związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Wszystkie realizowane w ramach projektu usługi świadczone są przez Wnioskodawcę nieodpłatnie. Ponadto faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu wystawiane są na Stowarzyszenie.

Wątpliwości Wnioskodawcy w rozpatrywanej sprawie dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w odniesieniu do poniesionych i nadal ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu „Enterprise Europe Network”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są tylko częściowo spełnione, bowiem Stowarzyszenie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, jednakże towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyły, jak twierdzi Wnioskodawca, czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu „Enterprise Europe Network”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.