ILPP1/443-922/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. „(...)”.
ILPP1/443-922/14-4/TKinterpretacja indywidualna
  1. odzyskanie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 30 września 2014 r., do Biura KIP w Lesznie 3 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. „(...)”. Wniosek uzupełniono w dniu 3 listopada 2014 r. pismem o wycofanie pytania nr 2.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność od września 2013 r. Jej przedmiotem jest działalność oświatowa. Nie jest podatnikiem podatku VAT.

W ramach ww. działalności prowadzi trzy szkoły podstawowe oraz przedszkola. Z tytułu prowadzonej działalności oświatowej nie pobiera opłat od rodziców.

Głównym źródłem finansowania są środki dotacyjne z budżetu gminy, o których mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty. Poza działalnością oświatową pozyskuje dodatkowe środki poprzez wykonanie drobnych usług typu wynajem miejsca reklamowego na rzecz innych przedsiębiorców. W bieżącym roku przychody z działalności poza oświatowej wyniosły wg stanu na dzień 31 sierpnia 2014 r. 58.606,01 PLN (natomiast w roku 2013 Wnioskodawca uzyskał 66.919,00 PLN środków poza dotacją).

W bieżącym roku Spółka złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).

Wniosek o nazwie „(...)” został rozpatrzony w Urzędzie Marszałkowskim i podpisano umowę przyznania pomocy. Wszystkie koszty związane z realizowaną operacją, które polegają na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych, artystyczno-plastycznych, grafiki komputerowej oraz zajęć szachowych, zostaną poniesione w okresie od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r. W złożonym wniosku o przyznanie pomocy koszty podatku VAT zostały doliczone do kosztów kwalifikowalnych, do refundacji przez Urząd Marszałkowski. W celu zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych niezbędne jest przedstawienie w UM interpretacji indywidualnej na etapie złożenia wniosku o płatność. Koszty te zostały uznane za kwalifikowalne z uwagi na to, że Spółka nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od należnego. Podatek VAT od wszelkich zakupów Wnioskodawcy stanowi koszt w księgach rachunkowych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy po zapłaceniu wykonawcom za poszczególne prace i wykonane usługi oraz za zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „(...)” Spółka z o.o. będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT od zapłaconej kwoty/zapłaconych kwot...
  2. Czy nasze postępowanie w zakresie podatku VAT jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia. Wartość sprzedaży w roku bieżącym oraz w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku 2013, nie przekroczyła kwoty 150.000,00 zł.

Wnioskodawca wskazał, że w takiej sytuacji podatek VAT naliczony w fakturach zakupu stanowi koszt jednostki. Reasumując, Spółka nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zapłaconych kwot w związku z realizacją zadania o nazwie „(...)”. Spółka nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność od września 2013 roku. Jej przedmiotem jest działalność oświatowa. Nie jest podatnikiem podatku VAT. W ramach ww. działalności prowadzi trzy szkoły podstawowe oraz przedszkola. Z tytułu prowadzonej działalności oświatowej nie pobiera opłat od rodziców.

Głównym źródłem finansowania są środki dotacyjne z budżetu gminy, o których mowa w art. 90 ustawy o systemie oświaty. Poza działalnością oświatową pozyskuje dodatkowe środki poprzez wykonanie drobnych usług typu wynajem miejsca reklamowego na rzecz innych przedsiębiorców. W bieżącym roku przychody z działalności poza oświatowej wyniosły wg stanu na dzień 31 sierpnia 2014 r. 58.606,01 PLN (natomiast w roku 2013 Wnioskodawca uzyskał 66.919,00 PLN środków poza dotacją).

W bieżącym roku Spółka złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Oś IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).

Wniosek o nazwie „(...)” został rozpatrzony w Urzędzie Marszałkowskim i podpisano umowę przyznania pomocy. Wszystkie koszty związane z realizowaną operacją, które polegają na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych, artystyczno-plastycznych, grafiki komputerowej oraz zajęć szachowych, zostaną poniesione w okresie od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r. W złożonym wniosku o przyznanie pomocy koszty podatku VAT zostały doliczone do kosztów kwalifikowalnych, do refundacji przez Urząd Marszałkowski. W celu zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych niezbędne jest przedstawienie w UM interpretacji indywidualnej na etapie złożenia wniosku o płatność. Koszty te zostały uznane za kwalifikowalne z uwagi na to, że Spółka nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może odliczyć podatku VAT naliczonego od należnego. Podatek VAT od wszelkich zakupów Wnioskodawcy stanowi koszt w księgach rachunkowych Spółki.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż efekty realizacji projektu nie będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Spółka nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, po zapłaceniu wykonawcom za poszczególne prace i wykonane usługi oraz za zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu „(...)” Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT od zapłaconej kwoty.

Informuje się ponadto, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. „(...)”. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 2 „Czy nasze postępowanie w zakresie podatku VAT jest prawidłowe...” został załatwiony w dniu 3 grudnia 2014 r. postanowieniem o umorzeniu postępowania nr ILPP1/443-922/14-3/TK.

Ponadto zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odzyskanie podatku
ITPP2/443-720/14/RS | Interpretacja indywidualna

projekt
ITPP3/443-736/14/AT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.