ILPP1/443-771/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z projektem pn. „Utwardzenie placu w centrum wsi” .
ILPP1/443-771/14-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 3. fundusz unijny
 4. odliczenia
 5. odliczenie podatku od towarów i usług
 6. prawo do odliczenia
 7. projekt
 8. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia , przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z projektem pn. „Utwardzenie placu w centrum wsi” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z projektem pn. „Utwardzenie placu w centrum wsi”. Wniosek uzupełniono w dniu 17 listopada 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 21 czerwca 2007 r. Jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) i swojego statutu. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. promowanie wsi i regionu w kraju i za granicą;
 2. wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego;
 3. aktywizacja ludności wiejskiej (zawodowa, społeczna i kulturalna);
 4. inicjowanie oraz popieranie działań społecznych w zakresie gospodarki, sportu, kultury i turystyki;
 5. szerzenie oświaty, propagowanie wiedzy dotyczącej istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego;
 6. opracowanie własnych projektów rozwojowych wsi;
 7. szerzenie idei społeczeństwa informatycznego;
 8. organizacja współpracy zagranicznej;
 9. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi;
 10. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych;
 11. promocja idei zdrowego społeczeństwa, propagowanie i upowszechnianie akcji antyalkoholowych;
 12. integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych;
 13. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 14. prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej;
 15. aktywna walka z bezrobociem;
 16. podejmowanie działań mających na celu umocnienie więzi międzypokoleniowej;
 17. pielęgnowanie tradycji i historii „Małej Ojczyzny”;
 18. wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej;
 19. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 20. edukacja w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 21. ochrona wartości historycznych, kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych, krajobrazowych i okolic.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., 08.138.868), organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „Małe Projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 1 marca 2007 r., o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod. 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych „Małych Projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady WE nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r., w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r., str. 1, z późn. zm.).

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich.

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a wszystkie planowane działania w ramach „Małych Projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Stowarzyszenie przygotowało wniosek na działania „Małe Projekty”. Stowarzyszenie, aby prawidłowo przeprowadzić formułę wniosku i realizację projektu, zwróciło się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „Małe Projekty” w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., 08.138.868).

Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 13 listopada 2014 r. wskazał, że szczegółowa nazwa projektu w ramach PROW na lata 2007-2013, dla którego Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie brzmi: „Utwardzenie placu w centrum wsi”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., 08.138.868 finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Oś 4 Leader...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku. Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadań objętych rozporządzeniem „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” jest związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca zaznacza, że w opisanej sprawie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług przy realizacji operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” przez Stowarzyszenie, których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., 08.138.868 finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Oś 4 Leader.

Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa, działająca na terenie Gminy, która jest członkiem lokalnej grupy działania realizuje operację pn. „Utwardzenie placu w centrum wsi Mochy przy ul. Wolsztyńskiej”, przewidzianego w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Na realizację operacji Urząd Marszałkowski Województwa przyznał pomoc w kwocie 29.082,60zł, co nie przekracza 80% kosztów kwalifikowanych operacji. Jednym z wymaganych załączników do wniosku o płatność jest interpretacja indywidualna. W ramach ww. operacji Stowarzyszenie wybrało firmę brukarską, której zadaniem będzie utwardzenie powierzchni ok. 550 m2 kostką brukową przy wykorzystaniu istniejącej trylinki jako podbudowy oraz wymiana krawężników. Operacja ta wpisuje się w cel ogólny LSR – poprawa jakości życia na obszarze działania LGD oraz w cel szczegółowy LSR – poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów, za wyjątkiem pomocy będącej przedmiotem wniosku o płatność. Działalność związana z realizacją ww. operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie VAT.

Stowarzyszenie nie było i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT – jest zwolnione podmiotowo. Wnioskodawca nie prowadzi też żadnej działalności gospodarczej, nie prowadzi żadnej sprzedaży w rozumieniu art. 2 ust. 22 ustawy, nie wykonuje żadnych innych czynności opodatkowanych, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w przepisie ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast w świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Na mocy art. 34 ww. ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznacza się, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i swojego statutu.

Wnioskodawca zwrócił się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Utwardzenie placu w centrum wsi”. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na rozwój gospodarczy terenów wiejskich, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich.

Wnioskodawca jako organizacja pozarządowa nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a wszystkie planowane działania w ramach „Małych Projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż efekty realizacji projektu nie będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.

Podsumowując, nie istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” na tzw. „Małe Projekty” przez Stowarzyszenie dla realizacji projektu pn. „Utwardzenie placu w centrum wsi”.

Ponadto zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.