ILPB2/415-917/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB2/415-917/14-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. beneficjent
 3. finansowanie
 4. projekt
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca realizuje projekt LIFE+ pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski”. Ramy czasowe projektu to 1 września 2014 r. – 30 czerwca 2018 r. Projekt finansowany jest przez instrument finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem projektu jest ochrona siedliska Natura 2000: torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (kod siedliska: 7230) w obszarach Natura 2000 w południowej i centralnej Polsce. Wybrane obiekty są jednocześnie ostoją rzadkich roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Do realizacji ww. projektu X zatrudnia na umowę o pracę pracowników, których praca polega na bezpośrednim realizowaniu celów projektu. Budżet projektu przewiduje takie zatrudnienie i wypłatę odnośnych wynagrodzeń.

Wynagrodzenia są finansowane z dotacji przekazywanej X bezpośrednio przez Komisję Europejską, bez pośrednictwa żadnej polskiej instytucji pośredniczącej. Zgodnie z zasadami funkcjonowania tego instrumentu, dotacja przyznawana jest w formie jednostronnej deklaracji Komisji Europejskiej wydawanej na podstawie przepisów prawa wspólnotowego oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskiej.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późniejszymi zmianami) wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli:

 1. pochodzą od (...) międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów (...) Unii Europejskiej (...) przyznawanych na podstawie jednostronnej deklaracji (...)
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez X w ww. projekcie, które są finansowane ze środków przekazanych przez X w ramach dotacji Komisji Europejskiej spełniają wymogi art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez X w ww. projekcie, które są wypłacane ze środków przekazanych X w ramach dotacji Komisji Europejskiej spełniają wymogi art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 b), w którym mowa o tym, że zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanych przez niego programem nie ma w opisywanej sytuacji zastosowania.

Stowarzyszenie X jako beneficjent bezzwrotnej dotacji nie jest osobą fizyczną lub prawną odprowadzającą podatek dochodowy. Bezpośrednim beneficjentem dotacji bezzwrotnej udzielanej na realizację celów programu są pracownicy X zatrudniani wyłącznie na potrzeby realizacji programu (co oznacza, że bez środków pochodzących z dotacji nie zostaliby zatrudnieni/oddelegowani). Prace więc są wykonywane bezpośrednio na rzecz realizacji celów programu, a nie na rzecz X.

Nie zachodzi więc przesłanka uzasadniająca interpretację jakoby zachodziło podzlecanie działań (na zasadzie podwykonawstwa), gdyż to pracownicy X bezpośrednio realizują cel określony programem finansowym, a nie X jako osoba prawna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle powyższego dochody podatników korzystają z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki, tj.:

 • dochody te pochodzą ze środków bezzwrotnej pomocy od podmiotów wskazanych w ww. przepisie (przekazanie tych środków może być dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy),
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić należy, że z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że X realizuje projekt LIFE+ pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski”. Ramy czasowe projektu to 1 września 2014 r. – 30 czerwca 2018 r. Projekt finansowany jest przez instrument finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do realizacji ww. projektu X zatrudnia na umowę o pracę pracowników, których praca polega na bezpośrednim realizowaniu celów projektu. Budżet projektu przewiduje takie zatrudnienie i wypłatę odnośnych wynagrodzeń. Wynagrodzenia są finansowane z dotacji przekazywanej X bezpośrednio przez Komisję Europejską, bez pośrednictwa żadnej polskiej instytucji pośredniczącej. Zgodnie z zasadami funkcjonowania tego instrumentu, dotacja przyznawana jest w formie jednostronnej deklaracji Komisji Europejskiej wydawanej na podstawie przepisów prawa wspólnotowego oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskiej.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę spełnia przesłankę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W kwestii spełnienia drugiej przesłanki niezbędnej do zastosowania zwolnienia, określonej w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że przepis ten wymaga, by podatnik realizował cel programu bezpośrednio, przy czym istotna jest druga część tego przepisu stanowiącą, że „zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Tak więc, z tego zwolnienia nie mogą korzystać pracownicy podmiotu bezpośrednio realizującego cele programu, a także osoby, którym podmiot bezpośrednio realizujący cele programu zlecił wykonanie określonych czynności, np. w oparciu o umowę o pracę, o dzieło, czy zlecenia.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu jest podmiot, który wykonując czynności z tym programem związane otrzymał na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem pomocy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem środków, jak również, że bezpośrednia realizacja projektów została Jemu powierzona. Zatem stwierdzić należy, że Wnioskodawca otrzymuje dotację na realizację celów projektu. Pracownicy X zatrudnieni u Wnioskodawcy, wykonują wprawdzie czynności związane z realizacją projektu, jednakże jest to realizacja pośrednia, poprzez wykonywanie określonych zadań powierzonych Wnioskodawcy - zleceniodawcy. W konsekwencji powyższego nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że zatrudnione osoby realizują cele projektu bezpośrednio.

Reasumując, należy zatem stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane osobom zatrudnionym przez X, zaangażowanym w realizację projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.