IBPP4/4512-82/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy X. ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „Y. ” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
IBPP4/4512-82/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y. ”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y. ”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X.(LGD) jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Działa jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, Rozporządzenia Rady (WF) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja jako podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach OSI IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej strategii Rozwoju nr XX/XX/XX/XX zawartej pomiędzy Samorządem Województwa.

Powołując się na ww. umowę Stowarzyszenie zobowiązuje się do osiągnięcia wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju celów ogólnych:

 1. Ochrona i udostępnianie unikalnych walorów ...
 2. Poprawa pozycji konkurencyjnej ...

Środki finansowe pozyskiwane w ramach PROW wydatkowane są na:

a.Działanie 413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez:

 • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
 • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
 • "Odnowa i Rozwój Wsi"
 • "Małe projekty"

b.Działanie 421: Wdrażanie projektów współpracy

c.Dziabnie 431: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Działalność Stowarzyszenia w tym zakresie jest nieodpłatna. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektów współpracy w ramach OSI IV PROW nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca ma wątpliwości czy podatek VAT może być uznawany za koszt kwalifikowalny.

Celem ogólnym projektu współpracy pt. „Y. ” jest rozwój i promocja turystyki oraz przedsiębiorczości regionów partnerskich. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj. działania informacyjne - wydanie folderu z mapą informacyjną oraz tablic informacyjnych, rozbudowę małej architektury turystycznej - zakup zestawów małej architektury turystycznej oraz rozbudowa obiektów małej architektury turystycznej a także działania promocyjne - organizacja rajdu i konferencji podsumowującej i promującej projekt.

Celem ogólnym projektu współpracy jest rozwój i promocja turystyki oraz przedsiębiorczości regionów partnerskich. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj. działania informacyjne - wydanie folderu z mapą informacyjną oraz tablic informacyjnych, rozbudowę malej architektury turystycznej - zakup zestawów małej architektury turystycznej oraz rozbudowa obiektów malej architektury turystycznej a także działania promocyjne -organizacja rajdu i konferencji podsumowującej i promującej projekt.

W związku z realizacją projektu zostały nabyte następujące towary usługi: folder z mapką informacyjną, tablice informacyjne, zestawy małej architektury turystycznej (ławka, stelaż na tablicę, stojak rowerowy), zorganizowany rajd rowerowy i konferencja podsumowująca projekt . Wszystkie towary i usługi były rozdawane nieodpłatnie, nie pobierano opłat od uczestników.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu współpracy „Y. ” nie były i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowane podatkiem VAT. Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X. ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „Y. ” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, X. nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pt. „Y. ” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że X. (LGD) jest partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Działa jako LGD w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, Rozporządzenia Rady (WF) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundacja jako podmiot nie będący płatnikiem podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współpracy realizowanych w ramach OSI IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej strategii Rozwoju nr XX/XX/XX/XX zawartej pomiędzy Samorządem Województwa.

Powołując się na ww. umowę Stowarzyszenie zobowiązuje się do osiągnięcia wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju celów ogólnych:

 1. Ochrona i udostępnianie unikalnych walorów ...
 2. Poprawa pozycji konkurencyjnej ...

Środki finansowe pozyskiwane w ramach PROW wydatkowane są na:

a.Działanie 413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez:

 • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
 • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
 • "Odnowa i Rozwój Wsi"
 • "Małe projekty"

b.Działanie 421: Wdrażanie projektów współpracy

c.Dziabnie 431: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Działalność Stowarzyszenia w tym zakresie jest nieodpłatna. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektów współpracy w ramach OSI IV PROW nie są i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Celem ogólnym projektu współpracy pt. „Y. ” jest rozwój i promocja turystyki oraz przedsiębiorczości regionów partnerskich. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj. działania informacyjne - wydanie folderu z mapą informacyjną oraz tablic informacyjnych, rozbudowę małej architektury turystycznej - zakup zestawów małej architektury turystycznej oraz rozbudowa obiektów małej architektury turystycznej a także działania promocyjne - organizacja rajdu i konferencji podsumowującej i promującej projekt.

Celem ogólnym projektu współpracy jest rozwój i promocja turystyki oraz przedsiębiorczości regionów partnerskich. Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe tj. działania informacyjne - wydanie folderu z mapą informacyjną oraz tablic informacyjnych, rozbudowę malej architektury turystycznej - zakup zestawów małej architektury turystycznej oraz rozbudowa obiektów malej architektury turystycznej a także działania promocyjne -organizacja rajdu i konferencji podsumowującej i promującej projekt.

W związku z realizacją projektu zostały nabyte następujące towary usługi: folder z mapką informacyjną, tablice informacyjne, zestawy małej architektury turystycznej (ławka, stelaż na tablicę, stojak rowerowy), zorganizowany rajd rowerowy i konferencja podsumowująca projekt . Wszystkie towary i usługi były rozdawane nieodpłatnie, nie pobierano opłat od uczestników.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu współpracy „Y. ” nie były i nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowane podatkiem VAT. Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu są udokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca widnieje jako nabywca.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y. ”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Należy jednak podkreślić, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu przez Wnioskodawcę oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.