IBPP4/4512-66/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy X. będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku w realizacją projektu „Y. ”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, finansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Y. ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Y. ”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X.(dalej Stowarzyszenie) złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Y. ”. Wniosek złożony był w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, finansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013.

Założeniem projektu jest promocja i organizacja aktywnego trybu życia oraz organizacja szkoleń o charakterze edukacyjnym, poprzez opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu „fair-play”.

Rozwijanie zdolności koordynacyjnych, które są podstawą „sportowej inteligencji”, wskaźnikami talentu i umożliwiają szybkie przyswajanie umiejętności przez dzieci i młodzież. Dzieci uczestniczące w zajęciach mogą w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Mogą także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji. Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Działanie ma na celu dostarczający mieszkańcom dobrych warunków do rozwoju kultury fizycznej, uprawiania sportu, czynnego wypoczynku w atrakcyjnym ekologicznie otoczeniu. Działanie przeznaczone jest dla najmłodszej grupy mieszkańców powiatu, tak by zaszczepić w nich dbałość o uprawianie kultury fizycznej, nawyk regularnych treningów oraz wzbudzenie rywalizacji sportowej.

Zabawy z piłką na boisku prócz przebywania na świeżym powietrzu nauczą dzieci odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego. Zajęcia sportowe pozwolą też dzieciom nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie, spowodują większą integrację środowiska dziecięcego.

Dzięki zajęciom rozwiną się dziecięce pasje, zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Czas trwania projektu: 06.05.2014-30.10.2014. Miejsce: boisko Ludowego Klubu Sportowego.

Całkowita kwota wnioskowanej pomocy: 12550 zł ( w tym podatek VAT 1570 zł)

W ramach działania zostały zakupione bramki treningowe oraz stroje sportowe, które zostały przekazane docelowo Ludowemu Klubowi Sportowemu, w celu prowadzenia dalszych zajęć z powstałą drużyną dziecięcą piłki nożnej. Takie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa. Obiekt sportowy na którym odbywają się zajęcia sportowe również powstał ze środków PROW na lata 2007-2013. Zakupione bramki oraz stroje sportowe udostępniane będą powszechnie i nieodpłatnie mieszkańcom powiatu w celach wskazanych w projekcie.

Zakupione bramki treningowe oraz stroje sportowe nie będą wydzierżawiane ani wynajmowane.

Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT 7 i korzysta ze zwolnienia na postawie art. 113 ust ustawy VAT.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonuje jedynie działalność statutową. Utrzymuje się z dotacji, darowizn i składek członkowskich. Stowarzyszenie posiada status OPP.

Zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X. będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku w realizacją projektu „Y. ”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, finansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, X. nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją wyżej opisanego projektu.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. Nr 177 poz 1054) zwanej dalej ustawą VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. l 24.

Zgodnie z art. 88 ust.4 ustawy VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Przedstawione regulacje wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych do podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do doliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” poprzez złożenie deklaracji VAT 7.

Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT 7 i korzysta ze zwolnienia na postawie art. 113 ust ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że X. złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Y. ”. Wniosek złożony był w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, finansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013. Założeniem projektu jest promocja i organizacja aktywnego trybu życia oraz organizacja szkoleń o charakterze edukacyjnym, poprzez opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu „fair-play”. Rozwijanie zdolności koordynacyjnych, które są podstawą „sportowej inteligencji”, wskaźnikami talentu i umożliwiają szybkie przyswajanie umiejętności przez dzieci i młodzież. Dzieci uczestniczące w zajęciach mogą w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Mogą także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji. Zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Działanie ma na celu dostarczający mieszkańcom dobrych warunków do rozwoju kultury fizycznej, uprawiania sportu, czynnego wypoczynku w atrakcyjnym ekologicznie otoczeniu. Działanie przeznaczone jest dla najmłodszej grupy mieszkańców powiatu, tak by zaszczepić w nich dbałość o uprawianie kultury fizycznej, nawyk regularnych treningów oraz wzbudzenie rywalizacji sportowej. Zabawy z piłką na boisku prócz przebywania na świeżym powietrzu nauczą dzieci odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego. Zajęcia sportowe pozwolą też dzieciom nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie, spowodują większą integrację środowiska dziecięcego. Dzięki zajęciom rozwiną się dziecięce pasje, zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. Czas trwania projektu: 06.05.2014-30.10.2014. Miejsce: boisko Ludowego Klubu Sportowego. Całkowita kwota wnioskowanej pomocy: 12550 zł ( w tym podatek VAT 1570 zł)

W ramach działania zostały zakupione bramki treningowe oraz stroje sportowe, które zostały przekazane docelowo Ludowemu Klubowi Sportowemu, w celu prowadzenia dalszych zajęć z powstałą drużyną dziecięcą piłki nożnej. Takie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa. Obiekt sportowy na którym odbywają się zajęcia sportowe również powstał ze środków PROW na lata 2007-2013. Zakupione bramki oraz stroje sportowe udostępniane będą powszechnie i nieodpłatnie mieszkańcom powiatu w celach wskazanych w projekcie. Zakupione bramki treningowe oraz stroje sportowe nie będą wydzierżawiane ani wynajmowane. Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT 7 i korzysta ze zwolnienia na postawie art. 113 ust ustawy VAT. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, wykonuje jedynie działalność statutową. Utrzymuje się z dotacji, darowizn i składek członkowskich. Stowarzyszenie posiada status OPP. Zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Y. ”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.