IBPP4/4512-62/15/EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”
IBPP4/4512-62/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  4. zwrot
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III „Turystyka” Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją z realizacją projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III „Turystyka” Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od 1 września 2011 r. posiada Nr NIP, jest czynnym podatnikiem VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Do dnia 31 sierpnia 2011 r. czynnym podatnikiem, który składał deklaracje VAT-7 był Urząd Miejski w ....

W dniu 7 października 2014 r. Miasto ... zawarło z Województwem ..., reprezentowanym przez Zarząd Województwa ..., umowę o dofinansowanie projektu pn. „...” nr ... w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III „Turystyka” Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.

Zakres projektu obejmuje następujące działania: remont dachu wraz z wymianą pokrycia i zabezpieczenia konstrukcji nośnej, remont podłogi estrady, a także wykonanie drewnianej podsufitki. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie remontu zaplecza estrady wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu Gmina zakupi także materiały promocyjne tablice informacyjno-pamiątkowe, ulotki, spot i banery. Wszystkie materiały będą służyły działaniom czysto informacyjnym i związane będą z promowaniem projektu, co jest elementem obowiązkowym przy realizacji zadania dofinansowanego z UE. Materiały (ulotki, spot) będą nieodpłatnie rozprowadzane i rozpowszechniane wśród turystów i mieszkańców. Materiały te nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Właścicielem obiektu objętego działaniami w ramach projektu, a także jego realizatorem jest Gmina .... Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. ... w ... jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w .... Nie przewiduje się odpłatnego wynajmowania budynku estrady, ani żadnych innych czynności generujących przychody z tytułu wykorzystywania tego obiektu.

Całkowita wartość projektu oszacowana została na kwotę 463.448,13 zł (łącznie z podatkiem VAT), przy dofinansowaniu z RPO W 2007-2013 w wysokości 85 % i wkładzie własnym Miasta ... 15 %. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu prowadzona będzie w latach 2014-2015.

W stanowisku własnym Wnioskodawca zawarł również istotną informację będącą elementem opisanego zdarzenia przyszłego, tj. że zadanie realizowane w ramach projektu nie ma żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż Gmina nie wykonuje czynności (sprzedaży) opodatkowanych związanych ze świadczeniem usług turystycznych oraz że zakupione materiały nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa Gmina ... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT zawartego w cenach towarów i usług jakie Gmina nabyła w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie ... nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub uzyskanie zwrotu w drodze rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Zadanie realizowane w ramach ww. projektu nie ma żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż Gmina nie wykonuje czynności (sprzedaży) opodatkowanych związanych ze świadczeniem usług turystycznych.

W związku z tym nie istnieje przesłanka do korzystania z prawa do określonego w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług. Zakupione w materiały nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Efekty powstałe w wyniku remontu wykorzystywane są do realizacji wszystkich zadań własnych gminy, gdyż zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz wykonuje zadania własne przy pomocy Urzędu Miasta. W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy - na podstawie art. 7 ust. 1 o samorządzie gminnym - należy między innymi zaspakajanie potrzeb wspólnoty, a także z zakresu kultury.

Zgodnie z przepisami § 13 ust. 1 pkt 12 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73 poz. 392) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ponadto wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. W dniu 7 października 2014 r. Miasto ... zawarło z Województwem ..., reprezentowanym przez Zarząd Województwa ..., umowę o dofinansowanie projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III „Turystyka” Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.

Zakres projektu obejmuje następujące działania: remont dachu wraz z wymianą pokrycia i zabezpieczenia konstrukcji nośnej, remont podłogi estrady, a także wykonanie drewnianej podsufitki. Ponadto projekt zakłada przeprowadzenie remontu zaplecza estrady wraz z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu Gmina zakupi także materiały promocyjne tablice informacyjno-pamiątkowe, ulotki, spot i banery. Wszystkie materiały będą służyły działaniom czysto informacyjnym i związane będą z promowaniem projektu, co jest elementem obowiązkowym przy realizacji zadania dofinansowanego z UE. Materiały (ulotki, spot) będą nieodpłatnie rozprowadzane i rozpowszechniane wśród turystów i mieszkańców. Materiały te nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Właścicielem obiektu objętego działaniami w ramach projektu, a także jego realizatorem jest Gmina .... Administratorem obiektu jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. ... w... jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w ... Nie przewiduje się odpłatnego wynajmowania budynku estrady, ani żadnych innych czynności generujących przychody z tytułu wykorzystywania tego obiektu.

Zadanie realizowane w ramach projektu nie ma żadnego związku ze sprzedażą opodatkowaną i zakupione materiały nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest brak związku dokonanych na potrzeby realizacji projektów zakupów z wykonaniem czynności opodatkowanych.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet III „Turystyka” Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.