IBPP4/4512-60/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy X. ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizacją operacji w ramach działania „małe projekty”, tytuł operacji „Y.” w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi?
IBPP4/4512-60/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Historia Stowarzyszenia rozpoczyna się 21.03.2013 r. zebraniem założycielskim X., a w dniu 23 maja zostało ono wpisane do KRS-u. Stowarzyszenie liczy 18 członków. Bazuje na zainteresowaniach i umiejętnościach członków; fotografowaniu, redagowaniu tekstów do lokalnych gazet, tworzeniu strony internetowej, księgowości. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Podejmowane do tej pory działania kierowane były do wszystkich mieszkańców Z., ale również do mieszkańców gminy T. i P.. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Szkoły Podstawowej w Z., udzielony na zasadzie użyczenia. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Z najważniejszych rzeczy, które udało się osiągnąć w trakcie dotychczasowego działania było uzyskanie 24 lipca 2014 r. Certyfikatu „...”, nadawanego w ramach projektu „C.”.

Za sukces Wnioskodawca uważa również realizację projektu „Z.”, którego celem jest propagowanie aktywnego trybu życia. Stowarzyszenie było także uczestnikiem projektu „P.”, w ramach którego zorganizowany został kurs Nordic Walkingu. Celem X. jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi oraz organizowanie, integrowanie wspólnot obywatelskich, a także realizowane inicjatyw społecznych służących dobru mieszkańców wsi Z.

Obecnie Wnioskodawca realizuje projekt pn. „Y.” odnosi się on do kultury i historii regionu, do czasów II wojny światowej, do ludzi i wydarzeń z tamtych lat. Jest on ważny ze względu na to, że jest już niewiele osób, które pamiętają II wojnę światową, natomiast nie ma już nikogo w miejscowości, kto w tej wojnie walczył, czy przebywał w obozie. Stowarzyszenie chce, aby potomkowie niegdysiejszych, Kolumbów, podzielili się z innymi wspomnieniami, które oni im zostawili. Jest to ostatni moment na to, aby czasy regionalnej „apokalipsy spełnionej” i jej bohaterowie nie zostali zapomniani.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 roku z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. „małe projekty”, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt l lit. b ustawy z dnia 1 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod 1 powyższego rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych „małych projektów” zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instrukcji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 roku str. l, z późn. zm.).

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT - 7.

X. przygotowało wniosek na działanie „małe projekty” i aby przeprowadzić prawidłową realizację projektu zwracamy się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji pod nazwą „małe projekty” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X. ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizacją operacji w ramach działania „małe projekty”, tytuł operacji „Y.” w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako stowarzyszenie - Stowarzyszenie , nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją pn.: „Y.” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu. dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z przepisów ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. X. podpisze umowę o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi., dotyczącą operacji pn.; „Y.”.

Efekty realizowanej operacji pod ww. nazwą nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż jako Wnioskodawcy nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT, a efekty zrealizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem, jako Wnioskodawcy nie mamy prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że jako Wnioskodawcy nie mamy prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną operacją pn.: „Y.”, w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, Wnioskodawca obecnie realizuje projekt pn. „Y.” odnosi się on do kultury i historii regionu, do czasów II wojny światowej, do ludzi i wydarzeń z tamtych lat. Jest on ważny ze względu na to, że jest już niewiele osób, które pamiętają II wojnę światową, natomiast nie ma już nikogo w miejscowości, kto w tej wojnie walczył, czy przebywał w obozie. Stowarzyszenie chce, aby potomkowie niegdysiejszych, Kolumbów, podzielili się z innymi wspomnieniami, które oni im zostawili. Jest to ostatni moment na to, aby czasy regionalnej „apokalipsy spełnionej” i jej bohaterowie nie zostali zapomniani. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” będą skierowane na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, z których będzie korzystać duża liczba mieszkańców wsi i gmin wiejskich. Wszystkie planowane działania w ramach „małych projektów” będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT - 7. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że efekty realizowanej operacji pod ww. nazwą nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.