IBPP4/4512-43/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy X. , ma możliwość odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Y.”?
IBPP4/4512-43/15/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

X. złożyła do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji pn. „Y.” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonane zostaną schody terenowe. Prace nad schodami obejmować będą roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz montaż schodów. Kolejne zadania polegać będą na zagospodarowaniu terenu otoczenia kościoła. Wykonana zostanie na nowo nawierzchnia alejek i opaska wokół kościoła. Prace na tym etapie obejmować będą usunięcie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej oraz nasadzenie zieleni. Uzupełniona zostanie elewacja kościoła. Wykonany remont pozwoli na uporządkowanie terenu wokół kościoła.

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności, poprzez odnowienie zabytków architektury sakralnej. X. stanowi centrum kulturowe miejscowej ludności. Wyremontowany kościół będzie udostępniony bezpłatnie wiernym i pątnikom, wszystkim parafianom jak i mieszkańcom całego regionu.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. 80% kosztów operacji zostanie sfinansowanych ze środków europejskich, pozostała część ze środków własnych Parafii.

Koszty, poniesione przez Parafię od momentu złożenia wniosku w biurze LGD kwalifikują się do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, „Odnowa i rozwój wsi” działanie 413. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektów unijnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT) uiszczony w związku z poniesieniem kosztów, na zasadach określonych Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1689/2005 z dnia 20 września 2005 roku. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejki Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE z 21.10.2005r. str.1).

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność (refundację poniesionych kosztów) interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Parafia jest zobligowana do uzyskania takiej interpretacji. Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X. , ma możliwość odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Y.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, X. nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że X. złożyła do Lokalnej Grupy Działania wniosek o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji pn. „Y.” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. W ramach projektu wykonane zostaną schody terenowe. Prace nad schodami obejmować będą roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz montaż schodów. Kolejne zadania polegać będą na zagospodarowaniu terenu otoczenia kościoła. Wykonana zostanie na nowo nawierzchnia alejek i opaska wokół kościoła. Prace na tym etapie obejmować będą usunięcie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej oraz nasadzenie zieleni. Uzupełniona zostanie elewacja kościoła. Wykonany remont pozwoli na uporządkowanie terenu wokół kościoła. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności, poprzez odnowienie zabytków architektury sakralnej. X. stanowi centrum kulturowe miejscowej ludności. Wyremontowany kościół będzie udostępniony bezpłatnie wiernym i pątnikom, wszystkim parafianom jak i mieszkańcom całego regionu. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. 80% kosztów operacji zostanie sfinansowanych ze środków europejskich, pozostała część ze środków własnych Parafii.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.