IBPP4/4512-42/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji „...”
IBPP4/4512-42/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. odliczenia
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  6. promocja
  7. stowarzyszenia
  8. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 2 lutego 2015 r. (data wpływu), uzupełnionego pismem z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz prawa do zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją operacji „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 lutego 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 18 lutego 2015 r. znak: IBPP4/4512-42/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie „X” zostało zarejestrowane dnia 30 kwietnia 2010 r. na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013, dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. We wniosku Stowarzyszenie występuje o przyznanie pomocy w formie refundacji kosztów określonych w załączniku do Rozporządzenia MRiRW z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz. U. nr 138 poz. 868 z późn. zm.) na sfinansowanie operacji pt. „...”, której celem jest wytyczenie amatorskich przejazdów motocrosowych i quadowych w unikalnym miejscu w miejscowości ... W ramach operacji planuje się wykonać niezbędne ogrodzenie z siatki leśnej, utworzyć minimalne warunki sanitarne poprzez budowę studni, ubikacji, śmietników, zakup stolików i ławek, wybudowanie grila. A przede wszystkim przygotować tor do przejazdów motocrosowych wybudować przeszkody terenowe tj. pagórki, doliny, oczka wodne itp. Zabezpieczyć niezbędny sprzęt do obsługi przejazdów (agregat prądotwórczy , sprzęt do pomiarownia elektronicznego). Niezbędny będzie zakup nagłośnienia i wiatosceny do prowadzenie imprezy. W ramach operacji Wnioskodawca przeprowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjną poprzez opracowanie i wydrukowanie broszur, ulotek. Zgodnie z przepisem 4 ust. 3 rozporządzenia MRiRW do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczony w związku z poniesieniem kosztów o których mowa w ust. 1 pkt 1. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-20013 obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest „Oświadczenie Stowarzyszenia o kwalifikalności podatku VAT”.

Ponadto, jeżeli Stowarzyszenie zalicza do kosztów kwalifikowanych podatek VAT, to obowiązane jest wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (Dyrektora właściwej Izby Skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. Otrzymana interpretacja stanowić będzie obowiązkowy załącznik do wniosków o płatność przedkładanych na etapach ubiegania się o refundację. Stowarzyszenie „X” w złożonym przez siebie wniosku o przyznanie pomocy uiszczony podatek VAT zaliczyła do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji. Z tego też powodu nasze stowarzyszenie zobowiązane jest wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania.

W związku z realizacją opisanej operacji wnioskodawca dokonywał zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturą VAT na których jak nabywca widnieje Wnioskodawca.

Okres przeprowadzonej operacji to: od 1 listopada 2014 r. (data zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim woj. ... ) do 31 maja 2015 r.

Towary i usługi zakupione w związku z przeprowadzoną operacją „...” nie są i nie będą wykorzystane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto w piśmie z 23 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi działalności gospodarczej, efekt projektu nie będzie generował podatku należnego, u wnioskodawcy nie nastąpi przychód z tytułu realizowanego projektu, a efekt będzie ogólnodostępny i nieodpłatny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla małych projektów przysługuje nam prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT oraz do ubiegania się o zwrot podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz o ubieganie się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 dla małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...” w ramach Działania 413 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” w ramach PROW 2007-2013. Wnioskodawca posiada faktury VAT dokumentujące zakupy towarów i usług dotyczące realizacji przedmiotowego projektu. Zakupy nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych. U wnioskodawcy nie wystąpi przychód z tytułu realizacji projekt. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego, będzie on ogólnodostępny i nieodpłatny.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi) oraz do zwrotu podatku VAT. Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT w związku realizacją projektu pn. „...”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.