IBPP4/4512-40/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Y.ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
IBPP4/4512-40/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Y.19 września 2014 roku podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę przyznania pomocy nr XX/XX w ramach działania „Małe projekty” na realizację operacji pn. „X.” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ramach przedmiotowej operacji Wnioskodawca zorganizował dla mieszkańców LGD następujące konkursy: piosenki, poezji, prac przestrzenno-plastycznych oraz przedstawienia - pantomimy, które odbyły siew S. zwanym Domem Kultury. Celem operacji było promowanie lokalnych talentów oraz aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie możliwości prezentacji dokonań twórczych większej grupie odbiorców.

Wyżej wymienione konkursy były dedykowane do wszystkich osób kategorii wiekowych: dzieci (szkoła podstawowa), , młodzież (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) i dorośli. W dniu 5 kwietnia o godz. 9.00 zostały przeprowadzone wszystkie konkursy, które zakończyła uroczysta Gala Rozdania Nagród w dniu 13 kwietnia o godz. 19.30. Do zadań jurorów należało przeprowadzenie przesłuchań konkursowych, dokonanie oceny uczestników według wskazanych kryteriów, a następnie wyłonienie laureatów z przyznaniem pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Całkowity koszt operacji to 9 877,47 zł. Kwota dotacji wynosi 6 859,23 zł

Koszt organizacji konkursów:

 • Catering: 2 430,00 zł brutto
 • Gadżety (koszulka bawełniana - 100 szt., smycz z karabinkiem nadruk - 100 szt., smycz z karabinkiem i klamerką nadruk - 100 szt., torba papierowa- 200 szt., teczka z gumką - 100 szt., kubek ceramiczny – 100 szt.: 4 429,23 zł brutto

Praca własna: (wkład niepieniężny)

 • Organizacja konkursów (koordynowanie, zarządzanie projektem i finansami; odpowiedzialność za całokształt podejmowanych działań; nadzór nad terminowością i prawidłowością realizowanych zadań; podejmowanie decyzji w i projekcie; rozeznanie rynkowe w celu poszukiwania wykonawców usług; kontrolowanie wystawianych faktur i rachunków oraz dokonywanie ich płatności zgodnie z określ o terminami; rekrutacja uczestników konkursu): 1257,60 zł
 • Praca komisji konkursowej (w związku z charakterem konkursów: piosenki, pantomimy oraz poezji komisje konkursowe, prowadziły przesłuchania przez 6 godz. W skład każdej z komisji wchodziło po 4 osoby (4 osoby x 6 godz. x 3 konkursy). Komisja konkursowa dotycząca prac plastycznych wykonywała prace przez 3 godz. (4 os. x 1 konkurs x 3 godz.) 72 godz. + 12 godz. = 84 godz.) 1 760,64 zł

W wyniku realizacji operacji Klasztor nie osiągnął żadnych przychodów. Realizacja operacji nie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Y.ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-20137

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku między nabywaniem towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Klasztorowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Klasztor nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a realizacja projektu z zakresu małych projektów nie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Y.19 września 2014 roku podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa umowę przyznania pomocy nr XX/XX w ramach działania „Małe projekty” na realizację operacji pn. „X.” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ramach przedmiotowej operacji Wnioskodawca zorganizował dla mieszkańców LGD następujące konkursy: piosenki, poezji, prac przestrzenno-plastycznych oraz przedstawienia - pantomimy, które odbyły siew S. zwanym Domem Kultury. Celem operacji było promowanie lokalnych talentów oraz aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie możliwości prezentacji dokonań twórczych większej grupie odbiorców.

Wyżej wymienione konkursy były dedykowane do wszystkich osób kategorii wiekowych: dzieci (szkoła podstawowa), , młodzież (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) i dorośli. W dniu 5 kwietnia o godz. 9.00 zostały przeprowadzone wszystkie konkursy, które zakończyła uroczysta Gala Rozdania Nagród w dniu 13 kwietnia o godz. 19.30. Do zadań jurorów należało przeprowadzenie przesłuchań konkursowych, dokonanie oceny uczestników według wskazanych kryteriów, a następnie wyłonienie laureatów z przyznaniem pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Całkowity koszt operacji to 9 877,47 zł. Kwota dotacji wynosi 6 859,23 zł

Koszt organizacji konkursów:

 • Catering: 2 430,00 zł brutto
 • Gadżety (koszulka bawełniana - 100 szt., smycz z karabinkiem nadruk - 100 szt., smycz z karabinkiem i klamerką nadruk - 100 szt., torba papierowa- 200 szt., teczka z gumką - 100 szt., kubek ceramiczny – 100 szt.: 4 429,23 zł brutto

Praca własna: (wkład niepieniężny)

 • Organizacja konkursów (koordynowanie, zarządzanie projektem i finansami; odpowiedzialność za całokształt podejmowanych działań; nadzór nad terminowością i prawidłowością realizowanych zadań; podejmowanie decyzji w i projekcie; rozeznanie rynkowe w celu poszukiwania wykonawców usług; kontrolowanie wystawianych faktur i rachunków oraz dokonywanie ich płatności zgodnie z określ o terminami; rekrutacja uczestników konkursu): 1257,60 zł
 • Praca komisji konkursowej (w związku z charakterem konkursów: piosenki, pantomimy oraz poezji komisje konkursowe, prowadziły przesłuchania przez 6 godz. W skład każdej z komisji wchodziło po 4 osoby (4 osoby x 6 godz. x 3 konkursy). Komisja konkursowa dotycząca prac plastycznych wykonywała prace przez 3 godz. (4 os. x 1 konkurs x 3 godz.) 72 godz. + 12 godz. = 84 godz.) 1 760,64 zł

W wyniku realizacji operacji Klasztor nie osiągnął żadnych przychodów. Realizacja operacji nie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X.”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.