IBPP4/4512-38/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy X. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy i usługi budowlane w związku z realizacją projektu: „Y. ”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Y. ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Y. ”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X. jako podatnik od towarów i usług realizuje wspólnie z Gminą K. i Gminą P. na podstawie umowy - partnerskiej projekt pn. „ ...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013. Liderem projektu jest Gmina K. , ale projekt jest realizowany na terenie 3 gmin.

Zakres projektu obejmuje budowę infrastruktury aktywnych form wypoczynku niezbędnej do rozpowszechniania turystyki konnej, w tym wytyczenie szlaku konnego, budowa miejsc postojowych dla turystów na koniach oraz unikalnego toru T.R.E.C. oraz przygotowanie materiałów promocyjnych projektu.

Każda z gmina na swoim terenie realizuje inwestycję, a po zakończeniu prac ponosi odpowiedzialność za powstałą infrastrukturę. Projekt na terenie Gminy Ż. obejmuje wytyczenie 10 kilometrów szlaku z 2 miejscami postojowymi. Szlak przebiega przez trzy sołectwa: Pr., J. oraz Cz., miejsca postojowe zlokalizowane będą w dwóch ostatnio wymienionych sołectwach.

Aktualnie trwają prace mające na celu oznaczyć szlak w oparciu o pracę znakarza PTTK w terenie. Szlak ten w późniejszym czasie stanie się środkiem trwałym, a X. będzie figurowała jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT w zakresie obejmującym teren Gminy Ż.. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie przedmiotem najmu lub dzierżawy i tym samym nie będzie generować przychodów. X. nie przewiduje również sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług. Szlak będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Wszystkie materiały promocyjne: mapa, strona internetowa oraz film będą rozpowszechniane bez żadnych opłat.

Zadanie dofinansowane jest z RPO W... 2007-2013, który wymaga od beneficjenta (oraz partnerów) przedłożenia indywidualnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego o kwalifikowalności podatku VAT. W związku z powyższym - niezbędne jest wydanie interpretacji indywidualnej czy Gminie Ż. przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizowana inwestycja jest zadaniem służącym dobru wspólnemu wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających i turystów realizowanym prze Gminę Ż., a Gmina nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi związane z realizacją tej inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Płatności za dokonane usługi X. reguluje na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X. ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy i usługi budowlane w związku z realizacją projektu: „Y. ”...

Zdaniem Wnioskodawcy, X. nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że X. jako podatnik od towarów i usług realizuje wspólnie z Gminą K. i Gminą P. na podstawie umowy - partnerskiej projekt pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2007-2013. Liderem projektu jest Gmina K. , ale projekt jest realizowany na terenie 3 gmin.

Zakres projektu obejmuje budowę infrastruktury aktywnych form wypoczynku niezbędnej do rozpowszechniania turystyki konnej, w tym wytyczenie szlaku konnego, budowa miejsc postojowych dla turystów na koniach oraz unikalnego toru T.R.E.C. oraz przygotowanie materiałów promocyjnych projektu. Każda z gmina na swoim terenie realizuje inwestycję, a po zakończeniu prac ponosi odpowiedzialność za powstałą infrastrukturę. Projekt na terenie Gminy Ż. obejmuje wytyczenie 10 kilometrów szlaku z 2 miejscami postojowymi. Szlak przebiega przez trzy sołectwa: Pr., J. oraz Cz., miejsca postojowe zlokalizowane będą w dwóch ostatnio wymienionych sołectwach.

Aktualnie trwają prace mające na celu oznaczyć szlak w oparciu o pracę znakarza PTTK w terenie. Szlak ten w późniejszym czasie stanie się środkiem trwałym, a X. będzie figurowała jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT w zakresie obejmującym teren Gminy Ż.. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie przedmiotem najmu lub dzierżawy i tym samym nie będzie generować przychodów. X. nie przewiduje również sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług. Szlak będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Wszystkie materiały promocyjne: mapa, strona internetowa oraz film będą rozpowszechniane bez żadnych opłat. Zdaniem Wnioskodawcy, realizowana inwestycja jest zadaniem służącym dobru wspólnemu wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających i turystów realizowanym prze Gminę Ż., a Gmina nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi związane z realizacją tej inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Płatności za dokonane usługi X. reguluje na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.