IBPP4/4512-34/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu?
IBPP4/4512-34/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Y.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X. posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).

Celem działania i realizacji, zgodnie ze statutem oraz wpisem do KRS, jest:

 1. Społeczno-wychowawcze działanie i pobudzanie aktywności oraz podnoszenie poziomu artystycznego Towarzystwa.
 2. Gromadzenie środków finansowych dla potrzeb Stowarzyszenia

Cele realizuje poprzez:

 1. Aktywizowanie członków Towarzystwa w działalności na rzecz realizacji celów Towarzystwa.
 2. Organizację działalności popularyztorskiej i informacyjnej.
 3. Wydawanie publikacji o charakterze społeczno-kulturalnym.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych.
 5. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi o podobnych zainteresowaniach.
 6. Współdziałanie z administracją Państwową i Samorządową w zakresie inicjatyw społeczno-kulturalnych.
 7. Organizowanie spotkań, dyskusji, odczytów i innych form kształcenia kulturalnego.

Zgodnie z § 28 Statutu Stowarzyszenia, majątek Towarzystwa Wspierania R. Z. P. i T. „X. ” powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dotacji i subwencji, dochodów z własnej działalności i majątku oraz ofiarności publicznej. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Stowarzyszenie aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7. X. otrzymało środki w formie pomocy finansowej, pochodzące z Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. „Y.”.

Stowarzyszenie w ramach ww. projektu będzie realizowało określone działania, które wynikają zarówno z celów statutowych, jak i celów założonych do osiągnięcia realizacji wniosków. Związane są one z:

 1. Zarządzaniem projektem - na podstawie umowy zlecenie zostanie zatrudniony koordynator projektu w celu realizacji i koordynacji projektu;
 2. Organizacją warsztatów pokoleniowych z zakresu tańca oraz śpiewu góralskiego dla 50 osób - mieszkańców Gminy W. w ramach których zostaną zatrudnieni 2 instruktorzy: tańca oraz śpiewu na umowę zlecenie;
 3. Organizacją „Spotkania ...” dla 100 osób - mieszkańców Gminy W. w ramach których zostanie zlecona usługa cateringowa/gastronomiczna firmie zewnętrznej;
 4. Wytłoczeniem 1500 sztuk płyt CD „ ...” wraz z opakowaniami;
 5. Wykonaniem i wytłoczeniem 1000 sztuk płyty promocyjnej DVD zespołu „X. ” wraz z opakowaniami;
 6. Wydrukiem 1000 sztuk śpiewników biesiadnych zespołu „X. ”.

Towary i usługi nabywane w związku z przedmiotowym projektem nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu będą udokumentowane fakturami VAT oraz rachunkami wystawionymi na X. .

Zakupione środki trwałe zostaną wykorzystane przy realizacji kolejnych wniosków, a po okresie dofinansowania, przeznaczone do bieżącej (statutowej) działalności stowarzyszenia. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

X. nie wykonuje żadnych działań, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją wskazanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. „Y.”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że „X. posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Celem działania i realizacji, zgodnie ze statutem oraz wpisem do KRS, jest:

 1. Społeczno-wychowawcze działanie i pobudzanie aktywności oraz podnoszenie poziomu artystycznego Towarzystwa.
 2. Gromadzenie środków finansowych dla potrzeb Stowarzyszenia

Cele realizuje poprzez:

 1. Aktywizowanie członków Towarzystwa w działalności na rzecz realizacji celów Towarzystwa.
 2. Organizację działalności popularyztorskiej i informacyjnej.
 3. Wydawanie publikacji o charakterze społeczno-kulturalnym.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych.
 5. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi o podobnych zainteresowaniach.
 6. Współdziałanie z administracją Państwową i Samorządową w zakresie inicjatyw społeczno-kulturalnych.
 7. Organizowanie spotkań, dyskusji, odczytów i innych form kształcenia kulturalnego.

Zgodnie z § 28 Statutu Stowarzyszenia, majątek Towarzystwa Wspierania R. Z. P. i T. „X. ” powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dotacji i subwencji, dochodów z własnej działalności i majątku oraz ofiarności publicznej. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Stowarzyszenie aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7. X. otrzymało środki w formie pomocy finansowej, pochodzące z Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn. „Y.”.

Stowarzyszenie w ramach ww. projektu będzie realizowało określone działania, które wynikają zarówno z celów statutowych, jak i celów założonych do osiągnięcia realizacji wniosków. Związane są one z:

 1. Zarządzaniem projektem - na podstawie umowy zlecenie zostanie zatrudniony koordynator projektu w celu realizacji i koordynacji projektu;
 2. Organizacją warsztatów pokoleniowych z zakresu tańca oraz śpiewu góralskiego dla 50 osób - mieszkańców Gminy W. w ramach których zostaną zatrudnieni 2 instruktorzy: tańca oraz śpiewu na umowę zlecenie;
 3. Organizacją „Spotkania ...” dla 100 osób - mieszkańców Gminy W. w ramach których zostanie zlecona usługa cateringowa/gastronomiczna firmie zewnętrznej;
 4. Wytłoczeniem 1500 sztuk płyt CD „ ...” wraz z opakowaniami;
 5. Wykonaniem i wytłoczeniem 1000 sztuk płyty promocyjnej DVD zespołu „X. ” wraz z opakowaniami;
 6. Wydrukiem 1000 sztuk śpiewników biesiadnych zespołu „X. ”.

Towary i usługi nabywane w związku z przedmiotowym projektem nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu będą udokumentowane fakturami VAT oraz rachunkami wystawionymi na X. . Zakupione środki trwałe zostaną wykorzystane przy realizacji kolejnych wniosków, a po okresie dofinansowania, przeznaczone do bieżącej (statutowej) działalności stowarzyszenia. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Ponadto X. nie wykonuje żadnych działań, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.