IBPP4/4512-33/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Y.”.
IBPP4/4512-33/15/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 20 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem (data wpływu 20 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie zostało powołane do życia 19 września 2006 r. Osobowość prawną uzyskało 6 listopada 2006 r. Decyzją sądu od 6 listopada 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej w związku z powyższym stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie świadczy usługi oznaczone symbolem PKD 2007 9499Z jako usługi świadczonej przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT, są świadczone przez stowarzyszenie nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. Aktualnie stowarzyszenie zrealizowało zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z samorządem województwa podkarpackiego. Umowa została zawarta w dniu 23.07.2014 r. w R..

W ramach umowy stowarzyszenie realizowało operację: „Y.”, której celem było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja regionalnego folkloru i tradycyjnej obrzędowości ludowej poprzez zorganizowanie święta chleba z terenu działań LGD „L.”. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

-towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu „ ...” nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia albo do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Y.”.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT ani do zwrotu wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 „Y.”. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego w R..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie zostało powołane do życia 19 września 2006 r. Osobowość prawną uzyskało 6 listopada 2006 r. Decyzją sądu od 6 listopada 2008 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej w związku z powyższym stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie świadczy usługi oznaczone symbolem PKD 2007 9499Z jako usługi świadczonej przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku ot towarów i usług są zwolnione z podatku VAT, są świadczone przez stowarzyszenie nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. Aktualnie stowarzyszenie zrealizowało zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z samorządem województwa podkarpackiego. Umowa została zawarta w dniu 23.07.2014 r. w R.. W ramach umowy stowarzyszenie realizowało operację: „Y.”, której celem było podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja regionalnego folkloru i tradycyjnej obrzędowości ludowej poprzez zorganizowanie święta chleba z terenu działań LGD „L.”. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT. Wnioskodawca wskazał również, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu „ ...” nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

Ponadto w związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 – obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.