IBPP4/4512-32/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
IBPP4/4512-32/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  2. odliczenia
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina i Miasto X jako podatnik od towarów i usług realizuje wspólnie z Gminą A i Gminą B na podstawie umowy partnerskiej projekt „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu zwierana jest pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013 a Gminą i Miastem X - liderem projektu działającym w imieniu i na rzecz Gminy A oraz Gminy B. Inwestorem projektu jest Gmina i Miasto X - Urząd Gminy i Miasta X jednostka pomocnicza służąca do wykonywania zadań, i obsługi techniczno-organizacyjnej Gminy oraz Partnerzy projektu. Projekt realizowany jest na terenie do którego Gmina i Miasto X posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz jego utrzymania w okresie trwałości. Po zakończeniu realizacji inwestycji szlak konny przyczyni się do rozwoju turystyki konnej oraz rekreacji, wzmocni i rozszerzy ofertę turystyczną o znaczeniu regionalnym. Przewidywana data rzeczowego zakończenia projektu 31 marca 2015 r.

Zakres projektu obejmuje budowę infrastruktury aktywnych form wypoczynku niezbędnej do uprawiania turystyki konnej, w tym wytyczenie szlaków konnych, budowa miejsc postojowych dla turystów na koniach oraz unikalnego w województwie śląskim toru z przeszkodami. Projekt realizowany jest na terenie trzech gmin: Gmina i Miasto X, Gmina A oraz Gmina B. Każda z Gmin będzie właścicielem i będzie ponosić odpowiedzialność za infrastrukturę powstałą na jej terenie. Dominujący elementem projektu będą prace budowlane związane z budową miejsc postojowych oraz toru. Projekt jest w części realizowany na terenie Gminy X w miejscowościach: X, ... Aktualnie na terenie Gminy X trwają prace budowlane oraz znakarskie szlaku. Szlak konny, który zostanie wybudowany na terenie Gminy i Miasta X będzie stanowił środek trwały Gminy. Gmina i Miasto X będzie figurowała jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT w zakresie obejmującym teren Gminy X. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie przedmiotem najmu lub dzierżawy i tym samym nie będzie generować żadnych przychodów - nie powstanie też sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina i Miasto X ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy, wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca realizuje wspólnie z Gminą A i Gminą B na podstawie umowy partnerskiej projekt pn. „...” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu jest zawierana pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa a Wnioskodawcą, który jest liderem projektu działającym w imieniu i na rzecz Gminy A i Gminy B. Inwestorem projektu jest Wnioskodawca oraz Partnerzy projektu. Projekt realizowany jest na terenie do którego Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz jego utrzymania w okresie trwałości. Zakres projektu obejmuje budowę infrastruktury aktywnych form wypoczynku niezbędnej di uprawiania turystyki konnej, w tym wytyczenie szlaków konnych, budowa miejsc postojowych dla turystów na koniach oraz unikalnego w województwie śląskim toru z przeszkodami. Po zakończeniu realizacji inwestycji szlak konny przyczyni się do rozwoju turystyki konnej oraz rekreacji, wzmocni i rozszerzy ofertę turystyczną o znaczeniu regionalnym. Każda z Gmin będzie właścicielem i będzie odpowiedzialna za infrastrukturę powstałą na jej terenie. Szlak konny, który zostanie wybudowany na ternie Gminy i Miasta X będzie stanowił środek trwały Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca towarów i usług na fakturach VAT w zakresie obejmującym teren Gminy X. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie przedmiotem najmu lub dzierżawy, nie będzie generować żadnych przychodów, nie powstanie sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Analiza opisu sprawy oraz treść powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki nie mają i nie będą mieć żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.