IBPP4/4512-26/15/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Ludowy Klub Sportowy „W.” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 20 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ludowy Klub Sportowy „W.” nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi działalności gospodarczej. Klub otrzymuje składki członkowskie, darowizny, dotacje na cele statutowe, wpłaty 1% podatku dochodowego, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „X” polegający na zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie obiektu sportowego należącego do LKS „W.” w M. przy ul. S. 1.

Projekt pozwoli na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy M. i okolic. Wpłynie korzystnie na poprawę stanu zdrowia korzystających z urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Spowoduje również rozszerzenie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej.

Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie mieszkańcom Gminy M. i okolic możliwości rozwoju aktywności ruchowej oraz integracji społecznej, a tym samym poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarach wiejskich dzięki stworzeniu miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne i rozrywkowe. Po zakończeniu inwestycji, efekty zrealizowanego projektu nie będą generować dla wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Klub nie zamierza pobierać opłat od korzystających z zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznej. Towary i usługi zakupione przez wnioskodawcę w celu zrealizowania projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Ponadto Wnioskodawca oświadczył, że przedstawione we wniosku elementy stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej, a także sprawa nie została rozstrzygnięta w ostatecznej decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ludowy Klub Sportowy „W.” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ludowy Klub Sportowy „W.” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Ludowy Klub Sportowy „W.” nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 i nie prowadzi działalności gospodarczej. Klub otrzymuje składki członkowskie, darowizny, dotacje na cele statutowe, wpłaty 1% podatku dochodowego, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „X” polegający na zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie obiektu sportowego należącego do LKS „W.” w M. przy ul. S. 1. Projekt pozwoli na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy M. i okolic. Wpłynie korzystnie na poprawę stanu zdrowia korzystających z urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Spowoduje również rozszerzenie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej. Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie mieszkańcom Gminy M. i okolic możliwości rozwoju aktywności ruchowej oraz integracji społecznej, a tym samym poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarach wiejskich dzięki stworzeniu miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne i rozrywkowe. Po zakończeniu inwestycji, efekty zrealizowanego projektu nie będą generować dla wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Klub nie zamierza pobierać opłat od korzystających z zamontowanych urządzeń siłowni zewnętrznej. Towary i usługi zakupione przez wnioskodawcę w celu zrealizowania projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu pn. „X”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.