IBPP4/4512-25/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013?
IBPP4/4512-25/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna w B. jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie 1 kwietnia 2014 roku podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa ... umowę przyznania pomocy nr YY. w ramach działania „Małe projekty” na realizację operacji pn. „X” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. OSP w B. w ramach przedmiotowej operacji wykonało altanę piknikowo - grillową nad rzeką D. w miejscowości B.. Jest wiata o konstrukcji drewnianej pokrytej gontem. Wiata jest w kształcie sześciokąta o boku 3,1 m, o powierzchni zabudowy 23,25 m2 we wnętrzu której znajduje się w palenisko oraz ławy i stoły. Obiekt jest ogólnodostępny oraz udostępniany nieodpłatnie tak dla mieszkańców obszaru jak i turystów.

Zadanie to poprzedzone zostało pracą własną Wnioskodawcy, która polegała na przygotowaniu miejsca pod altanę. W ramach pracy własnej został wyrównany poziom gruntu pod altanę poprzez nawiezienie i rozplantowanie ziemi, a następnie jej utwardzenie. Udostępniony został również samochód ciężarowy do przewozu ziemi. Po wybudowaniu altany w ramach pracy własnej został uporządkowany i zagospodarowany teren wokół altany oraz została posiana trawa. Po wykonaniu wszystkich w/w prac a więc na zakończenie projektu, Wnioskodawca zorganizował dla mieszkańców obszaru (dzieci, młodzież, dorośli) oraz turystów 5 - godzinny piknik rodzinny w zagospodarowanym miejscu.

Całkowity koszt operacji to 38 658,58 zł. Kwota dotacji wynosi 30 795,71 zł

Produkty i koszty (kwoty brutto):

 • Budowa wiaty piknikowo-grillowej - koszt 30 500,00 zł
 • Zadaszenie - koszt 17 790,83 zł
 • Palenisko - koszt 1 464,04 zł
 • Utwardzenie terenu - koszt 8 280,83 zł
 • Wyposażenie - 2 964,30 zł

Piknik rodzinny

 • Atrakcje dla dzieci i młodzieży - koszt 458,77

Praca własna: (wkład niepieniężny)

 • Przygotowanie miejsca pod wiatę - koszt 1 294,72
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół altany - koszt 809,20
 • Koszt pracy kierowcy - koszt 161,84
 • Organizacja pikniku - koszt 606,90
 • Prowadzenie konkursów i zabaw dla dzieci - koszt 606,90
 • Pokazy ratownicze oraz działań i sprzętu strażackiego - koszt 809,20
 • Prace porządkowe- koszt 809,20
 • Zabezpieczenie medyczne.- koszt 303,45
 • Obsługa grilla - koszt 202,30
 • Obsługa muzyczna- koszt 202,30
 • Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg realizacji operacji - koszt 1 213,80
 • Udostępnienie samochodu ciężarowego - koszt 680,00

W wyniku realizacji operacji OSP nie będzie osiągnęło żadnych przychodów. Realizacja operacji nie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji brak jest związku między nabywaniem towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a zatem nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a realizacja projektu z zakresu małych projektów nie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w B. jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie 1 kwietnia 2014 roku podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa ... umowę przyznania pomocy nr YY. w ramach działania „Małe projekty” na realizację operacji pn. „X” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. OSP w B. w ramach przedmiotowej operacji wykonało altanę piknikowo - grillową nad rzeką D. w miejscowości B.. Jest wiata o konstrukcji drewnianej pokrytej gontem. Wiata jest w kształcie sześciokąta o boku 3,1 m, o powierzchni zabudowy 23,25 m2 we wnętrzu której znajduje się w palenisko oraz ławy i stoły. Obiekt jest ogólnodostępny oraz udostępniany nieodpłatnie tak dla mieszkańców obszaru jak i turystów. Zadanie to poprzedzone zostało pracą własną Wnioskodawcy, która polegała na przygotowaniu miejsca pod altanę. W ramach pracy własnej został wyrównany poziom gruntu pod altanę poprzez nawiezienie i rozplantowanie ziemi, a następnie jej utwardzenie. Udostępniony został również samochód ciężarowy do przewozu ziemi. Po wybudowaniu altany w ramach pracy własnej został uporządkowany i zagospodarowany teren wokół altany oraz została posiana trawa. Po wykonaniu wszystkich w/w prac a więc na zakończenie projektu, Wnioskodawca zorganizował dla mieszkańców obszaru (dzieci, młodzież, dorośli) oraz turystów 5 - godzinny piknik rodzinny w zagospodarowanym miejscu. Całkowity koszt operacji to 38 658,58 zł. Kwota dotacji wynosi 30 795,71 zł. W wyniku realizacji operacji OSP nie będzie osiągnęło żadnych przychodów. Realizacja operacji nie miała żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, gdyż Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.