IBPP4/4512-24/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”
IBPP4/4512-24/15/LGinterpretacja indywidualna
  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. odliczenia
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  6. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” nie jest i nigdy nie była zarejestrowana jako czynny płatnik VAT. Nigdy nie składała i nie składa deklaracji VAT- 7, nie prowadzi też działalności gospodarczej. Obecnie Lokalna Grupa Działania „...” jest na etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego działania Lokalna Grupa Działania „...” finansuje koszty prowadzenia biura, w tym koszty najmu, mediów, telefonów, personelu, zakupu materiałów biurowych, sprzętów biurowych, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych Beneficjentów działań osi IV PROW 2007-2013 z terenu objętego działaniem LGD oraz działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskania środków z osi IV PROW 2007-2013 wśród wymienionych wyżej podmiotów.

Jak wynika z przedstawionego wyżej opisu Lokalna Grupa Działania „...” prowadzi działalność promocyjną, szkoleniową i doradczą oraz utrzymuje biuro odpowiedzialne ze realizację projektu. Projektem objęci są wszyscy mieszkańcy obszaru działania LGD, tj. gmin: ... Celem projektu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Lokalna Grupa Działania „...”, która pełni funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla mieszkańców i podmiotów (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, kościołów, itp.) z terenu objętego jej działaniem. Lokalna Grupa Działania „...” nieodpłatnie szkoli potencjalnych Beneficjentów, doradza im, zachęca działaniami promocyjnymi do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi IV PROW 2007-2013. Następnie Lokalna Grupa Działania „...” przeprowadza postępowanie konkursowe i wskazuje te projekty, które najlepiej wpisują się Lokalne Strategię Rozwoju przyjętą przez LGD. Umowy o dofinansowanie ww. projektów oraz rozliczenia finansowe prowadzone są przez inne instytucje tj. organy administracji rządowej (ARiMR) i samorządowej szczebla wojewódzkiego (Urząd Marszałkowski). Wszystkie świadczenia dla Beneficjentów Lokalna Grupa Działania „...” świadczy nieodpłatnie. Mienie zakupione w wyniku realizacji projektu pozostaje wyłączną własnością Stowarzyszenia i wykorzystywane jest jedynie na potrzeby Lokalnej Grupy Działania „...”. W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiąga żadnych przychodów. Działalność Lokalnej Grupy Działania „...” związana z realizację projektu nie skutkowała i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT - 7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie się związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „...” ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Obecnie Wnioskodawca wdraża Lokalną Strategię Rozwoju z pomocą środków Europejskiego Fundusz Rolnego. Celem projektu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Wnioskodawcy, który pełni funkcję lokalnej instytucji grantodawczej I stopnia dla mieszkańców i podmiotów z terenu objętego działaniem Wnioskodawcy. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów, nie powstanie u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy. Efekty zadania nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi). Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.