IBPP4/4512-21/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca w ramach realizacji projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty)” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
IBPP4/4512-21/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie nie jest zarejestrowany także jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż nie spełnia wymogu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

W grudniu 2013 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty).

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

 1. Niwelacje terenu wraz z brukowaniem
 2. Wybudowanie grillo - wędzarni
 3. Wybudowanie placu zabaw
 4. Zakupiono wyposażenie w postaci mebli ogrodowych
 5. Wybudowano ogrodzenie.

Wszystkie opisane zakupy usług i towarów Wnioskodawca dokonywał jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i opłacał je ze środków własnych niezwiązanych z żadną działalnością gospodarczą. Za wykonane usługi i zakupione towary otrzymano oraz opłacono faktury VAT.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał żadnej sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje, gdyż jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Dlatego w ramach projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług.

Ponadto wykazuje się, że:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym.
 2. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty)" nie są wykorzystywane obecnie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 3. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na X. jako osobę fizyczną.

W przyszłości Wnioskodawca planuje otworzyć działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym zakwaterowaniu PKD 55.20.Z jednak, z uwagi na planowany obrót nie będzie spełniał obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w ramach realizacji projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty)” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacja projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty), Wnioskodawca nie ma prawa od odliczenia podatku od towarów i usług gdyż nie spełnia wymogów określonych w art. 15, art. 86 i art. 88 ust. 4 i art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie nie jest zarejestrowany także jako podatnik podatku od towarów i usług, gdyż nie spełniam wymogu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

W grudniu 2013 roku podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty).

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

 1. Niwelacje terenu wraz z brukowaniem
 2. Wybudowanie grillo - wędzarni
 3. Wybudowanie placu zabaw
 4. Zakupiono wyposażenie w postaci mebli ogrodowych
 5. Wybudowano ogrodzenie.

Wszystkie opisane zakupy usług i towarów Wnioskodawca dokonywał jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i opłacał je ze środków własnych niezwiązanych z żadną działalnością gospodarczą. Za wykonane usługi i zakupione towary otrzymano oraz opłacono faktury VAT.

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu nie dokonywał żadnej sprzedaży oraz żadnych innych czynności, które byłyby, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, traktowane jako obrót gospodarczy. Takowego Wnioskodawca nie wykonuje, gdyż jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym.
 2. Towary i usługi nabyte na potrzeby realizacji projektu pn. „Y.” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader, Działanie 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” (małe projekty)" nie są wykorzystywane obecnie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 3. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług są wystawione na X. jako osobę fizyczną.

W przyszłości Wnioskodawca planuje otworzyć działalność gospodarczą polegającą na krótkotrwałym zakwaterowaniu PKD 55.20.Z jednak, z uwagi na planowany obrót nie będzie spełniał obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług VAT czynny na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, że powyższa ocena ma odniesienie do sytuacji gdy celem projektu nie jest promocja działalności gospodarczej, której efektem w długookresowym czasie ma być doprowadzenie do czynności opodatkowanych. Organ wydając przedmiotową interpretację oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, że zakupione towary i usługi nie będą w żaden sposób związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego (np. wykorzystania zakupionych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych), udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.