IBPP4/4512-185/15/MK | Interpretacja indywidualna

Możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...”
IBPP4/4512-185/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca Ludowy Klub Sportowy „...” nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nie składa deklaracji VAT.

Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji opisanego we wniosku projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie służą i nie będą służyły w przyszłości żadnym czynnościom opodatkowanym.

Wydatki poniesione na realizację projektu, o którym mowa we wniosku zostały udokumentowane fakturami. Wnioskodawca figuruje w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu jako nabywca.

Stowarzyszenie w ramach realizacji programu Leader osi IV PROW pozyskało dotację na tzw. mały projekt w ramach którego zrealizowało przedsięwzięcie polegające na zorganizowaniu międzypokoleniowego festynu rodzinnego o charakterze rekreacyjno - sportowym, który promował lokalne walory czyli historyczne i kulturowe tradycje wytwarzania butów. Wydarzenie to miało na celu poprawę oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwój kultury i sportu. Założeniem tego wydarzenia jest aby festyn o tym charakterze wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń dzięki czemu oferta spędzania wolnego czasu będzie pełniejsza. Odbiorcy i uczestnicy - charakter rodzinny i międzypokoleniowy wydarzenia zapewniony został poprzez uczestnictwo w wydarzeniu rodzin z dziećmi.

W programie festynu znalazły się: mecz piłkarski drużyn szewców i cholewkarzy oraz zawody z „przymrużeniem oka” czyli rzut butem na odległość, sznurowania butów na czas i bieg w szpilkach. Wydarzenie to w humorystyczny sposób nawiązuje do tradycji obuwnictwa, które od wielu pokoleń stanowi główne zajęcie mieszkańców S. Uczestnikom konkursów zostaną rozdane nagrody. Proste zasady uczestnictwa i nagradzania w konkursach zostały opisane w Regulaminie festynu „...”.

Podczas festynu wykonano:

  1. Pokaz i warsztaty tradycyjnego sposobu produkcji obuwia - zakupiono podstawowe materiały do wyrobu buta (klej, nici, spody obuwnicze). Prowadzącą osobą był miejscowy producent obuwia, członek LKS, czas trwania warsztatów - 2 godz.
  2. Warsztaty dla dzieci, młodzieży podczas których dzieci mogły wykonać elementy buta z kartek papieru, z których następnie powstała cholewka buta. Podczas tych warsztatów uczestnicy uczyli się również wykonania różnych przedmiotów z papierowej wikliny. Można wykonać prawie wszystko tą techniką - w tym również buta, który był symbolem tego wydarzenia. Osoba prowadząca warsztaty pochodziła z terenu LGD, koszty jej wynagrodzenia dotyczyły przeprowadzenia 3 godz. warsztatów oraz kosztów dojazdu. Na warsztaty zakupione zostały - folia aluminiowa, kubki papierowe, kwiaty ozdobne, tacki papierowe, serwetki, papiery kolorowe, bloki techniczne, kleje, sznurki, nożyczki, ręczniki papierowe, markery, organza papierowa, papiery dekoracyjne, wstążka oraz worki do utrzymania czystości podczas warsztatów.
  3. Wystawę zdjęć i informacji na temat historii obuwnictwa w S. oraz w gminie K. W ramach tego zadania zakupiono antyramy do prezentacji zdjęć i materiałów, wykonaniem wystawy zajął się w ramach wkładu pracy własnej (10 godz.) członek LKS.
  4. Prezentacja potrawy lokalnej - zapiekanki ziemniaczanej stanowiącej swoiste dziedzictwo kulinarne regionu. Prezentację wykonały panie z LKS S., zakupiono tzw. wkład do kotła (produkty spożywcze) za kwotę ... zł. Rozdano 250 porcji. Przygotowanie i obróbka jarzyn i składników na zapiekankę wykonały 2 osoby, członkowie LKS w ramach wkładu pracy własnej (łącznie 10 godz.).
  5. Konkursy i zabawy dla dzieci - czas trwania - 4 godz. Zabawy ruchowe z chustą, twister, konkursy za „lizaka”, zabawy przy muzyce. Z osobą prowadząca została zawarta umowa o dzieło.

Termin wydarzenia - ..., czas trwania - 1 dzień, 8 godz., miejsce - boisko LKS, liczba uczestników - 400 mieszkańców S., goście. Impreza ogólnodostępna, otwarta, nie biletowana, nie dochodowa, bez opłat dla uczestników.

Celem projektu było - podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie festynu rodzinnego o charakterze sportowo - rekreacyjnym promującego lokalne zasoby S. ... .

W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy Ludowy Klub Sportowy „...” w S. ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu „...” w związku z realizacją działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ludowy Klub Sportowy „...” w S. nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu: „...” w związku z realizacją działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 - 2013 dla małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ustawy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, w tym m.in. że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. „...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym „podatnikiem VAT czynnym” i nie składa deklaracji VAT. Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach realizacji programu Leader osi IV PROW. Nabyte na potrzeby projektu towary i usługi są udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca wskazany jest Wnioskodawca. Towary i usługi nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji ww. projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IBPP4/4512-177/15/MK | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP4/4512-183/15/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.