IBPP4/4512-170/15/DT | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zrealizowanym projektem przez Stowarzyszenie
IBPP4/4512-170/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. projekt
 3. rejestracja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zrealizowanym projektem: „(...)” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług w przedmiocie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu poniesionych kosztów w związku ze zrealizowanym projektem: „(...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem podstawowej działalności statutowej stowarzyszenia „(...)” jest realizacja społecznie użytecznych celów:

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • opieka nad zabytkami architektury posiadającymi wartość historyczną artystyczną lub naukową inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości artystycznych estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie tych działań, w tym szczególnie zabytki na terenie powiatu proszowickiego,
 • popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, regionalnej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • dbałość o zachowanie i poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, ojczystej, europejskiej i światowej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i edytorskiej zmierzającej do pogłębienia wiedzy społeczeństwa oraz członków stowarzyszenia, także w internecie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu (...) i Ziemi (...),
 • inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

Stowarzyszenie występując z wnioskiem o wsparcie w ramach działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” na projekt pod nazwą „(...)” oraz realizując ten projekt, uwzględniło w budżecie tegoż projektu jako koszty kwalifikowane, koszt podatku VAT w wysokości (...) zł.

W zakres kosztów kwalifikowanych projektu wchodzi wydanie publikacji. Wnioskodawca uważa, że zgodnie z zasadą podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, tzn. takiego, który nie może być sfinansowany za środków unijnych. Jednak w sytuacji, gdy VAT jest przez przedmiot realizujący projekt „prawdziwie i definitywnie” poniesiony, wówczas stanowi on koszt kwalifikowany.

Zdaniem Wnioskodawcy, z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy podmiotowi finansującemu zakupy ze środków funduszy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. Na przykład w sytuacji, gdy dany podmiot nie będzie podatnikiem VAT, wówczas podatek zawarty w dokonywanych przez niego zakupach będzie stanowił koszt kwalifikowany w rozumieniu rozporządzenia 448/2004.

Wnioskodawca nadmienia, że Stowarzyszenie „(...)” nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są ani nie będą wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Publikacje będą nieodpłatnie przekazywane instytucjom kulturalno-oświatowym, oraz rozdawane jako nagrody w konkursach dla młodzieży i lokalnej społeczności. Płyty z filmem Wnioskodawca planuje przekazać nieodpłatnie do bibliotek oraz instytucji kulturalno-oświatowych. Strona internetowa będzie ogólnodostępna z uruchomionym forum dyskusyjnym, możliwością pobierania plików i danych ze strony, co będzie promowało aktywne używanie internetu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy „(...)”ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowanym już projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z zasadą podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego, tzn. takiego, który nie może być sfinansowany za środków unijnych. Jednak w sytuacji, gdy VAT jest przez przedmiot realizujący projekt „prawdziwie i definitywnie” poniesiony, wówczas stanowi on koszt kwalifikowany. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy podmiotowi finansującemu zakupy ze środków funduszy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu danego zakupu. Na przykład w sytuacji, gdy dany podmiot nie będzie podatnikiem VAT, wówczas podatek zawarty w dokonywanych przez niego zakupach będzie stanowił koszt kwalifikowany w rozumieniu rozporządzenia 448/2004.

Stowarzyszenie „(...)” nie jest zrejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości (...) zł w związku ze zrealizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy także zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Towary i usługi zakupione w celu zrealizowania projektu nie są ani nie będą wykorzystane przez Stowarzyszenie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Publikacje będą nieodpłatnie przekazywane instytucjom kulturalno-oświatowym, oraz rozdawane jako nagrody w konkursach dla młodzieży i lokalnej społeczności. Płyty z filmem Wnioskodawca planuje przekazać nieodpłatnie do bibliotek oraz instytucji kulturalno-oświatowych. Strona internetowa będzie ogólnodostępna z uruchomionym forum dyskusyjnym, możliwością pobierania plików i danych ze strony, co będzie promowało aktywne używanie internetu.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a realizacja i efekty projektu nie generują dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. Działania zrealizowane w ramach projektu były wykorzystane do świadczeń nieodpłatnych, a efekty zrealizowanego zadania nie związane z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku z tytułu poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu pn. „(...)”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.