IBPP4/4512-133/15/LG | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w celu realizacji projektu pn. „...”
IBPP4/4512-133/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. odliczenia
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. stowarzyszenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.), uzupełnionego pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w celu realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w celu realizacji projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 kwietnia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 kwietnia 2015 r. znak: IBPP4/4512-133/15/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie X jest organizacją działającą na rzecz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i wzrostu efektywności wykorzystania OZE.

Stowarzyszenie realizowało projekt „...” który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 - Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”.

Celem projektu był rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży odnawialnych źródeł energii pochodzącej z biomasy oraz produkcji biomasy na cele energetyczne, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa ...o.

Cel ten realizowany był poprzez następujące działania:

 • przygotowanie i wyposażenie biura klastra,
 • prowadzenie działań promocyjnych,
 • prowadzenie działań badawczych,
 • animowanie więzi klastrowych,
 • organizacja spotkań i warsztatów,
 • przygotowanie narzędzia informatycznego.

W związku z realizacją tych działań zostały nabyte towary i usługi tj. wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup wyposażenia do tego biura; zakup usług związanych z promocją klastra, organizacja spotkań, realizacja badań, przygotowanie narzędzia informatycznego, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem.

Ponadto w piśmie z 29 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7.
 3. Efekt projektu zostanie udostępniony nieodpłatnie.
 4. Zakupy w ramach projektu nie były, nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.
 5. Efekt projektu nie będzie generował podatku należnego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia do realizacji projektu, Wnioskodawca prosi o udzielenie informacji, czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Zdaniem Wnioskodawcy, towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie nie mogą być wykorzystane w części lub całości. Realizacja projektu nie może generować żadnych dochodów, w związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług, oraz wiązania w jakikolwiek sposób zakupionych towarów i usług z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia. Wszystkie zakupione towary i usługi służą realizacji celu projektu i są w pełni spożytkowane na jego osiągnięcie. Dlatego Stowarzyszenie nie czerpie dochodów z realizowanego projektu w związku z czym nie ma możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca realizował projekt pn. „...” który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu był rozwój powiązania kooperacyjnego (klastrowego) pomiędzy firmami działającymi w branży odnawialnych źródeł energii pochodzącej z biomasy oraz produkcji biomasy na cele energetyczne, a także włączenie innych zainteresowanych współpracą podmiotów w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa ... W związku z realizacją tych działań zostały nabyte towary i usługi tj. wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup wyposażenia do tego biura; zakup usług związanych z promocją klastra, organizacja spotkań, realizacja badań, przygotowanie narzędzia informatycznego, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem. Efekt projektu zostanie udostępniony nieodpłatnie oraz nie będzie generował podatku należnego. Zakupy w ramach projektu nie były, nie są i nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług (nie wystąpi związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi). Jednocześnie Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług, które zostały nabyte w celu realizacji projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/4512-133/15/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.