IBPP4/4512-132/15/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „...”- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie „ ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

1 września 2013 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „....”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Głównym celem realizacji projektu było uruchomienie inicjatywy klastrowej na obszarze województwa funkcjonującego w sektorze transportu ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania nowoczesnych systemów transportowych. Utworzenie klastra miało na celu promowanie zasad interoperacyjności i multimodalności w transporcie, dbanie o zrównoważony rozwój w branży, a także tworzenie rozległej sieci współpracy pomiędzy różnymi sektorami gospodarki.

Efektem zrealizowanego projektu miało być stworzenie systemu kooperacji dla podmiotów gospodarczych, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, których działalność związana jest z sektorem transportu.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, jednak nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Zakupione przez Stowarzyszenie towary i usługi w ramach realizacji projektu nie mogły być wykorzystywane do wykonywania ewentualnych czynności opodatkowanych, ponieważ realizacja projektu nie mogła przynosić efektów ekonomicznych dla Stowarzyszenia i generować jakichkolwiek dochodów.

Dodatkowo efekty zrealizowanego projektu nie mogły generować dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego VAT, ponieważ były to działania polegające na rozwoju dobrowolnej współpracy różnych firm i instytucji, z których nie było możliwości osiągnięcia żadnych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Ponadto realizacja projektu oraz efekty projektu nie mogły generować żadnego dochodu dla Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu to: wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup mebli i wyposażenia do tego biura, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakup mat. biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji i seminariów oraz szkoleń, wynagrodzenia prelegentów, wykładowców oraz trenerów; zakup usług doradczych, badań; zakup sprzętu do laboratorium klastra, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem.

Projekt realizowany był od 1 września 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie miało możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług nabytych w celach prawidłowej realizacji projektu w części lub całości...

Zdaniem Wnioskodawcy, towary i usługi zakupione w celu prawidłowej realizacji projektu realizowanego przez Stowarzyszenie nie mogły być wykorzystane w części lub całości do wykonywania przez Stowarzyszenie ewentualnych czynności opodatkowanych ponieważ Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej, a dodatkowo wszystkie zakupione towary oraz usługi w ramach projektu były wykorzystywane w celu realizacji celów, które musiały być osiągnięte w ramach przyjętych wskaźników w projekcie. Dodatkowo realizacja projektu nie mogła generować żadnych dochodów, w związku z powyższym nie było możliwości odliczenia w żadnej części podatku z zakupionych towarów i usług.

Podsumowując towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie były i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ dotyczą stricte działań związanych z realizacją projektu i nie można ich wykorzystywać do innych działań i zadań Stowarzyszenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie realizowało projekt pn. „Utworzenie Nowoczesnych Systemów Transportowych”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji. Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, jednak nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zakupione przez Stowarzyszenie towary i usługi w ramach realizacji projektu nie mogły być wykorzystywane do wykonywania ewentualnych czynności opodatkowanych, ponieważ realizacja projektu nie mogła przynosić efektów ekonomicznych dla Stowarzyszenia i generować jakichkolwiek dochodów. Dodatkowo efekty zrealizowanego projektu nie mogły generować dla Wnioskodawcy obrotu opodatkowanego VAT, ponieważ były to działania polegające na rozwoju dobrowolnej współpracy różnych firm i instytucji, z których nie było możliwości osiągnięcia żadnych korzyści finansowych dla Wnioskodawcy. Ponadto realizacja projektu oraz efekty projektu nie mogły generować żadnego dochodu dla Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu to: wynajem pomieszczeń za biuro projektu w tym zakup mebli i wyposażenia do tego biura, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakup mat. biurowych; zakup usług związanych z promocją klastra w mediach, organizacja spotkań w ramach promocji klastra, organizacja konferencji i seminariów oraz szkoleń, wynagrodzenia prelegentów, wykładowców oraz trenerów; zakup usług doradczych, badań; zakup sprzętu do laboratorium klastra, wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników do zarządzania projektem.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Analizując przedstawiony opis stanu faktycznego należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że zakupione towary i usługi nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną VAT. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.