IBPP4/4512-131/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy X. ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu: „Y.”?
IBPP4/4512-131/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. fundusz unijny
 3. odliczenie podatku
 4. odzyskanie
 5. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatnie przedstawione w dołączonym do wniosku piśmie).

X. odpisała umowę na realizację projektu: „Y.”, który realizowany jest w ramach Programu Oś 3 „Jakoś życia na obszarach wiejskich” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno — przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego. Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynku architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Okres realizacji 30.03.2015 - 30.06.2015.

Podstawowy cel remont kaplicy z kultem św. w T. wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w celu wzmocnienia rozwoju tożsamości społecznej poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Kaplica zostanie poddana remontowi o następujących zakresach działania:

 1. Elewacja ścian
 2. Wymiana pokrycia dachowego
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
 4. Utwardzenie nawierzchni wokół budynku kaplicy

Remont kaplicy został zgłoszony w Urzędzie Starostwa Powiatowego w M. i została wydana opinia zezwalająca na zgłoszenie podjęcia remontu kaplicy.

Kaplica udostępniona będzie nieodpłatnie dla każdego. Z kaplicy mógł skorzystać każdy, kto będzie chciał przyjść i uczestniczyć w modlitwach. Realizowane zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego i estetykę terenu oraz wzmocnić rozwoju tożsamości społecznej poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego. Kaplica ta została wybudowana w 1933r i wpisana do ewidencji zabytków województwa. Parafia nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie przewiduje prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nadmienił, że faktury w ramach zadania zostaną przedłożone do refundacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie. (ostatecznie sformułowane w załączonym do wniosku piśmie).

Czy X. ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu: „Y.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko ostatecznie sformułowane w załączonym do wniosku piśmie) Parafia nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku związku z realizacją projektu: „Y.”.

Od tego zadanie nie będzie można uzyskać zwrotu podatku VAT, gdyż remont tej kaplicy jest uratowaniem dorobku kulturalnego oraz nie będą popierane opłaty za używanie miejsca Kultu dla osób niezainteresowanych. Korzystać z niej będą mogli wszyscy mieszkańcy T. i okolic.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. (art. 15 ust. 2 ustawy)

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że X. podpisała umowę na realizację projektu: „Y.”, który realizowany jest w ramach Programu Oś 3 „Jakoś życia na obszarach wiejskich” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno — przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego. Odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynku architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków. Okres realizacji 30.03.2015 - 30.06.2015.

Podstawowy cel remont kaplicy z kultem św. w T. wraz zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w celu wzmocnienia rozwoju tożsamości społecznej poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Kaplica zostanie poddana remontowi o następujących zakresach działania:

 1. Elewacja ścian
 2. Wymiana pokrycia dachowego
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
 4. Utwardzenie nawierzchni wokół budynku kaplicy

Remont kaplicy został zgłoszony w Urzędzie Starostwa Powiatowego w M. i została wydana opinia zezwalająca na zgłoszenie podjęcia remontu kaplicy. Kaplica udostępniona będzie nieodpłatnie dla każdego. Z kaplicy mógł skorzystać każdy, kto będzie chciał przyjść i uczestniczyć w modlitwach. Realizowane zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego i estetykę terenu oraz wzmocnić rozwoju tożsamości społecznej poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego. Kaplica ta została wybudowana w 1933r i wpisana do ewidencji zabytków województwa. Parafia nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie przewiduje prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto Wnioskodawca nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, a zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej unormowania w tym przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, a zakupione towary i usługi w ramach projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Y.”.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.