IBPP4/4512-129/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym przypadku Gminie - Miastu C., jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu 2 wozów ratowniczo gaśniczych wraz z wyposażeniem i zakupów usług związanych z promocją projektu dokonanych w trakcie realizacji rzeczowej projektu pn. „X.”?.
IBPP4/4512-129/15/BPinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. fundusz unijny
  3. odliczenie podatku
  4. odzyskanie
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W latach 2013-2014 Gmina-Miasto C. realizowała projekt pn. „X.”, który w roku 2013 uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Obecnie trwa jego rozliczanie.

Głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa, ochrona życia, zdrowia i mienia przede wszystkim mieszkańców, partnerów projektu, turystów odwiedzających pogranicze polsko - czeskie oraz zwiększenie efektywności działań jednostek straży pożarnych poprzez wzajemna skoordynowaną współpracę i pomoc w sytuacjach zagrożeń losowych posługujących się nowoczesnym sprzętem ratowniczo - gaśniczym spełniającym wymogi i standardy w UE.

W trakcie realizacji projektu Miasto, jako czynny podatnik podatku VAT, dokonało zakupu 2 wozów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem oraz poniosło wydatki związane z promocją projektu.

Miasto C. nie dokonywało odliczeń podatku VAT naliczonego, ponieważ zakupy nie były i nie będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykonywaniem czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Gmina złożyła oświadczenie, że realizując powyższy projekt nie może dokonywać odliczeń podatku VAT i go odzyskać. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w IV kwartale 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym przypadku Gminie - Miastu C. , jako czynnemu podatnikowi podatku VAT, przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu 2 wozów ratowniczo gaśniczych wraz z wyposażeniem i zakupów usług związanych z promocją projektu dokonanych w trakcie realizacji rzeczowej projektu pn. „X.”....

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługiwała możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego i tym samym nie ma możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „X.”. Gmina w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom realizuje zadania własne Gminy zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594).

Wszystkie wydatki są związane z czynnościami, niepodlegającymi podatkowi VAT, czyli nie zostaje spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym z uwagi na nie spełnienie warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, Gminie - Miastu C. nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w latach 2013-2014 Gmina-Miasto C. realizowała projekt pn. „X.”, który w roku 2013 uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Obecnie trwa jego rozliczanie. Głównym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa, ochrona życia, zdrowia i mienia przede wszystkim mieszkańców, partnerów projektu, turystów odwiedzających pogranicze polsko - czeskie oraz zwiększenie efektywności działań jednostek straży pożarnych poprzez wzajemną skoordynowaną współpracę i pomoc w sytuacjach zagrożeń losowych posługujących się nowoczesnym sprzętem ratowniczo - gaśniczym spełniającym wymogi i standardy w UE. W trakcie realizacji projektu Miasto, jako czynny podatnik podatku VAT, dokonało zakupu 2 wozów ratowniczo gaśniczych wraz z wyposażeniem oraz poniosło wydatki związane z promocją projektu. Miasto C. nie dokonywało odliczeń podatku VAT naliczonego, ponieważ zakupy nie były i nie będą związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykonywaniem czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina złożyła oświadczenie, że realizując powyższy projekt nie może dokonywać odliczeń podatku VAT i go odzyskać. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w IV kwartale 2014 r.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami w ramach projektu pod nazwą „X.” – związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, to poniesione wydatki – jak podano we wniosku – nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w sytuacji gdy Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, nabywa towary i usługi które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „X.”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, w którym wskazano, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz, że nabyte towary i usługi niezbędne do realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Powyższe stwierdzenia przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie były one przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.